Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 20

Тест по Економіки підприємства 20

Тест по Економіки підприємства 20: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тест № 1.

Цілями аналітичних перетворень є:

A)вивчення діяльності економічного обсягу;

B)оцінка фінансового положення суб’єкта господарювання;

C)виявлення фактів спотворення бухгалтерської звітності;

D)забезпечення тестування в цілях отримання відповідей на виниклі питання.

Тест № 2.

Виконання аналітичних розрахунків складається з наступних етапів:

A)визначення цілей розрахунків;

B)вибір виду розрахунку;

C)виконання розрахунку;

D)аналіз результатів виконання розрахунку.

Тест № 3.

Метою економічного аналізу в загальному формулюванні є:

A)досягнення економічної ефективності;

B)економія витрат;

C)забезпечення економічної свободи;

D)формування стратегії;

E)всі відповіді вірні.

Тест № 4.

Найбільш фундаментальну ідею аналізу виробничо-господарської діяльності відображає поняття:

A)підприємництво;

B)прибуток;

C)обмеженість;

D)попит і пропозиція;

E)немає вірної відповіді.

Тест № 5.

Метою економічного аналізу виробничо-господарської діяльності є:

A)обґрунтування вирішення про платоспроможність підприємства;

B)стратегічне планування діяльності підприємства;

C)складання графіків податкових платежів;

D)оцінка зміни динаміки основних економічних показників виробничо-господарської діяльності.

Тест № 6.

Вплив окремих чинників на економічну модель можна визначити за допомогою методу:

A)абсолютних різниць;

B)відносних різниць;

C)ланцюгової підстановки;

D)структурних угрупувань.

Тест № 7.

Вимірювання впливу результативного показника на мультиплікативну економічну модель можна здійснити за допомогою наступних методів:

A)відносних різниць;

B)абсолютних різниць;

C)ланцюгової підстановки;

D)інтегрального;

E)логарифмування;

F)кореляційного аналізу.

Тест № 8.

Для дослідження економічних моделей мультиплікативно-адитивного типу застосовуються наступні методи:

A)інтегральний;

B)логарифмування;

C)цілковитих різниць;

D)відносних різниць;

E)ланцюгової підстановки.

Тест № 9.

Метод (спосіб) відносних різниць використовується для аналізу наступних економічних моделей:

A)мультиплікативних економічних моделей;

B)адитивних економічних моделей;

C)кратних;

D)змішаних.

Тест № 10.

Метод (спосіб) пропорціонального ділення і пайової участі може бути використаний для аналізу в наступних економічних моделях:

A)адитивних;

B)мультиплікативних;

C)кратних;

D)змішаних.

Тест № 11.

Інтегральний метод (спосіб) в економічному аналізі виробничо-господарської діяльності використовується для аналізу в наступних економічних моделях:

A)адитивних;

B)мультиплікативних;

C)кратних;

D)кратно-адитивних.

Тест № 12.

Спосіб (метод) логарифмування в аналізі виробничо-господарської діяльності може бути використаний в наступних економічних моделях:

A)адитивних;

B)мультиплікативних;

C)кратних;

D)змішаних.

Тест № 13.

Що слід розуміти під господарськими резервами:

A)вивільнені господарські ресурси;

B)збільшення величини безумовних втрат;

C)величина додаткового залучення господарських ресурсів;

D)підвищення ресурсовіддачи;

E) збільшення управлінського персоналу.

Тест № 14.

Які з нижче перерахованих ознак можна вважати ознаками класифікації резервів:

A)просторовий;

B)часу;

C)характер дії на економічні результати;

D)стадії життєвого циклу виробу.

Тест № 15.

Які з нижче перерахованих етапів властиві аналітичній роботі:

A)визначення суб’єктів і об’єктів виробничо-господарської діяльності;

B)планування аналітичної роботи;

C)інформаційне і методичне забезпечення виробничо-господарської діяльності;

D)оформлення результатів аналізу.

Тест № 16.

Які з нижче перерахованих методів використовуються для визначення величини резервів:

A)метод (спосіб) прямого рахунку;

B)метод (спосіб) зворотного рахунку;

C)метод (спосіб) порівняння;

D)метод (спосіб) детермінованого факторного аналізу;

E)розрахунково-конструктивний метод;

F)метод аналітичного аналізу;

G)жоден з цих методів (способів) не використовуються.

