Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 15

Тест по Економіки підприємства 15

Тест по Економіки підприємства 15: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести: вкажіть вірну відповідь.

Тест № 1.

Системи і методи інвестиційного контролю – Контролінг представляє собою:

A)контролюючу систему, яка забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах інвестиційної діяльності;

B)внутрішній інвестиційний контроль, перевірки виконання і забезпечення, реалізації всіх управлінських рішень в галузі інвестиційної діяльності;

C)систему контролю і коректування цілей і показників інвестиційної діяльності у зв’язку зі змінами внутрішнього інвестиційного середовища, кон’юнктури інвестиційного ринку і зовнішніх умов;

D)спрямованість систем внутрішнього і зовнішнього контролю на реалізацію розробленої інвестиційної стратегії підприємства.

Тест № 2.

Екстенсивне використання основних виробничих фондів характеризують:

A) коефіцієнт змінності, коефіцієнт ентенсивного використання устаткування;

B)фондовіддача, фондомісткість;

C)фондоозброєння праці;

D) рентабельність виробництва.

Тест № 3.

Інтенсивне використання устаткування характеризують:

A)коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;

B)коефіцієнт змінності;

C)фондовіддача;

D)продуктивність даного виду устаткування.

Тест № 4.

Показник фондовіддачі характеризує:

A)розмір обсягу продукції, що доводиться на 1 грн. основних виробничих фондів;

B)рівень технічного оснащення праці;

C)питомі витрати основних фондів на 1 грн. реалізованої продукції;

D)загальні витрати основних фондів на 1 грн. реалізованої продукції.

Тест № 5.

До складу зворотних виробничих фондів підприємства входять матеріально-речовинні елементи:

A)виробничі запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, покупних виробів, запасних частин, палива, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;

B)верстати, агрегати, пристосування, тара, стелажі;

C)готова продукція, грошові кошти в касі, на розрахунковому рахунку підприємства;

D)прибуток підприємства, заборгованість постачальникам.

Тест № 6.

До складу оборотних засобів підприємства входять:

A)перевертневі фонди і фонди обороту;

B)запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі;

C)незавершене виробництво, готова продукція на складі;

D)устаткування цехів, готова продукція на склад.

Тест № 7.

Коефіцієнт зворотності, зворотних засобів характеризують:

A)кількість зворотів, зворотних засобів за відповідний звітний період;

B)розмір реалізованої продукції, що приходиться на 1 грн. виробничих фондів;

C)середня тривалість одного звороту зворотних засобів;

D)рівень технічного устаткування.

Тест № 8.

Ефективність використання оборотних засобів характеризують:

A)коефіцієнт зворотності, середня тривалість одного звороту зворотних засобів;

B)прибуток, рентабельність виробництва;

C)рівень віддачі зворотних засобів;

D)фондовіддача, фондомісткість продукції.

Тест № 9.

Поняття «продуктивність праці» характеризує:

A)продуктивну силу праці, тобто здатність за одиницю робочого часу створювати певні споживні вартості;

B)витрати суспільно-необхідної праці на виробництво одиниці продукції;

C)витрати живої праці на виробництво одиниці продукції;

D)міру кількості затраченої праці.

Тест № 10.

Інвестиції підприємства є:

A)вкладення капіталу у всіх його формах в різні об’єкти (інструменти) його господарської діяльності з метою отримання прибутку;

B)один з дієвих механізмів вирішення завдань соціального розвитку персоналу;

C)форми і методи інвестиційної діяльності в набагато меншому ступені залежать від галузевих особливостей підприємства, чим операційна його діяльність;

D)особливий самостійний вид грошових потоків підприємств, які істотно розрізняються в окремі періоди по своїй спрямованості.

Тест № 11.

Витрати, що змінюються в загальній сумі витрат пропорційно змінам обсягу виробництва, називаються:

A)змінними;

B)прямими;

C)постійними;

D)накладними.

Тест № 12.

Основними елементами витрат на виробництво продукції являються:

A)основні матеріали, непрямі витрати, прямо відношувані трудовитрати;

B)амортизація, місцеві податки, прямо відношувані трудовитрати;

C)амортизація, страхування, місцеві податки;

D)страхування, місцеві податки, непрямі витрати.

Тест № 13.

Непрямі витрати можна підрозділити на:

A змінні і постійні непрямі витрати;

B)накладні і прямі витрати;

C)нульові і позитивні витрати;

D)одиничні і загальні.

Тест № 14.

