Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 21

Тест по Економіки підприємства 21

Тест по Економіки підприємства 21: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести: вкажіть правильну відповідь.

Тест № 1.

Які з нижче перерахованих етапів властиві аналітичній роботі:

A) визначення суб’єктів і об’єктів виробничо-господарської діяльності;

B) планування аналітичної роботи;

C) інформаційне і методичне забезпечення виробничо-господарської діяльності;

D) оформлення результатів аналізу.

Тест № 2.

Доходи від внереалізованних операцій балансовий прибуток:

A) зменшать;

B) не зроблять впливу;

C) збільшать.

Тест № 3.

Різниця між вартістю виробничих фондів і вартістю будівель і споруд є вартістю:

А) невиробничих фондів;

B) активних виробничих фондів;

C) пасивних виробничих фондів.

Тест № 4.

Аналіз ефективності використання основних засобів проводять на основі:

A) методу ланцюгових підстановок;

B) показників фондовіддачі, фондоозброєння, рентабельності, тривалості звороту;

C) аналізу тимчасових рядів.

Тест № 5.

Ефективність аналізу інвестиційної діяльності характеризують:

A)чиста поточна вартість, розмір дивіденду;

B)окупність, чистий приведений ефект, індекс рентабельності, внутрішня норма рентабельності;

C) номінальна ціна акції, сума повернення платежу, поточна вартість суми повернення платежу.

Тест № 6.

Вплив на зміну структури товарообігу на час обороту товарів, рівень витрат звернення і рівень валового прибутку визначається:

A) по середній хронологічній моментного ряду;

B) методом фінансових коефіцієнтів;

C) методом відсоткових чисел.

Тест № 7.

Вплив на обсяг товарообігу змін запасів, надходження і іншого вибуття товарів визначається методом:

A) розрахунку по середній геометричній;

B) балансової ув’язки із застосуванням ланцюгових підстановок;

C) угрупування.

Тест № 8.

Можливість погашати короткострокову заборгованість легкореалізуємими засобами відображають показники:

A) ділової активності;

B) фінансової стійкості;

C) платоспроможності.

Тест № 9.

Ефективність використання засобів характеризують показники:

A) рентабельності і ділової активності;

B) фінансової стійкості;

C) платоспроможності.

Тест № 10.

До приватних показників ефективності і використання основних засобів відносять показники:

A) придатності, зносу;

B) фондовіддачі, фондомісткості;

C) змінності устаткування.

Тест № 11.

Аналіз і оцінка структури балансу проводяться на основі:

A) коефіцієнта поточної ліквідності;

B) коефіцієнта відновлення платоспроможності;

C) коефіцієнтів поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами.

Тест № 12.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності за рік розраховується за умови:

A) коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості зворотних активів власними засобами не відповідають встановленим нормальним обмеженням;

B) коефіцієнт автономії і коефіцієнт співвідношення власних і позикових засобів не відповідають встановленим обмеженням;

C) коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості зворотних активів власними засобами знаходяться в межах встановлених нормальних обмежень.

Тест № 13.

Для аналізу фінансової стійкості використовують:

A) коефіцієнт поточної ліквідності;

B) коефіцієнт незалежності;

C) рентабельність продажів.

Тест № 14.

Статті пасиву агрегованого балансу можуть бути згруповані по:

A) ступені ліквідності;

B) терміновості їх оплати;

C) приладдя капіталу.

Тест № 15.

Рівень витрат основних виробничих фондів на одиницю продукції визначають за допомогою показника:

A) фондовіддачі;

B) фондомісткості;

C) фондоозброєння.

Тест № 16.

Вплив змін структури товарообігу на час обороту товарів, рівень витрат обороту і рівень валового доходу визначається:

A) по середній хронологічній моментного ряду;

B) методом фінансових коефіцієнтів;

C) методом відсоткових чисел.

Тест № 17.

Управлінський аналіз:

A) аналіз правомірності управління господарською діяльністю;

B) внутрішній аналіз, що основується на управлінському обліку і службовець інформаційно-аналітичним забезпеченням адміністрації, керівників підприємства;

C) аналіз взаємодії керівників підприємства.

Тест № 18.

Поняття «фінансова стійкість» означає:

A) здатність роботи підприємства без залучення банківських кредитів і інших позикових засобів;

B) певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність;

C) здатність підприємства проводити відрахування до державного бюджету і до позабюджетних фондів.

Тест № 19.

Валовий дохід від реалізації товарів в торгівлі рівний:

A) обсягу продажів;

B) різниці між обсягом товарообігу і витратами звернення;

C) різниці між обсягом реалізації товарів по продажних і купувальних цінах без податку на додану вартість і акцизів.

Тест № 20.

