Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 18

Тест по Економіки підприємства 18

Тест по Економіки підприємства 18: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести: вкажіть правильну відповідь.

Тест № 1.

Вплив зміни ціни на обсяг продажу в звітному періоді розраховується діленням:

A)звітного обсягу продажу на темп зміни обсягу реалізації, тобто вийде приведене до базисного періоду значення обсягу продажу, подальше віднімання із звітного обсягу реалізації приведеного значення відобразить вплив ціни на товарообіг;

B)звітного обсягу продажу на індекс ціни, тобто вийде приведене до базисного періоду значення обсягу реалізації, подальше віднімання із звітного обсягу реалізації приведеного значення відобразить вплив ціни на товарообіг;

C)абсолютної зміни обсягу продажу на індекс ціни, з набутого значення віднімається абсолютна зміна обсягу продажу.

Тест №2.

Фінансовий аналіз це:

A)аналіз фінансових вкладень підприємства;

B)зовнішній аналіз, що ґрунтується на фінансовому обліку, обслуговуючому зовнішніх користувачів інформації про підприємство, виступаючих самостійними суб’єктами економічного аналізу по данням, як правило, публічній фінансовій звітності;

C)аналіз фінансових коефіцієнтів.

Тест №3.

Прибуток, що залишається в розпоряджені підприємства, утворюється:

A)з різниці між обсягом реалізації товарів по продажних цінах і купувальних цінах без податку на додану вартість і акцизів;

B)при відніманні з валового прибутку податку на прибуток;

C)відніманням витрат з валового доходу аналога на додану вартість і акцизів.

Тест № 4.

Оперативний аналіз проводиться на основі:

A) фінансової звітності по кварталам, місяцям;

B) даних текучого обліку, первинної документації, інформації, отриманої з засобів зв’язку, усно за будь – який відрізок часу;

C) бухгалтерський звіт за рік.

Тест № 5.

Ліквідність балансу відображає:

A) стан майна й обов’язків, при якому підприємство підлягає ліквідуванню

B) ступінь покриття обов’язків підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову форму відповідає строку погашення обов’язків;

C) період втрати платоспроможності підприємства.

Тест № 6.

В агрегірованному балансі ( приведеного в зручну для фінансового аналізу форму) статі активу балансу можуть бути згруповані по:

A) приналежності капіталу;

B) ступеня ліквідації;

C) подовженість використання капіталу.

Тест № 7.

Відношення всіх ліквідних активів до короткотерміновий обов’язкам є:

A) коефіцієнт цілковитої ліквідації

B) коефіцієнт критичної ліквідації;

C) коефіцієнт покриття (текучої ліквідності).

Тест № 8.

Коефіцієнт ритмічності продаж виявляється відношенням:

A) суми фактичного обсягу продаж за досліджувані періоди до суми планових обсягів реалізації;

B) суми фактичного обсягу продаж не вище плану за досліджені періоди до суми планових обсягів реалізації;

C) суми фактичного обсягу продаж за досліджувані періоди до суми витрат.

Тест № 9.

До постійних витрат належить:

A) орендна плата;

B) витрати на рекламу;

C) амортизація будов і устаткування.

Тест № 10.

При аналізуванні руху чисельність працівників використовується:

A) середньовікову чисельність працівників звітного періоду;

B) коефіцієнт текучості;

C) продуктивність праці.

Тест № 11.

Статті пасиву агрегірованого балансу можуть бути згрупованими по:

A) ступінь ліквідності;

B) термінові оплати;

C) належність капіталу.

Тест № 12.

Аналіз і оцінка структури балансу підприємства проводять на основі:

A) коефіцієнта текучої ліквідації;

B) коефіцієнта відновлення платоспроможності;

C)коефіцієнтів текучої ліквідності й забезпеченості власними засобами.

Тест № 13.

До власного показника платоспроможності відносять:

A) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

B) коефіцієнт чистої виручки;

C) коефіцієнт маневреності власних засобів.

Тест № 14.

Факторами, зумовлюваними відхилення від плану витрат на 1грн. Товарної продукції, являються:

A) зміна обсягу випущеної товарної продукції;

B) зміна структури продукції;

C) зміна цінна матеріалів, тарифи й т. п.;

D) економія проти планових витрат.

Тест № 15.

До числа факторів, впливаючих на відхилення загальної суми фактичних матеріальних витрат від величини, встановленої за планом, відносяться:

А)зміна обміну випущеної товарної продукції;

Б)зміна структури випущеної товарної продукції;

В)зміна рівня витрат (економія, перевитрата) на окремі види виробів.

