Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економічної теорії варіант 13-16

Тест по Економічної теорії варіант 13-16

Тест по Економічної теорії варіант 13-16: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

 Тести 13. Ринкові відносини у аграрному секторі економіки

1. Особливості аграрної економіки Це:

А) переплетіння економічного та природного процесів виробництва;

Б) основний фактор виробництва — земля;

В) використання матеріально-біологічних факторів виробництва;

Г) сезонність виробництва; ґ) усі відповіді правильні.

2. Яка економічна школа як основну виробничу сферу розглядала сільське господарство:

А) меркантилізм;

Б) класична школа;

В) фізіократи;

Г) інституціоналізм.

3. Які сфери утворюють систему АПК;

А) сільське господарство та переробці галузі;

Б) сільське господарство та галузі, що виробляють техніку та добрива;

В) сільське господарство та виробнича інфраструктура;

Г) галузі, що виробляють засоби виробництва для АПК, сільське господарство, переробчі галузі, виробнича й соціальна інфраструктура.

4. Головним засобом виробництва у сільському господарстві є:

А) біологічні фактори виробництва;

Б) сільськогосподарська техніка та добрива;

В) земля;

Г) усі відповіді правильні.

5. Яка форма власності на землю найбільш ефективна:

А) державна;

Б) колективна;

В) приватна;

Г) змішана;

Д) питання сформульовано некоректно.

6. Яка форма господарювання в аграрній сфері найбільш ефективна?

А) фермерські господарства;

Б) агрокомбінати;

В) державні господарства;

Г) кооперативні господарства;

Г) питання сформульовано некоректно.

7. Який вид земельної ренти своєю умовою має відмінності у природній якості земельних ділянок;

А) абсолютна рента;

Б) диференційна рента І;

В) диференційна рента І і II;

Г) диференційна рента II.

8. Хто привласнює диференційну ренту II:

А) земельний власник;

Б) банк, що видав кредит фермеру;

В) орендар земельної ділянки;

Г) держава.

9. Які чинники визначають ціну землі:

А) попит на ринку землі;

Б) величина земельної ренти;

В) норма відсотка;

Г) усі відповіді правильні.

10. Яка форма розподілу землі у приватну власність Соціальне Справедлива?

А) безплатна;

Б) Грошова;

В) приватна власність на землю не повинна бути;

Г) питання сформульовано некоректно.

 

Тестування 14: Сукупний попит та сукупна пропозиція, економічна рівновага

1, Сукупний попит — це:

А) зведений в єдине ціле, тобто агрегований попит на всі товари та послуги;

Б) той реальний обсяг національного виробництва, який споживачі готові купувати за певного рівня цін;

В) загальна сума видатків в економіці на кінцеві товари та послуги;

Г) усі відповіді правильні.

2) Ефекти, що визначають сукупний попит:

А) Ефект Процентної ставки

Б) ефект реальних касових залишків;

В) Ефект Імпортних закупівель;

Г) усі відповіді правильні.

3. Що відноситься до видів сукупного попиту?

А) попит усього населення на одиничне благо;

Б) попитна всі блага на всіх ринках;

В) попит на ринках Праці;

Г) усі відповіді правильні.

4. Крива сукупного попиту має:

А) позитивний (додатний) кут Нахилу;

Б) від’ємний кут нахилу;

В) вид вертикальної Лінії;

Г) вид горизонтальної лінії.

5. Сукупна пропозиція — це:

А) сумарна Пропозиція Товарів і послуг у межах національної економіки;

Б) реальний обсяг ВВП, який може Бути запропонований ринку за кожним з можливих рівнів цін;

В) агрегована, тобто зведена Разом Пропозиція товарів і послуг виробників населенню, один одному й урядові;

Г) усі відповіді правильні.

6. Крива сукупної пропозиції має:

А) від’ємний кут нахилу;

Б) позитивний (додатний) кут нахилу;

В) вид горизонтальної лінії;

Г) вид вертикальної лінії.

7. У короткостроковому періоді класичний відрізок кривої сукупної пропозиції має:

А) позитивний (додатний) кут нахилу;

Б) від’ємний кут нахилу;

В) вид вертикальної Лінії;

Г) вид горизонтальної лінії.

8. Якщо обсяг сукупного попиту перевищує рівень ВВП, який був досягнутий при повній зайнятості, то це вказує на те, що в економіці:

А) існують фінансові обмеження;

Б) існує інфляційний Розрив;

В) існує дефляційний розрив;

Г) простежується макроекономічна рівновага; г) існує бюджетний дефіцит.

9. Якщо рівень цін зростає, а виробництво зменшується, то це спричинить:

А) зсув кривої сукупного попиту праворуч;

Б) зсув кривої сукупного попиту ліворуч;

В) зсув кривої сукупної пропозиції праворуч;

Г) зсув кривої сукупної пропозиції ліворуч.

10. Кейнсіанський відрізок кривої сукупної пропозиції:

А) Має Позитивний (додатний) кут нахилу;

Б) має від’ємний кут нахилу;

В) має вид вертикальної лінії;

Г) має вид горизонтальної лінії; Ґ) Правильної відповіді немає.

//. Зростання сукупної пропозиції спричиняє:

А) зниження рівня цін і реального ВВП;

Б) сповільнення зростання цін і збільшення ВВП;

В) зростання рівня цін і реального ВВП;

Г) правильної відповіді немає.