Поняття «Ліквідність активів» означає:

A) період, протягом якого майно підприємства повністю зношується і підлягає ліквідації;

B) здатність їх перетворення на грошову форму (платоспроможність);

C) період ліквідації майна підприємства при неспроможності (банкрутстві).

Тест № 21.

Вплив зміни ціни в динамічному аналізі товарообігу можна виключити, розділивши:

A) звітний товарообіг на індекс ціни, набутого (приведене до базисного періоду) значення товарообігу використовувати як звітне в динамічному порівнянні;

B) звітний товарообіг на темп зміни товарообігу, набутого (приведене до базисного періоду) значення товарообігу використовувати як звітне в динамічному порівнянні;

C) абсолютна зміна товарообігу на індекс ціни.

Тест № 22.

Аналіз рентабельності полягає:

A) у оцінці здатності підприємства здійснювати рентні платежі державі;

B) у дослідженні рівнів податків і обчислень по відношенню до прибутку;

C) у дослідженні рівнів прибули по відношенню до різних показників: виручці від реалізації, витратам, величині засобів або їх джерел.

Тест № 23.

Термін «дисконтування» означає:

A) розрахунки, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства;

B) приведення вартісної величини, що відноситься до майбутньому, до деякого болем ранньому моменту часу. (Це визначення сучасної вартості майбутньої грошової суми, тобто зменшення її на прибуток, наростаючий за певний період за правилом складних відсотків.);

C) розрахунок чистого пріведеного ефекту, що виражає абсолютний результат інвестиційної діяльності;

D) розрахунок норми рентабельності, який показує максимально допустимий відносний рівень витрат за даним інвестиційним проектом.

Тест № 24.

Вплив на обсяг товарообігу змін запасів, поставлення, реалізації і іншого вибуття товарів можна визначити методом:

A) розрахунку по середній геометричній;

B) балансовою ув’язки із застосуванням цепних підстановок;

C) угрупування;

D) балансовою ув’язки із застосуванням способу різниць;

E) розрахунку по середній хронологічній моментного ряду;

F) ланцюгової підстановки.

Тест № 25.

Маржінальний дохід визначається:

A) відніманням суми змінних витрат з валового прибутку без ПДВ і акцизів;

B) відніманням з прибутку суми податків і видчислень;

C) як різниця між величиною ПДВ отриманою і величиною ПДВ сплаченої.

Тест № 26.

Аналіз ефективності роботи організації включає:

A) визначення показників рентабельності роботи обертності засобів і джерел їх утворення, фондовіддачі, фондомісткості, а також порівняння результатів розрахунків в динаміці і статиці, на основі яких роблять виводи і пропозиції;

B) розрахунок приросту за основними економічними показниками в звітному періоді в порівнянні з попередніми, а також порівняння результатів отриманих розрахунків, на основі яких роблять висновки і пропозиції;

C) числення приросту середньорічних величин засобів і джерел їх утворенню в звітному періоді в порівнянні з попередніми, а також порівняння результатів отриманих розрахунків, на основі яких роблять висновки і пропозиції.

Тест № 27.

При визначенні відносної економії (перевитрати) фонду оплати праці зіставляються показники:

A) зміна фонду оплати праці і середньої вартості зворотних активів;

B) зміна фонду оплати і продуктивності праці, економію відносної чисельності персоналу визначають множенням відносної економії живої праці на середню заробітну плату звітного періоду;

C) зміна фонду оплати праці і джерел власних засобів.

Тест № 28.

Оборотність активів характеризує показник:

A) товарообіг, що відображає обсяг реалізації товарів за певний період, і зворотні активи, що відображають величину мобільних засобів підприємства;

B) засоби, які повністю переносять свою вартість на витрати в перебігу одного звороту капіталу;

C) час звернення засобів, що відображає число днів, в перебігу яких зворотні кошти здійснюють повний кругообіг, і швидкість обороту, яка відображає число оборотів засобів за аналізований період.

Тест № 29.

Скоректовану до базисного періоду величину витрат для виключення впливу зміни товарообігу при визначенні відносної економії витрат визначають множенням:

A) базисної суми змінних витрат на темп зростання товарообігу, отриманий результат складають з велічиной постійних витрат;

B) загальної суми витрат на темп зростання товарообігу;

C) базисної суми постійних витрат на темп зростання товарообігу, отриманий результат складають з велічиной змінних витрат.

Тест № 30.

Факторний аналіз полягає:

A) у численні величин показників чинників, їх порівнянні в оцінці з послідуючими висновками і пропозиціями;

B) у визначенні впливу окремих чинників (причин) на результативний показник з послідуючими висновками і пропозиціями;

C) у виявленні на чинники окремих показників (причин) з послідуючими висновками і пропозиціями.