Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 11

Тест по Економіки підприємства 11

Тест по Економіки підприємства 11: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести: вкажіть правильну відповідь.

Тест № 1.

Чи можна віднести до узагальнювальних показників, що характеризують якість продукції:

A) питома вага нової продукції загалом її випуску;

B) питома вага продукції вишої категорії якості;

C) питома вага атестованої і не атестованої продукції;

D) питома вага продукції відповідно світовим стандартам;

E) жоден з вище перелічених показників не можна віднести до характеристики якості продукції.

Тест № 2.

Які показники розраховують при оцінці конкурентоспроможності продукції:

A) одиничний;

B) груповий;

C) інтегральний;

D) при оцінці конкурентоспроможності звертають увагу тільки на її зовнішній вигляд.

Тест № 3.

Ритмічність виробництва і реалізації продукції це:

A) рейтингова оцінка конкурентоспроможності товарів;

B) вдосконалення торговки;

C) технічні параметри виробів (продукції);

D) рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в об’ємі і асортименті передбаченому планом.

Тест № 4.

Які з нижче перелічених показників використовуються для оцінки виконання плану по ритмічності:

A) коефіцієнт ритмічності;

B) питома вага виробництва продукції за декаду, місяць, квартал, рік;

C) коефіцієнт варіації;

D) індекс динаміки;

E) середня арифметична зважена.

Тест № 5.

Які з нижче перелічених чинників можуть надавати зміну об’єму реалізації і виробництва продукції:

A) забезпеченість підприємства трудовими ресурсами і ефективність їх використання;

B) забезпеченість підприємства основними виробничими фондами і ефективність їх використання;

C) надходження регулярної інформації про конкурентів;

D) знання способів детермінового факторного аналізу;

E) забезпеченість виробництва сировиною і матеріалами, і ефективність їх використання.

Тест № 6.

Для дослідження економічних моделей мультиплікативно-адитивного типу застосовуються наступні методи:

A) інтегральний;

B) логарифмування;

C) абсолютних різниць;

D) відносних різниць;

E) ланцюгової підстановки.

Тест № 7.

Метод (спосіб) відносних різниць використовується для аналізу наступних економічних моделей:

A) мультиплікативних економічних моделей;

B) адитивних економічних моделей;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 8.

Метод (спосіб) пропорціонального ділення і пайової участі може бути використаний для аналізу в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних

Тест № 9.

Інтегральний метод (спосіб) в економічному аналізі виробничо -господарської діяльності використовується для аналізу в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) кратно-адитивних.

Тест № 10.

Спосіб (метод) логарифмування в аналізі виробничо-господарської діяльності може бути використаний в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест №11.

Вплив на об’єм товарообігу змін запасів, поставлення, реалізації і іншого вибуття товарів можна визначити методом:

A)розрахунку по середній геометричній;

B)балансовою ув’язки із застосуванням ланцюгових підстановок;

C)угрупування;

D)балансовою ув’язки із застосуванням способу різниць;

E)розрахунку по середній хронологічній моментного ряду;

F)ланцюгової підстановки.

Тест № 12.

Можливість погасити короткострокову заборгованість легкореалізуючими засобами відображають показники:

A) ділової активності

B) фінансової стійкості;

C) платоспроможності.

Тест № 13.

Ефективність використання засобів характеризують показники:

A) рентабельності і ділової активності;

B) фінансової стійкості;

C) платоспроможності.

Тест № 14.

До приватних показників ефективності і використання основних засобів відносять показники:

A) придатності, зносу;

B) фондовіддачі, фондомісткості;

C) змінності устаткування.

Тест № 15.

Аналіз і оцінка структури балансу проводяться на основі:

A) коефіцієнта поточної ліквідності;

B) коефіцієнта відновлення платоспроможності;

C) коефіцієнтів поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами.

Тест № 16.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності за рік розраховується за умови:

A) коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості зворотних активів власними засобами не відповідають встановленим нормальним обмеженням;

B) коефіцієнт автономії і коефіцієнт співвідношення власних і позикових засобів не відповідають встановленим обмеженням;

C) коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості зворотних активів власними засобами знаходяться в межах встановлених нормальних обмежень.

Тест № 17.

Для аналізу фінансової стійкості використовують:

A) коефіцієнт поточної ліквідності;

B) коефіцієнт незалежності;

C) рентабельність продажів.

Тест № 18.

Статті пасиву агрегованого балансу можуть бути згруповані по:

A) ступені ліквідності;

B) терміновості їх оплати;

C) приладдя капіталу.

Тест № 19.

