Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 10

Тест по Економіки підприємства 10

Тест по Економіки підприємства 10: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести: вкажіть правильну відповідь.

Тест № 1.

Непрямі витрати можна підрозділити на:

A) змінні і постійні непрямі витрати;

B) накладні і прямі витрати;

C) нульові і позитивні витрати;

D) одиничні і загальні.

Тест № 2.

Під критичною розуміється така крапка:

A) об’єму продажів, в якій витрати рівні виручці від реалізацій усієї продукції;

B) об’єму продажів, в якій повні витрати рівні нулю;

C) отриманому прибутку, об’єм якого дозволяє задовольнити господарські потреби;

D) об’єму продажів, в якій змінні витрати рівні нулю.

Тест № 3.

У точці беззбиткової:

A) немає ні прибутку, ні збитку;

B) немає збитку, а прибуток відповідає запланованому упущу;

C) немає прибутку, а збиток порівняно не великий;

D) немає прибутку, а збиток відповідає запланованому упущу.

Тест № 4.

Маржінальний прибуток (МП) визначається так:

A) різниця ціни і середніх змінних витрат;

B) різниця ціни і середніх постійних витрат;

C) сума середніх постійних і середніх змінних витрат;

D) різниця ціни і середніх валових витрат.

Тест № 5.

Використовувані вимірники управлінського обліку:

A) грошові і натуральні вимірники;

B) тільки грошові одиниці;

C) тільки натуральні вимірники;

D) відносні одиниці.

Тест № 6.

Критична крапка утворюється від перетину ліній:

A) виручки і валових витрат;

B) постійних і змінних витрат;

C) змінних і валових витрат;

D) виручки і постійних витрат.

Тест № 7.

Механізм управління формуванням суми балансового прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг будується:

A) з урахуванням тісного взаємозв’язку прибутку з показниками об’єму товарообігу доходів собівартості;

B) на основі об’єму доходів і повної собівартості;

C) з урахуванням взаємозв’язку ціни реалізації і витрат звернення;

D) на основі загального об’єму доходів від поза реалізаційних операцій і показниками доходів, витрат і інших збитків.

Тест № 8.

Фінансовою метою на етапі розробки нового товара є:

A) максимізація прибутку;

B) скорочення витрат виробництва;

C) забезпечення беззбиткової;

D) скорочення витрат звернення.

Тест № 9.

Питомі капіталовкладення це:

A) капітальні вкладення на одиницю виробничої продукції;

B) амортизація основних виробничих фондів;

C) собівартість одиниці продукції;

D) відношення приросту прибутків до капіталовкладень що викликав цей приріст.

Тест № 10.

Системи і методи інвестиційного контролю – Контролінг уявляє собою:

A) контролюючу систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах інвестиційній діяльності;

B) внутрішній інвестиційний контроль, перевірки виконання і забезпечення реалізації всіх управлінських рішень в області інвестиційної діяльності;

C) систему контролю і коректування цілей і показників інвестиційної діяльності

Зв’ язку зі змінами внутрішнього інвестиційного середовища, кон’юнктури інвестиційного ринку і зовнішніх умов;

D) спрямованість систем внутрішнього і зовнішнього контролю на реалізацію розробленої

інвестиційної стратегії підприємства.

Тест № 11.

Цілями аналітичних перетворень є:

A) вивчення діяльності економічного об’єкту;

B) оцінка фінансового положення суб’єкта господарювання;

C) виявлення фактів спотворення бухгалтерськой звітності;

D) забезпечення тестування в цілях отримання відповідей на виниклі питання.

Тест № 12.

Виконання аналітичних розрахунків складається з наступних етапів:

A) визначення мети розрахунків;

B) вибір виду розрахунку;

C) виконання розрахунку;

D) аналіз результатів виконання розрахунку.

Тест № 13.

Метою економічного аналізу в загальному формулюванні є:

A) досягнення економічної ефективності;

B) економія витрат;

C) забезпечення економічної свободи;

D) формування стратегії;

E) всі відповіді вірні.

Тест № 14.

Найбільш фундаментальну ідею аналізу виробничо-господарської діяльності відображає поняття:

A) підприємництво;

B) прибуток;

C) обмеженість;

D) попит і пропозиція;

E) немає вірної відповіді.