Тест № 17.

По яких з нижче перерахованим ознакам можуть бути класифіковані резерви:

A)просторовій ознаці;

B)ознаці величини;

C)стадіям життєвого циклу виробу;

D)ні по одному з вищеперелічених ознак резерви не можуть бути класифіковані.

Тест № 18.

Які вимоги пред’являють до організації інформації по економічному аналізу виробничо-господарської діяльності:

A)аналітична;

B)достовірність;

C)оперативність;

D)зіставність;

E)раціональність;

F)жодне з цих якостей не характеризує інформаційне забезпечення аналізу.

Тест № 19.

Які завдання з перерахованих відносяться до аналізу виробництва і реалізації продукції:

A)оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва продукції;

B)визначення впливу чинників вимірювання величини цих показників;

C)виявлення внутрішньогосподарчих резервів збільшення продукції;

D)розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів;

E)жодна з перерахованих завдань на відноситься до аналізу виробництва і реалізації продукції.

Тест № 20.

У яких вимірниках може виражатися обсяг виробництва і реалізації продукції:

A)у натуральних;

B)умовно-натуральних;

C)трудових;

D)вартісних;

E)у даних вимірниках обсяг виробництва і реалізації продукції не може виражатися.

Тест № 21.

Чи можна віднести до узагальнювальних показників, що характеризують якість продукції:

A)питома вага нової продукції загалом її випуску;

B)питома вага продукції висшої категорії якості;

C)питома вага атестованої і не атестованої продукції;

D)питома вага продукції відповідної світовим стандартам;

E)жоден з вищеперелічених показників не можна віднести до характеристики якості продукції.

Тест № 22.

Які показники розраховують при оцінці конкурентоспроможності продукції:

A)одиничний;

B)груповий;

C)інтегральний;

D)при оцінці конкурентоспроможності звертають увагу тільки на її зовнішній вигляд.

Тест № 23.

Ритмічність виробництва і реалізації продукції це:

A)рейтингова оцінка конкурентоспроможності товарів;

B)вдосконалення торгівлі;

C)технічні параметри виробів (продукції);

D)рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в обсязі і асортименті передбаченому планом.

Тест № 24.

Які з нижче перечисленних показників використовуються для оцінки виконання плану по ритмічності:

A)коефіцієнт ритмічності;

B)питома вага виробництва продукції за декаду, місяць, квартал, рік;

C)коефіцієнт варіації;

D)індекс динаміки;

E)середня арифметично зважена.

Тест № 25.

Які з нижче за перечислених чинників можуть надавати на зміну обсягу реалізації і виробництва продукції:

A)забезпеченість підприємства трудовими ресурсами і ефективність їх використання;

B)забезпеченість підприємства основними виробничими фондами і ефективність їх використання;

C)надходження регулярної інформації про конкурентів;

D)знання способів детермінованого факторного аналізу;

E)забезпеченість виробництва сировиною і матеріалами, і ефективність їх використання.

Тест № 26.

Цілями аналітичних перетворень є:

A)вивчення діяльності економічного обсягу;

B)оцінка фінансового положення суб’єкта господарювання;

C)виявлення фактів спотворення бухгалтерської звітності;

D)забезпечення тестування в цілях отримання відповідей на виниклі питання.

Тест № 27.

Виконання аналітичних розрахунків складається з наступних етапів:

A)визначення цілей розрахунків;

B)вибір виду розрахунку;

C)виконання розрахунку;

D)аналіз результатів виконання розрахунку.

Тест № 28.

Метою економічного аналізу в загальному формулюванні є:

A)досягнення економічної ефективності;

B)економія витрат;

C)забезпечення економічної свободи;

D)формування стратегії;

E)всі відповіді вірні.

Тест № 29.

Найбільш фундаментальну ідею аналізу виробничо-господарської діяльності відображає поняття:

A)підприємництво;

B)прибуток;

C)обмеженість;

D)попит і пропозиція;

E)немає вірної відповіді.

Тест № 30.

Метою економічного аналізу виробничо-господарської діяльності є:

A)обґрунтування вирішення про платоспроможність підприємства;

B)стратегічне планування діяльності підприємства;

C)складання графіків податкових платежів;

D)оцінка зміни динаміки основних економічних показників виробничо-господарської діяльності.