Рівень витрат основних виробничих фондів на одиницю продукції визначають за допомогою показника:

A) фондовіддачі;

B) фондомісткості;

C) фондонакопичення.

Тест № 20.

Вплив змін структури товарообігу на час звернення товарів, рівень витрат звернення і рівень валового доходу визначається:

A) по середній хронологічній моментного ряду;

B) методом фінансових коефіцієнтів;

C) методом відсоткових чисел.

Тест № 21.

Управлінський аналіз:

A) аналіз правомірності управління господарською діяльністю;

B) внутрішній аналіз, що основується на управлінському обліку і служить інформаційно-аналітичним забезпеченням адміністрації, керівників підприємства;

C) аналіз взаємодії керівників підприємства.

Тест № 22.

Аналіз рентабельності полягає:

A) у оцінці здатності підприємства здійснювати рентні платежі державі;

B) у дослідженні рівнів податків і обчислень по відношенню до прибутку;

C) у дослідженні рівнів прибутку по відношенню до різних показників: виручці від реалізації, витратам, величині засобів або їх джерел.

Тест № 23.

Термін «дисконтування» означає:

A) розрахунки, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства;

B) приведення вартісної величини, що відноситься до майбутнього, до деякого більш раннього моменту часу. (Це визначення сучасної вартості майбутньої грошової суми, тобто зменшення її на дохід, наростаючий за певний період за правилом складних відсотків.);

C) розрахунок чистого приведеного ефекту, що виражає абсолютний результат інвестиційної діяльності;

D) розрахунок норми рентабельності, який показує максимально допустимий відносний рівень витрат за даним інвестиційним проектом.

Тест № 24.

Вплив на об’єм товарообігу змін запасів, поставлення, реалізації і іншого вибуття товарів можна визначити методом:

A) розрахунку по середній геометричній;

B) балансовою ув’язки із застосуванням цепних підстановок;

C) угрупування;

D) балансовою ув’язки із застосуванням способу різниць;

E) розрахунку по середній хронологічній моментного ряду.

Тест № 25.

Маржінальний дохід визначається:

A) відніманням суми змінних витрат з валового доходу без ПДВ і акцизів;

B) відніманням з прибутку суми податків і відрахувань;

C) як різниця між величиною ПДВ отриманою і величиною ПДВ сплаченою.

Тест № 26.

Аналіз ефективності роботи організації включає:

A) визначення показників рентабельності роботи оборотності засобів і джерел їх освіти, фондовіддачі, фондомісткості, а також порівняння результатів розрахунків в динаміці і статистиці, на основі яких роблять висновки і пропозиції;

B) розрахунок приросту за основними економічними показниками в звітному періоді в порівнянні з попередніми, а також порівняння результатів отриманих розрахунків, на основі яких роблять висновки і пропозиції;

C) числення приросту середньорічних величин засобів і джерел їх освіти в звітному періоді в порівнянні з передуючими, а також порівняння результатів отриманих розрахунків, на основі яких роблять висновки і пропозиції.

Тест № 27.

При визначенні відносної економії (перевитрати) фонду оплати праці зіставляються показники:

A) зміна фонду оплати праці і середньої вартості зворотних активів;

B) зміна фонду оплати і продуктивності праці, економію відносної чисельності персоналу визначають множенням відносної економії живої праці на середню заробітну плату звітного періоду;

C) зміна фонду оплати праці і джерел власних засобів.

Тест № 28.

Оборотність активів характеризує показник:

A) товарообіг, що відображає об’єм реалізації товарів за певний період, і зворотні активи, що відображають величину мобільних засобів підприємства;

B) засоби, які повністю переносять свою вартість на витрати в перебігу одного звороту капіталу;

C) час звернення засобів, що відображає число днів, в перебігу яких зворотні кошти здійснюють повний кругообіг, і швидкість звернення, яка відображає число зворотів засобів за аналізований період.

Тест № 29.

Скоректовану до базисного періоду величину витрат для виключення впливу зміни товарообігу при визначенні відносної економії витрат визначають множенням:

A) базисної суми змінних витрат на темп зростання товарообігу, отриманий результат складають з величиною постійних витрат;

B) загальної суми витрат на темп зростання товарообігу;

C) базисної суми постійних витрат на темп зростання товарообігу, отриманий результат складають з величиною змінних витрат.

Тест № 30.

Факторний аналіз полягає:

A) у численні величин показників чинників, їх порівнянні в оцінці з послідуючими висновками і пропозиціями;

B) у визначенні впливу окремих чинників (причин) на результативний показник з послідуючими висновками і пропозиціями;

C) у виявленні на чинники окремих показників (причин) з послідуючими висновками і пропозиціями.