Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 14

Тест по Економіки підприємства 14

Тест по Економіки підприємства 14: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести: вкажіть правильну відповідь.

Тест № 1.

Тарифна система оплати праці працівників включає:

a)тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно – інформаційний довідник, районний довідник;

b)тарифні ставки, тарифні сітки.

c)тарифні ставки, тарифні сітки, посадові оклади.

d)тарифні ставки, тарифне – інформаційний довідник.

Тест № 2.

Розуміння “ нормативно – технічна документація” :

A)стандарт;

B) виробнича документація;

C)вимоги замовника;

D)вимоги продавця.

Тест № 3.

Зазначення класифікації витрат на виробництво з економічним елементом витрат:

A) основа для складання кошторису витрат на виробництво;

B) обчислення витрат на матеріали;

C) встановлення ціни на виріб;

D) визначення витрат на зарплату.

Тест № 4.

Призначення класифікації по калькуляційним статтям витрат:

A) розрахунок собівартості конкретного виду товару;

B) виявлення ціни на заготовлення деталей, вузлів;

C) обчислення прямих і непрямих витрат;

D) складання кошторису витрат на виробництво.

Тест № 5.

Рентабельність підприємства – це :

A) відношення прибутку до середній вартості основних фондів і зворотних засобів;

B) отримуваний підприємством прибуток;

C) відносний прибуток чи прибутковість, вимірювання в відсотках до витрат засобів чи капіталу;

D) балансовий прибуток на 1 гривню об’єму реалізованої продукції.

Тест № 6.

Рентабельність продукції визначається:

A) відношенням прибутку від реалізації до виручки (без ПДВ і акцизу);

B) відношенням балансового прибутку до об’єму реалізованої продукції;

C) відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

D)відношенням балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних зворотних засобів.

Тест № 7.

Рентабельність окремих видів продукції визначається:

A) відношенням прибутку, включаємого у вартість виробу, до вартості виробу;

B) відношення прибутку від реалізації до виручки ;

C) відношення балансового прибутку до середній вартості майна підприємства;

D) відношення балансового прибутку до середній вартості основних фондів і матеріальних зворотних засобів.

Тест № 8.

Рентабельність виробничих фондів визначається:

A) відношенням прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних зворотних засобів;

B) відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

C) відношення балансового прибутку до об’єму реалізованої продукції;

D) відношення балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

Тест № 9.

По об’єктам вкладу засобів інвестиції розподіляють на:

A) реальні й фінансові інвестиції;

B) прямі й непрямі;

C) окремі етапи вкладу засобів;

D) період реалізації інвестиційних проектів.

Тест № 10.

По характеру участі в інвестуванні виділяють інвестиції:

A) прямі та непрямі;

B) короткотерміні, середньострокові та довгострокові інвестиції;

C) капітальні вклади й фінансові інвестиції;

D) перспективи інвестицій і регіональні інвестиції.

Тест № 11.

Підприємство здійснює свою інвестиційну діяльність в співвідношенні з певними принципами, основними з яких являються:

A) формування напрямків інвестиційної діяльності в співвідношенні з розробленої стратегії виробничого менеджменту;

B) формування інвестиційних ресурсів підприємства, яке призване забезпечити безперебійну інвестиційну діяльність;

C) виявлення справжньої вартості капіталу до вкладу;

D) керування реальними інвестиціями.

Тест № 12.

Ключова роль у фінансових розрахунках, пов’язаних з потоками грошових засобів грає:

A) оцінка вартості грошей в часі;

B) чистий грошовий потік;

C) аналіз інвестиційної діяльності;

D) аналіз і оцінка стану реального інвестування в передпланавому періоді.

Тест № 13.

В процесі порівняння вартості грошових засобів при їх інвестуванні і повернені прийнято використовувати поняття:

A) майбутня вартість грошей і їх справжня вартість;

B) прості й складні відсотки;

C) менсуалітети і ануїтети;

D) чистий проведений прибуток і внутрішня норма прибутковості.

Тест № 14.

Процес керування фінансовими інвестиціями здійснюється в розриві наступних основних етапів:

A) аналіз стану інвестування ; визначення об’єму фінансового інвестування;

B)визначення форм реальних інвестицій; планування й організація процесу фінансового інвестування;контроль за фінансовим інвестуванням; c) підготовка бізнес – плану реальних інвестиційних проектів;

D) аналіз і оцінка ефективності окремих реальних інвестиційних проектів; планування розміру чистого приведеного прибутку.

Тест № 15.

В процесі аналізу стану фінансового інвестування вивчаються:

A) об’єми, форми і ефективність фінансового інвестування підприємства;

B) об’єми, форми і розмір вкладу капіталу в уставні фонди).

C) показники фінансового стану підприємства;

D) інструменти фондового ринку ( акції, облігації, ощадні сертифікати та ін. ).

Тест № 16.

