Перейти к содержимому
Главная страница » Тест фізіологія рослин

Тест фізіологія рослин

Тест фізіологія рослин: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1.  Що міститься між оболонкою клітини і плазмолізованим протопластом?

1)  вода;

2)  повітря;

3)  гіпертонічний розчин;

4)  гіпотонічний розчин.

2. Хімічний склад протоплазми:

1) вода (80-90%), білки (10-12%), ліпіди (2-3%), сахариди (1-2%), мінеральні речовини (1-1.5%);

2) вода (98%), білки (0.5%), ліпіди (1%), мінеральні речовини (0.5%).

3) вода (80-90%), білки (1-2%), ліпіди (1-1.5%), сахариди (6-12%), мінеральні речовини (2-3%);

4) вода (80-90%), білки (10-12%), ліпіди (1-1.5%), сахариди (2-3%), мінеральні речовини (1-1.5%).

3.  Які органели не входять в структуру цитоплазми?

1)  ядро, вакуоля;

2)  рибосоми, мікротрубочки, мікрофіламенти;

3)  сферосоми, ендоплазматичний ретикулум, мітохондрії, пластиди;

4)  гліоксисоми, пероксисоми, апарат Гольджі.

4. Яка умова появи плазмолізу?

1)  якщо тургесцентну клітину помістити у воду;

2)  якщо тургесцентну клітину помістити в ізотонічний розчин;

3)  якщо тургесцентну клітину помістити у гіпертонічний розчин;

4)  якщо тургесцентну клітину помістити у гіпотонічний розчин.

5.  Як відбувається зв’язок між клітинами?

1)  через клітинні оболонки;

2)  через мембрани клітин;

3)  через плазмодесми;

4)  через серединні пластинки.

6.  Які органели оточені подвійною мембраною?

1)  ядро, мітохондрії, пластиди;

2)  рибосоми, сферосоми, гліоксисоми;

3)  мікротрубочки, мікрофіламенти;

4)  вакуоля, гліоксисоми.

7.  Яка основна функція хлоропластів?

1)  вловлювання і трансформація сонячної енергії в енергію хімічних зв’язків;

2)  запасання крохмалю;

3)  окислення органічних речовин;

4)  збереження спадкової інформації.

8.  Як визначити ізотонічний розчин?

1)  за початковою стадією плазмолізу;

2)  за кількістю плазмолізованих клітин;

3)  за кількістю сильноплазмолізованих клітин;

4)  за слабкою стадією плазмолізу.

9.  На скільки класів розділені ферменти?

1)  2;

2)  4;

3)  8;

4)  6.

10.Хімічна природа ферментів:

1)  похідні фенолів;

2)  білки і їх похідні;

3)  похідні фітогормонів;

4)  похідні ліпідів.

11.Що таке гутація?

1)  це витікання пасоки із пошкодження дерева;

2)  це витікання води із спеціалізованих клітин листка;

3)  це випарування води з поверхні листка;

4)  це виділення зайвих солей листком рослини.

12.Плач рослин це…

1)  витікання пасоки із пошкодження дерева;

2)  витікання води із кінчиків листків;

3)  випарування води з поверхні листків;

4)  виділення зайвих солей листками рослин.

13.Що таке фотосинтез?

1)  це процес утворення зеленими рослинами органічних речовин із неорганічних (вуглекислого газу і води) за участю світлової енергії, поглинутої хлоропластами;

2)  це процес поступового розщеплення складних органічних речовин до простих та запасання енергії;

3)  це процес синтезу складних органічних речовин із простих.

14. Яким сумарним рівнянням описується фотосинтез?

1)  С6Н12О6 + 6О2 ® 6Н2О + 6СО2 + енергія;

2)  СН3СНО + НАДФ·Н2 ® С2Н5ОН + НАДФ;

3)  СН3­СОСООН + 2.5О2 ® 3СО2 + 2Н2О;

4)  6СО2 + 12Н2О ® С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О.

15. Яких пігментів у деревних рослин під час вегетаційного періоду завжди є найбільше?

1)  хлорофілу “а”;

2)  хлорофілу “b”;

3)  каротинів;

4)  ксантофілів.

16. Що таке дихання рослин?

