Перейти к содержимому
Главная страница » Тест Планування розвитку територій

Тест Планування розвитку територій

Тест Планування розвитку територій: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

 

ТЕСТ №1

1. Доповніть визначення:

“Головною метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку…”

2. Відмітьте вичерпний перелік принципів державної регіональної політики (відповідно до Концепції державної регіональної політики):

А) Конституційність та законність; унітарність; конструктивізм і деконцентрація; диференційованість надання державної підтримки; наближення послуг до споживачів; співробітництво між місцевими та центральними органами виконавчої влади.

Б) Конституційність та законність; федеративність; централізація і децентралізація; диференційованість надання державної підтримки; наближення послуг до споживачів; співробітництво між місцевими та центральними органами виконавчої влади.

В) Конституційність та законність; унітарність; концентрація і кооперація; диференційованість надання державної підтримки; наближення послуг до споживачів; співробітництво між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Г) Конституційність та законність; унітарність; централізація і концентрація; диференційованість надання державної підтримки; наближення послуг до споживачів; співробітництво між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3. Доповніть перелік (відповідно до Концепції державної регіональної політики) :

“Основними завданнями реалізації державної регіональної політики є:

– вивчення та оцінка потенціалу регіону;

– структурна перебудова економіки;

– зменшення рівні територіальної диференціації;

– …”

4. Відмітьте варіант з повним переліком головних пріоритетів Національної стратегії регіонального розвитку на 2003 – 2011 роки:

А) Реструктуризація економічної бази регіонів розвитку; розбудова та модернізація інфраструктури транспортних коридорів; розвиток громадських ресурсів; розвиток співпраці міст і районів.

Б) Реструктуризація економічної бази окремих регіонів; розбудова та модернізація інфраструктури; розвиток людських ресурсів; розвиток співпраці регіонів.

В) Реструктуризація соціальної бази окремих регіонів; розбудова та модернізація інвестиційної інфраструктури; розвиток трудових ресурсів; розвиток співпраці міст і сіл.

Г) Реструктуризація соціальної сфери окремих регіонів; розбудова та модернізація соціальної інфраструктури; розвиток трудових ресурсів; розвиток співпраці між органами влади усіх рівнів.

5. Дайте визначення поняття “регіон” відповідно до “Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку”.

6. Складовими частинами СВОТ – аналізу є:

А) Сила; видатки; організація; тендери.

Б) Сила; випадки; обмеження; трудові ресурси.

В) Сила; вади; обставини; труднощі.

Г) Сила; виробництво; огляд; територія.

7. Головні принципи регіональної політики ЄС:

А) Субсидіарність; децентралізація; паритетність; програмування; кооперація;
адиціоналізм.

Б) Субсидіарність; децентралізація; пріоритетність; програмування; конкуренція;
адиціоналізм.

В) Субсидіарність; децентралізація; перспективність; програмування; інтеграція;
адиціоналізм.

Г) Субсидіарність; децентралізація; партнерство; програмування; концентрація;
адиціоналізм.

8. Інтегральним показником регіонального розвитку є:

А) валова додана вартість;

Б) валовий внутрішній продукт;

В) рейтингова оцінка регіону.

9. Хто затверджує Державну програму соціально-економічного розвитку:

А) Президент України

Б) Кабінет Міністрів України

В) Верховна Рада України

Г) Міністерство економіки України

10. Хто затверджує регіональні програми соціально-економічного розвитку

А) голова облдержадміністрації

Б) обласна рада

В) колегія при голові облдержадміністрації

Г) Головне управління економіки облдержадміністрації

11. Тендерні закупівлі проводяться з метою:

А) визначення головних розпорядників коштів;

Б) раціонального використання коштів державного бюджету;

В) залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

12. Основним джерелом інформації для оцінки соціально-економічного стану регіону є:

А) інформаційно-аналітичний центр облдержадміністрації;

Б) Департамент регіонального розвитку Міністерства економіки України

В) Державний комітет статистики України;

Г) обласне управління статистики.

13. Головні розпорядники коштів визначаються:

А) Бюджетним Кодексом України

Б) законом про Державний бюджет України

В) розпорядженням обласної державної адміністрації

Г) рішенням обласної ради

14. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

А) капітальні вкладення;

Б) утримання органів місцевого самоврядування;

В) проведення виборів та референдумів;

Г) погашення основної суми боргу відповідно Автономної Республіки Крим

та місцевого самоврядування;

15. Визначте, які методи прогнозування відносяться до інтуїтивних:

А) метод “мозкової” атаки;

Б) побудова сценаріїв;

В) інтерв’ю

Г) метод найменших квадратів

Д) метод прогнозної екстраполяції

16. Визначте послідовність (1, 2, 3) прийняття зазначених документів:

– розпорядження місцевої адміністрації про розроблення проекту програми

соціально-економічного розвитку ;

– рішення ради про затвердження програми соціально-економічного розвитку;

– розпорядження місцевої адміністрації про схвалення проекту програми
соціально-економічного розвитку.