Вихідними передумовами для розроблення бюджету реалізації інвестиційного проекту являються:

A) календарний план реалізації проекту, кошторисні, витрат, загальна стратегія;

B) виявлення і встановлення джерел фінансування, виконання інвестиційних робіт;

C) формування і обґрунтування системи бюджетування реалізації проектів ;

D) виявлення системи і стану бюджету капітальних витрат.

Тест № 17.

Одним з основних критеріїв оцінки розробленою інвестиційнією стратегією підприємств є:

A) прийнятність рівня риски, пов’язаної з реалізацією інвестиційної стратеги;

B) платоспроможність інвесторів і контрагентів;

C) привабливість інвестування;

D) показник фінансової автономності.

Тест №18.

Основною метою інвестиційної політики підприємства є:

A)вибір і реалізація найбільш ефективних шляхів розширення його активів для забезпечення основних напрямів його розвитку в довгостроковій перспективі;

B)розробка напрямів цієї діяльності, яка налагоджує цілі і завдання стратегічного розвитку підприємства;

C)формування інвестиційних ресурсів підприємства;

D)формування інвестиційних ресурсів підприємства, які покликані забезпечити безперебійну його інвестиційну діяльність в передбачених об’ємах.

Тест № 19.

Інвестиції підприємства є:

A)вкладення капіталу у всіх його формах в різні об’єкти (інструменти) його господарської діяльності з метою отримання прибутку;

B)один з дієвих механізмів вирішення завдань соціального розвитку персоналу;

C)форми і методи інвестиційної діяльності в набагато меншому ступені залежать від галузевих особливостей підприємства, чим операційна його діяльність;

D)особливий самостійний вид грошових потоків підприємств, які істотно розрізняються в окремі періоди по своїй спрямованості.

Тест № 20.

Витрати, що змінюються в загальній сумі витрат пропорційно змінам об’єму виробництва, називаються:

A)змінними;

B)прямими;

C)постійними;

D)накладними.

Тест № 21

Основними елементами витрат на виробництво продукції є:

A)основні матеріали, непрямі витрати, відносно прямі трудовитрати;

B)амортизація, місцеві податки, відносно прямі трудовитрати;

C)амортизація, страхування, місцеві податки;

D)страхування, місцеві податки, непрямі витрати.

Тест № 22.

Непрямі витрати можна підрозділити на:

A)змінні і постійні непрямі витрати;

B)накладні і прямі витрати;

C)нульові і позитивні витрати;

D)одиничні і загальні.

Тест № 23.

Під критичною розуміється така крапка:

A)об’єму продажів, в якої витрати рівні виручці від реалізацій всієї продукції;

B)об’єму продажів, в якій повні витрати рівні нулю;

C)отриманому прибутку, об’єму якого дозволяє задовольнити господарські потреби;

D)об’єму продажів, в якій змінні витрати рівні нулю.

Тест № 24.

У точці беззбиткової:

A)немає ні прибутку, ні збитку;

B)немає збитку, а прибуток відповідає запланованому рівню;

C)немає прибутку, а збиток порівняно не великий;

D)немає прибутку, а збиток відповідає запланованому рівню.

Тест № 25

Маржінальний прибуток (МП) визначається так:

A)різниця ціни і середніх змінних витрат;

B)різниця ціни і середніх постійних витрат;

C)сума середніх постійних і середніх змінних витрат;

D)різниця ціни і середній валових витрат.

Тест № 26.

Використовувані вимірники управлінського обліку:

A) грошові і натуральні вимірники;

B) тільки грошові одиниці;

C) тільки натуральні вимірники;

D) відносні одиниці.

Тест № 27.

Критична крапка утворюється від перетину ліній:

A)виручки і валових витрат;

B)постійних і змінних витрат;

C)змінних і валових витрат;

D)виручки і постійних витрат.

Тест № 28.

Механізм управління формуванням суми балансового прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг будується:

A) з урахуванням тісного взаємозв’язку прибутку з показниками об’єму товарообігу доходів собівартості;

B)на основі об’єму доходів і повної собівартості;

C)з урахуванням взаємозв’язку ціни реалізації і витрат звернення;

D)на основі загального об’єму доходів від поза реалізаційними операцій і показниками доходів, витрат і інших збитків.

Тест № 29.

Фінансовою метою на етапі розробки нового товару є:

A)максимізація прибутку;

B)скорочення витрат виробництва;

C)забезпечення беззбиткової;

D)скорочення витрат звернення.

Тест № 30.

Питомі капіталовкладення це:

A)капітальні вкладення на одиницю вироблюваної продукції;

B)амортизація основних виробничих фондів;

C)собівартість одиниці продукції;

D)відношення приросту прибутку до капіталовкладень, що викликав цей приріст.

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №______ від « »_________200 р Зав. Кафедрою______ Екзаменатор________________к. е.н.,доцент Кушпрак В. А.