Тест № 15.

Метою економічного аналізу виробничо-господарської діяльності є:

A) обґрунтування вирішення про платоспроможність підприємства;

B) стратегічне планування діяльності підприємства;

C) складання графіків податкових платежів;

D) оцінка зміни динаміки основних економічних показників виробничо-господарської діяльності.

Тест № 16.

Вплив окремих чинників на економічну модель можна визначити за допомогою методу:

A) абсолютних різниць;

B) відносних різниць;

C) ланцюгової підстановки;

D) структурних угрупувань.

Тест № 17.

Вимірювання впливу результативного показника на мультиплікативну економічну модель можна здійснити за допомогою наступних методів:

A) відносних різниць;

B) абсолютних різниць;

C) ланцюгової підстановки;

D) інтегрального;

E) логарифмування;

F) кореляційного аналізу.

Тест № 18.

Для дослідження економічних моделей мультиплікативно-аддитивного типу застосовуються наступні методи:

A) інтегральний;

B) логарифмування;

C) абсолютних різниць;

D) відносних різниць;

E) ланцюгової підстановки

Тест № 19.

Метод (спосіб) відносних різниць використовується для аналізу наступних економічних моделей:

A) мультиплікативних економічних моделей;

B) адитивних економічних моделей;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 20.

Метод (спосіб) пропорціонального ділення і пайової участі може бути використаний для аналізу в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 21.

Інтегральний метод (спосіб) в економічному аналізі виробничо – господарської діяльності використовується для аналізу в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) кратно-адитивних.

Тест № 22.

Спосіб (метод) логарифмування в аналізі виробничо-господарської діяльності може бути використаний в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 23.

Що слід розуміти під господарськими резервами:

A) вивільнені господарські ресурси;

B) збільшення величини безумовних втрат;

C) величина додаткового залучення господарських ресурсів;

D) підвищення ресурсовітдачи;

E) збільшення управлінського персоналу.

Тест № 24.

Які з нижче перерахованих ознак можна вважати ознаками класифікації резервів:

A) просторовий;

B) часу;

C) характер дії на економічні результати;

D) стадії життєвого циклу виробу.

Тест № 25.

Які з нижче перерахованих етапів властиві аналітичній роботі:

A) визначення суб’єктів і об’єктів виробничо-господарської діяльності;

B) планування аналітичної роботи;

C) інформаційне і методичне забезпечення виробничо-господарської діяльності;

D) оформлення результатів аналізу.

Тест № 26.

Які з нижче перерахованих методів використовуються для визначення величини резервів:

A) метод (спосіб) прямого рахунку;

B) метод (спосіб) зворотного рахунку;

C) метод (спосіб) порівняння;

D) метод (спосіб) детермінованого факторного аналізу;

E) розрахунково-конструктивний метод;

F) метод аналітичного аналізу;

G) жоден з цих методів (способів) не використовуються.

Тест № 27.

По яких з нижче перерахованим ознакам можуть бути класифіковані резерви:

A) просторовій ознаці;

B) ознаці величини;

C) стадіям життєвого циклу виробу;

D) ні по одному з вищеперелічених ознак резерви не можуть бути класифіковані.

Тест № 28.

Які вимоги пред’являють до організації інформації по економічному аналізу виробничо-господарської діяльності:

A) аналітична;

B) достовірність;

C) оперативність;

D) зіставність;

E) раціональність;

F) жодне з цих якостей не характеризує інформаційне забезпечення аналізу.

Тест № 29.

Які завдання з перерахованих відносяться до аналізу виробництва і реалізації продукції:

A) оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва продукції;

B) визначення впливу чинників вимірювання величини цих показників;

C) виявлення внутрішньогосподарчих резервів збільшення продукції;

D) розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів;

E) жодна з перерахованих завдань на відноситься до аналізу виробництва і реалізації продукції.

Тест № 30.

У яких вимірниках може виражатися об’єм виробництва і реалізації продукції:

A) у натуральних;

B) умовно-натуральних;

C) трудових;

D) вартісних;

E) у даних вимірниках об’єм виробництва і реалізації продукції не може виражатися.