Тест № 16.

При аналізуванні калькуляцій власно вартості окремих видів продукції вивчається:

A) фактори, які надали вплив на відхилення фактичних витрат в цілому й по окремим статтям витрат від планової величини;

B) резерви подальшого зниження рівня витрат на виробництво даного виду продукції.

Тест № 17.

У процесі аналізу фонду оплати труда:

A) визначають ступінь виконання плану й динаміка фонду оплати труда з виявлення в цілому;

B) розглядається структура фонду оплати труда з окремих категорій персоналу;

C) вирахування ефективності використання фонду оплати труда з окремих структурних підрозділів підприємства;

D) вираховується вплив різноманітних факторів на абсолютне й відносне відхилення з фонду оплати труда;

E) співвідносяться темпи росту середньої заробітної плати й продуктивності труда;

F) виявляються резерви економії засобів на оплату труда.

Тест № 18.

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання розраховується як відношення :

A) повного календарного фонду часу;

B) корисного машинного фонду часу;

C) часу фактичної роботи;

D) машинного часу до планового фонду часу.

Тест № 19.

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання розраховується як відношення:

A) фактичною часовою середньої вироблення обладнання

B) фактичною зміною вироблення обладнання;

C) фактичної добової вироблення обладнання до планового часового вироблення.

Тест № 20

Коефіцієнт інтегрального завантаження обладнання визначається як утвір коефіцієнтів:

A) змінність роботи обладнання;

B) інтенсивного використання обладнання;

C) екстенсивного використання обладнання.

Тест № 21.

Ефект виробничого важеля характеризується:

A) вплив структури витрат на прибуток, залишаючи в розпорядженні підприємства;

B) еластичність балансового прибутку з виручки від реалізації;

C) можливість отримання великої чи малої зміни прибутку при одному й тому ж зниженні виручки;

D) всі попередні відповіді вірні;

I) немає вірної відповіді.

Тест № 22.

Не є суттєвою причиною виникнення не хватки зворотних засобів:

A) підвищення тривалості операційного циклу зворотних активів над тривалістю операційного циклу співвідносних пасивів;

B) низька рентабельність продукції;

C) негативна ділова репутація;

D) високий коефіцієнт обертаємості активів;

I) підвищення дебіторської заборгованості над кредиторською.

Тест № 23.

В якості елементу адитивної моделі прибутку не може використовуватися показник:

A) комерційні витрати;

B) відсотки до виплати;

C) прибутки з будь – яких внереалізаційних операцій;

D) залишок оборотного капіталу;

I) чистий прибуток.

Тест № 24.

Ефективність основної діяльності характеризує показник:

A) чиста рентабельність продажу;

B) рентабельність продукції;

C) загальна рентабельність активів;

D) коефіцієнт обертаємості активів;

I) валовий прибуток.

Тест № 25.

Чиста рентабельність продаж показує питому вагу чистого прибутку:

A) в кожній гривні оберту;

B) в сумі загальної виручки;

C) в складі валового прибутку;

D) всі попередні відповіді вірні;

I) немає правильної відповіді.

Тест № 26.

Для оцінки ефективності керування зі середньої відсоткових ставкою з взаємного засобом порівнюється:

A) загальна рентабельність активів;

B) коефіцієнт обертаємості активі;

C) рентабельність власного капіталу;

D) чиста рентабельність продажу.

Тест № 27.

Збільшення випуску продукції приведе до зменшення прибутку підприємства:

A) коли приділені витрати більше приділеного прибутку;

B) коли приділені витрати менше приділеного прибутку;

C) вірно а и в;

D) немає вірної відповіді.

Тест № 28.

Коефіцієнт обертаємості зворотних засобів характеризується:

A) потреба в оборотних засобах на одну гривню виручки від реалізації;

B) число обертів за період.

Тест № 29.

Як можна визначити рентабельність продаж:

A) поділ виручки від реалізації на середній залишок оборотних засобів;

B) поділ собівартості реалізованої продукції на виручку від реалізації;

C) поділ чистого прибутку на виручку від реалізації;

Тест № 30.

Всі витрати зверх встановлених норм повинні відноситися до винних облич і ніколи не включатися в рахунки, відображаючи витрати “ – це правило відноситься до:

A) жорсткого адміністрування;

B) обліку природних витрат;

C) класифікація витрат по економічної ролі в процесі виробництва;

D) прямого обліку витрат;

I) вірно а та б.