Під критичною розуміється така крапка:

A)обсягу продажів, в якої витрати рівні виручці від реалізацій всієї продукції;

B)обсягу продажів, в якій повні витрати рівні нулю;

C)отриманому прибутку, обсягу якого дозволяє задовольнити господарські потреби;

D)обсягу продажів, в яких змінні витрати рівні нулю.

Тест № 15.

У точці беззбиткової:

A)немає ні прибутку, ні збитку;

B)немає збитку, а прибуток відповідає запланованому рівні;

C)немає прибутку, а збиток порівняно не великий;

D)немає прибутку, а збиток відповідає запланованому рівні.

Тест № 16.

Маржінальний прибуток (МП) визначається так:

A)різниця ціни і середніх змінних витрат;

B)різниця ціни і середніх постійних витрат;

C)сума середніх постійних і середніх змінних витрат;

D)різниця ціни і середній валових витрат.

Тест № 17.

Використовувані вимірники управлінського обліку:

A)грошові і натуральні вимірники;

B)тільки грошові одиниці;

C)тільки натуральні вимірники;

D)відносні одиниці.

Тест № 18.

Критична крапка утворюється від перетину ліній:

A)виручки і валових витрат;

B)постійних і змінних витрат;

C)змінних і валових витрат;

D)виручки і постійних витрат.

Тест № 19.

Механізм управління формуванням суми балансового прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг будується:

A)з урахуванням тісного взаємозв’язку прибули з показниками обсягу товарообігу доходів собівартості;

B)на основі обсягу доходів і повної собівартості;

C)з урахуванням взаємозв’язку ціни реалізації і витрат обігу;

D)на основі загального обсягу доходів від поза реалізаційними операцій і показників доходів, витрат і інших збитків.

Тест № 20.

Фінансовою метою на етапі розробки нового товара є:

A)максимізація прибутку;

B)скорочення витрат виробництва;

C)забезпечення беззбиткової;

D)скорочення витрат обігу.

Тест № 21.

Питомі капіталовкладення це:

A)капітальні вкладення на одиницю вироблюваної продукції;

B)амортизація основних виробничих фондів;

C)собівартість одиниці продукції;

D)відношення приросту прибули до капіталовкладень, що викликав цей приріст.

Тест № 22.

Системи і методи інвестиційного контроля- контролінг уявляє собою:

A)контролюючу систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах інвестиційній діяльності;

B)внутрішній інвестиційний контроль, перевірка виконання і забезпечення реалізації всіх управлінських рішень в галузі інвестиційної діяльності;

C)систему контролю і коректування цілей і показників інвестиційної діяльності у зв’язку зі змінами внутрішнього інвестиційного середовища, кон’юнктури інвестиційного ринку і зовнішніх умов;

D)спрямованість систем внутрішнього і зовнішнього контролю на реалізацію розробленої інвестиційної стратегією підприємства.

Тест № 23.

Цілями аналітичних перетворень є:

A)вивчення діяльності економічного об’єкту;

B)оцінка фінансового положення суб’єкта господарювання;

C)виявлення фактів створення бухгалтерськой звітності;

D)забезпечення тестування в цілях отримання відповідей на виниклі питання.

Тест № 24.

Вплив на обсяг товарообігу змін запасів, надходження і іншого вибуття товарів визначається методом:

A)розрахунку по середній геометричній;

B)балансової ув’язки із застосуванням ланцюгових підстановок;

C)угрупування.

Тест № 25.

Можливість погасити короткострокову заборгованість легкореалізуємимі засобами відображають показники:

A)ділової активності;

B)фінансової стійкості;

C)платоспроможності.

Тест № 26.

Ефективність використання засобів характеризують показники:

A)рентабельності і ділової активності;

B)фінансової стійкості;

C)платоспроможності.

Тест № 27.

До приватних показників ефективності і використання основних засобів відносять показники:

A)придатності, зносу;

B)фондовіддачі, фондомісткості;

C)змінності устаткування.

Тест № 28.

Аналіз і оцінка структури балансу проводяться на основі:

A)коефіцієнта поточної ліквідності;

B)коефіцієнта відновлення платоспроможності;

C)коефіцієнтів поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами.

Тест № 29.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності за рік розраховується за умови:

A)коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості зворотних активів, власними засобами не відповідають встановленим нормальним обмеженням;

B)коефіцієнт автономії і коефіцієнт співвідношення власних і позикових засобів не відповідають встановленим обмеженням;

C)коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості зворотних активів власними засобами знаходяться в межах встановлених нормальних обмежень.

Тест № 30.

Для аналізу фінансової стійкості використовують:

A)коефіцієнт поточної ліквідності;

B)коефіцієнт незалежності;

C)рентабельність продажів.