12. Від’ємний нахил кривої сукупного попиту є наслідком:

А) ефекту Багатства;

Б) ефекту відсоткової Ставки;

В) ефекту імпортних закупок;

Г) усі відповіді правильні.

 Тестове завдання 15. Економічне зростання та його фактори

1. Економічне зростання вимірюється:

А) розміром Інвестицій;

Б) збільшенням споживання у країні;

В) приростом реального ВВП;

Г) приростом ВВП на душу населення.

2. Які існують типи економічного зростання:

А) екстенсивний;

Б) інтенсивний;

В) відтворювальний;

Г) депресивний.

3. Гранична норма споживання це:

А) відношення приросту доходу до приросту споживання;

Б) відношення приросту споживання до приросту доходу;

В) відношення приросту споживання До Приросту заощадження;

Г) відношення приросту споживання до приросту інвестицій.

4. Хто є автором ^психологічного закону», який впливає на споживання та заощадження:

А) Пол Самуельсон;

Б) Е. Бель-Баверк;

В) Дж. М. Кейнс;

Г) А. Марілалл.

5. Гранична норма заощадження:

А) частка доходу, яку заощаджують інвестори:

Б) частка доходу, що витрачається на приріст заощаджень;

В) частка доходу, яку заощаджують домогосподарства;

Г) усі відповіді правильні.

6. Гранична норма споживання (МРС) визначається:

А) ДС + Д5;

Б) ДС: Д5;

В) ДС : ДУ;

Г) ДУ: ДС

7. Гранична норма заощаджень (МР8) визначається:

А) Д5 + ДС;

Б) Д8: ДУ;

В) ДУ; ДЗ;

Г) Д5: ДС.

8. На динаміку споживання впливають фактори:

А) рівень цін;

Б) очікування;

В) заборгованість;

Г) податкова політика держави; ґ) усі відповіді правильні.

9. На економічне зростання впливають фактори:

А) кількість і якість природних ресурсів;

Б) кількість і якість Трудових Ресурсів;

В) обсяг основного капіталу;

Г) усі названі фактори.

10. Рівновага між інвестиціями та заощадженням в кейн-сіанській моделі встановлюється:

А) при повній зайнятості;

Б) при неповній зайнятості;

В) тільки в умовах стабільної економіки;

Г) правильної відповіді немає.

11. Мультиплікатор Р. М, Кєйнса вимірюється:

А) відношенням доходу до заощаджень;

Б) відношенням рівня інвестицій до рівня доходів;

В) відношенням приросту доходів до приросту інвестицій;

Г) відношенням МРС до МР5.

 Тест 16. Макроекономічна нестабільність. Безробіття й інфляція

/. Які причини зумовлюють ціклічні коливання економіки:

А) зовнішньоекономічні фактори (екстерналії);

Б) фактори, які притаманні самій економічній системі (інтерналії)

В) екстерналії та інтерналії;

Г) правильної відповіді немає.

2. Яка тривалість ділового циклу (бізнес-циклу)?

А) 50-60 років;

Б) 5-10 років;

В) 25 років;

Г) залежить від конкурентної економічної ситуації, яка складається в тій чи іншій країні.

3. Які фази має діловий цикл?

А) криза, депресія, оживлення, підйом;

Б) спад, підйом, бум;

В) спад, дно, піднесення, вершина;

Г) усі відповіді правильні.

4. Хто Є Автором теорії -«довгих хвиль» ?

А) Дж. М. Кейнс;

Б) Саймои Кузнець;

В) М. Д. Кондратьєп;

Г) Пол Самусльсон.

5. В яких формах проявляється циклічне безробіття:

А) технологічне безробіття;

Б) структурне безробіття;

В) інституціональне безробіття;

Г) правильної відповіді немає.

6. Поняття повної занятостіi:

А) виключає безробіття в країні;

Б) не виключає безробіття в країні;

В) при повній занятості має місце природне безробіття;

Г) при повній занятості має місце циклічне безробіття.

7. В радянській економічній системі:

А) інфляційних процесів не виникло;

Б) відбувалась відкрита інфляція;

В) панувала придушена інфляція;

Г) правильної відповіді немає.

8. Згідно з кейнсiанською теорією економічний цикл пов’язаний з:

А) дією тільки зовнішніх факторів;

Б) дією тільки внутрішніх факторів;

В) факторами сукупного попиту;

Г) факторами сукупної пропозиції; ґ) політичними факторами.

9. Який показник знижується у фазі підйому і зростає у фазі спаду:

А) обсяг товарних запасів у промисловості;

Б) обсяг ВНП;

В) курси цінних паперів;

Г) середня тривалість робочого тижня; ґ) обсяг промислового виробництва.

10. Згідно закону Оукена двовідсоткове перевищення фактичного рівня безробіття над його природнім рівнем означає, що відставання обсягу ВНП становить:

‘ а) 2 %; 6)3%; в) 4%; г)5%; ґ) 10%.

11. Робітник, що втратив роботу в період економічної кризи, зазнав:

А) фрикційної форми безробіття;

Б) структурної форми безробіття;

В) циклічної форми безробіття;

Г) перманентного безробіття; г) усі відповіді помилкові.

12. Найбільше постраждають від непередбаченої інфляції:

А) ті, хто має фіксований дохід;

Б) ті, хто має грошові заощадження; в)кредитори;

Г) дебітори;

Г) власники облігацій.