17. Відмітьте основні показники розвитку галузі “Освіта”

А) кількість учнів у денних загальноосвітніх закладах;

Б) кількість учителів у денних загальноосвітніх закладах;

В) введення в дію загальноосвітніх закладів;

Г) кількість вищих навчальних закладів

18. Відмітьте основні показники розвитку галузі “Охорона здоров’я”

А) кількість лікарняних ліжок;

Б) ємність амбулаторно-поліклінічних закладів;

В) кількість лікарів усіх спеціальностей;

Г) кількість ФАПів.

19. Відмітьте основні показники розвитку галузі “Транспорт”:

А) обсяг вантажоперевезень;

Б) обсяг пасажироперевезень;

В) протяжність автомобільних доріг;

Г) технічна готовність рухомого складу.

20. Відмітьте основні показники рейтингу інвестиційної привабливості регіону:

А) прямі іноземні інвестиції;

Б) кількість бізнес-інкубаторів;

В) кількість діючих банків;

Г) інвестиції в основний капітал.

21. Відмітьте основні показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону:

А) обсяг імпорту товарів та послуг;

Б) обсяг експорту товарів та послуг;

В) сальдо зовнішьоекономічного обігу;

Г) номенклатура імпортованих товарів.

22. Під час розробки програм соціально-економічного розвитку використовують наступні методи аналізу:

 

А) аналіз динаміки показника

 

Б) порівняльний аналіз

 

В) факторний аналіз

23. В умовах ринкової економіки застосовують:

 

А) директивне планування

 

Б) індикативне планування

24. Перелічите основні методи планування:

1. …

2. …

3. …

25. Відмітьте законодавчі акти, якими на державні органи покладені обов’язки з розробки прогнозів та програм соціально-економічного розвитку:

А) Конституція України

Б) Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

В) Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”

Г) Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

 

Дисципліна “Планування розвитку територій” ТЕСТ №2

1. Доповніть визначення:

“Головною метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку…”

2. Відмітьте вичерпний перелік принципів державної регіональної політики (відповідно до Концепції державної регіональної політики):

А) Конституційність та законність; унітарність; конструктивізм і деконцентрація; диференційованість надання державної підтримки; наближення послуг до споживачів; співробітництво між місцевими та центральними органами виконавчої влади.

Б) Конституційність та законність; федеративність; централізація і децентралізація; диференційованість надання державної підтримки; наближення послуг до споживачів; співробітництво між місцевими та центральними органами виконавчої влади.

В) Конституційність та законність; унітарність; концентрація і кооперація; диференційованість надання державної підтримки; наближення послуг до споживачів; співробітництво між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Г) Конституційність та законність; унітарність; централізація і концентрація; диференційованість надання державної підтримки; наближення послуг до споживачів; співробітництво між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3. Відмітьте варіант з повним переліком головних пріоритетів Національної стратегії регіонального розвитку на 2003 – 2011 роки:

А) Реструктуризація економічної бази регіонів розвитку; розбудова та модернізація інфраструктури транспортних коридорів; розвиток громадських ресурсів; розвиток співпраці міст і районів.

Б) Реструктуризація економічної бази окремих регіонів; розбудова та модернізація інфраструктури; розвиток людських ресурсів; розвиток співпраці регіонів.

В) Реструктуризація соціальної бази окремих регіонів; розбудова та модернізація інвестиційної інфраструктури; розвиток трудових ресурсів; розвиток співпраці міст і сіл.

Г) Реструктуризація соціальної сфери окремих регіонів; розбудова та модернізація соціальної інфраструктури; розвиток трудових ресурсів; розвиток співпраці між органами влади усіх рівнів.

4. Відповідно до “Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку” регіональна стратегія розвитку є основою для розроблення:

А) Середньострокових програм економічного і соціального розвитку регіонів; щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів, угод між КМУ та регіональними радами, визначення депресивних територій

Б) Середньострокових цільових програм; щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів, угод між КМУ та регіональними органами виконавчої влади щодо регіонального розвитку, визначення територій пріоритетного розвитку.

В) Середньострокових галузевих програм; щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів, угод між КМУ та регіональними підрозділами центральних органів влади щодо регіонального розвитку, визначення перспективних територій.

Г) Середньострокових програм розвитку соціальної сфери регіонів; щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів, угод між КМУ та базовими радами щодо регіонального розвитку, визначення прогресивних територій.