1)  дихання – процес вивільнення енергії внаслідок біохімічного окислення органічних речовин до вуглекислоти і води;

2)  дихання – процес вивільнення енергії внаслідок безкисневого розпаду органічних речовин;

3)  дихання – процес засвоєння зеленими рослинами вуглецю з вуглекислого газу з використанням сонячної енергії;

4)  дихання – процес вивільнення енергії внаслідок біохімічного окислення органічних речовин до вуглекислоти і води, а також безкисневого розпаду органічних речовин.

17. В чому суть генетичного зв’язку між диханням і бродінням?

1)  в спільності початкової фази анаеробного розпаду молекули дихального субстрату;

2)  обидва процеси забезпечують виділення енергії;

3)  в спільності початкової фази розпаду органічної речовини, одного з кінцевих продуктів розпаду (СО2) і участі ферментів в реакціях як дихання так і бродіння;

4)  в спільності початкової фази розпаду молекули дихального субстрату, виділенні вуглекислого газу і енергії.

18. Що таке анаеробне дихання?

1)  дихання, яке йде з використання кисню;

2)  дихання, яке йде в безкисневому середовищі;

3)  дихання, яке йде як в кисневому так і безкисневому середовищі.

19. Які типи дихання розрізняють у вищих рослин?

1) аеробне;

2) анаеробне;

3)   аеробне і анаеробне;

20.Які з названих факторів призводять до хлорозу рослин?

1)  відсутність світла;

2)  дефіцит азоту;

3)  дефіцит магнію;

4)  дефіцит заліза.

21.Які фактори обумовлюють етіоляцію?

1)відсутність азоту;

2)відсутність світла;

3)дефіцит води;

4)дефіцит тепла.

22. Мікоризні гриби сприяють рослині…….

1)  фіксувати молекулярний азот;

2)  в анаеробних умовах виділяти спирт;

3)  поглинати воду і мінеральні елементи;

4)  у виділенні токсичних речовин.

23. Що таке ріст?

1)  це незворотнє збільшення лінійних розмірів рослини і її органів;

2)  це незворотнє збільшення об’єму рослини і її органів;

3)  це незворотнє збільшення довжини, об’єму і загальних розмірів рослини, її окремих органів, клітин і внутріклітинних структур;

4)  це відновлення втрачених органів в процесі вегетації.

24. Що таке розвиток?

1)  це комплекс кількісних змін, що виникають у рослини в процесі онтогенезу;

2)  це комплекс якісних змін структур і функцій, що виникають в процесі онтогенезу;

3)  це комплекс кількісних і якісних змін структур і функцій, що виникають в процесі онтогенезу.

25.Настії – це рухи рослин викликані…

1)одностороньою дією фактора;

2)дифузною дією фактора;

3)сумарною дією різних за напрямом факторів.

26. Фотонастії – це рухи рослин викликані дифузною дією………

1)  температури;

2)  води;

3)  світла;

4)  вібрації.

27.Що таке тропізми?

1)  рухи рослин, викликані дифузною дією фактора;

2)  рухи рослин, викликані одночасною дією декількох факторів;

3)  рухи рослин, викликані односторонньою дією фактора;

4)  рухи рослин, викликані дифузною дією багатьох факторів.

28.Геотропізми – це рухи рослин, викликані односторонньою дією…

1)  світла;

2)  температури;

3)  сили земного тяжіння

4)  хімічних речовин.

29. Зимостійкість це…

1)  властивість рослин переносити вплив комплексу несприятливих факторів;

2)  властивість рослин переносити мінусові температури;

3)  властивість рослин переносити низькі мінусові температури;

4)  властивість рослин переносити різке зниження температури.

30. Холодостійкість це…

1)  властивість рослин переносити вплив комплексу несприятливих факторів;

2)  властивість рослин переносити мінусові температури;

3)  властивість рослин переносити низькі мінусові температури;

4)  властивість рослин переносити різке зниження температури.

Варіанти правильних відповідей на тести закритого типу з Фізіології рослин

Питання

Номера правильних відповідей

№1

№2

№3

№4

1

+

2

+

3

+

4

+

5

+

6

+

7

+

8

+

9

+

10

+

11

+

12

+

13

+

14

+

15

+

16

+

17

+

18

+

19

+

20

+

21

+

22

+

23

+

24

+

25

+

26

+

27

+

28

+

29

+

30

+