5. Дайте визначення поняття “регіон” відповідно до “Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку”.

6. Доповніть перелік відповідно до “Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку”:

“Регіональна стратегія розвитку складається із:

– вступу;

– описово-аналітичної частини;

– …”

7. Складовими частинами СВОТ-аналізу є:

А) Сила; видатки; організація; тендери.

Б) Сила; випадки; обмеження; трудові ресурси

В) Сила; вади; обставини; труднощі.

Г) Сила; виробництво; огляд; територія.

8. Головні принципи регіональної політики ЄС:

А) Субсидіарність; децентралізація; паритетність; програмування; кооперація;
адиціоналізм.

Б) Субсидіарність; децентралізація; пріоритетність; програмування; конкуренція;
адиціоналізм.

В) Субсидіарність; децентралізація; перспективність; програмування; інтеграція;
адиціоналізм.

Г) Субсидіарність; децентралізація; партнерство; програмування; концентрація;
адиціоналізм.

9. Інтегральним показником регіонального розвитку є:

А) валова додана вартість

Б) валовий внутрішній продукт

В) рейтингова оцінка регіону

10. Хто затверджує Державну програми соціально-економічного розвитку:

А) Президент України

Б) Кабінет Міністрів України

В) Верховна Рада України

Г) Міністерство економіки України

11. Хто затверджує регіональні програми соціально-економічного розвитку

А) голова облдержадміністрації

Б) обласна рада

В) колегія при голові облдержадміністрації

Г) Головне управління економіки облдержадміністрації

12. Тендерні закупівлі проводяться з метою:

А) визначення головних розпорядників коштів;

Б) раціонального використання коштів державного бюджету;

В) залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

13. Прогноз економічного і соціального розвитку області на середньостроковий період повинен містити:

А) аналіз соціально-економічного розвитку за попередній і поточний роки;

Б) цілі та пріоритети розвитку відповідної території;

В) очікувані зміни зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної ситуації та їх
вплив на економіку країни;

Г) основні показники розвитку в розрізі областей.

14. Головні розпорядники коштів визначаються:

А) Бюджетним Кодексом України

Б) законом про Державний бюджет України

В) розпорядженням обласної державної адміністрації

Г) рішенням обласної ради

15. Визначте, які методи прогнозування відносяться до інтуїтивних:

А) метод “мозкової” атаки;

Б) побудова сценаріїв;

В) інтерв’ю

Г) метод найменших квадратів

Д) метод прогнозної екстраполяції

16. Визначте, які методи прогнозування відносяться до формалізованих:

А) аналітичні записки;

Б) метод плавних середніх;

В) матричний метод;

Г) індивідуальні експертні оцінки.

17. Відмітьте основні показники розвитку галузі “Культура”:

А) кількість масових та універсальних бібліотек;

Б) кількість закладів культури клубного типу;

В) кількість театрів;

Г) кількість дитячих шкіл естетичного виховання

18. Відмітьте основні показники розвитку галузі “Житлово-комунальне господарство”:

А) житловий фонд на кінець року;

Б) введення в дію потужностей комунального господарства;

В) приватизовано загальної житлової площі;

Г) введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків.

19. Відмітьте основні показники розвитку галузі “Туризм”

А) обсяг наданих послуг;

Б) кількість туристів;

В) кількість іноземних туристів;

Г) відсоток заповнення готелів.

20. Відмітьте основні показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону:

А) обсяг імпорту товарів та послуг;

Б) обсяг експорту товарів та послуг;

В) сальдо зовнішьоекономічного обігу;

Г) номенклатура імпортованих товарів.

21. За рахунок державних централізованих капітальних вкладень здійснюється:

А) капітальний ремонт приміщень;

Б) реконструкція об’єктів ;

В) будівництво об’єктів;

Г) утримання головних розпорядників коштів

22. Відзначте державні органи, яки беруть участь В розробці державних прогнозів і програм:

А) Верховна Рада України;

Б) Кабінет Міністрів України

В) Центральні органи виконавчої влади

Г) органи місцевого самоврядування

23. В умовах ринкової економіки застосовують:

А) директивне планування

Б) індикативне планування

24. Доповніть перелік ознак системи ринкової економіки:

А) абсолютна мобільність усіх видів ресурсів;

Б) вільне підприємництво, ціноутворення;

В) оптимальний рівень інфляції, безробіття;

Г)…

Д) …

Е) …

25. Відмітьте законодавчі акти, якими на органи місцевого самоврядування покладені обов’язки з розробки прогнозів та програм соціально-економічного розвитку:

А) Конституція України

Б) Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

В) Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку України”

Г) Закон України “Про місцеві державні адміністрації”