Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 22

Тест по Економіки підприємства 22

Тест по Економіки підприємства 22: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести: вкажіть правильну відповідь.

Тест № 1.

Структуру балансу оцінюють на основі:

A) коефіцієнта рентабельності всього капіталу, виявляємого відношенням прибутку до валюти балансу;

B) коефіцієнтів обертаємості активів балансу;

C) коефіцієнта текучої ліквідності й коефіцієнта забезпечення власними засобами.

Тест № 2.

Ущільнення балансу здійснюється:

A) відніманням середніх арифметичних сум;

B) об’єднанням у групи однорідних статей;

C) винятком регулюючих статей.

Тест № 3.

Коефіцієнт, показуючи, яка частина короткотермінових позичених обов’язків може бути погашена негайно, називається коефіцієнтом:

A) покриття;

B) швидкої ліквідності;

C) абсолютної ліквідності.

Тест № 4.

Коефіцієнт втрати платоспроможності розраховується за умови:

A) до поточної ліквідності >2;

B) до забезпеченості соб. засобами >0,1;

C) до забезпеченості соб. засобами <2.

Тест №5.

Чинники, що впливають на витрати, підрозділяються на:

A) фондомісткі;

B) керовані;

C) некеровані;

D) структурне.

Тест №6.

По ступеню залежності від зміни обсягу реалізації витрати діляться на:

A) змінні і постійні;

B) прямі і непрямі;

C) основні і накладні.

Тест №7.

Рух основніх фондів аналізується за допомогою показників:

A) поступлення, вибуття, оновлення;

B) придатності, зносу;

C) фондовіддачі і фондоміскості.

Тест №8.

Різниця між вартістю виробничих основних фондів і вартістю будівель і споруд є вартістю:

A) машин і устаткування;

B) активних виробничих фондів;

C) пасивніх виробничих фондів.

Тест № 9.

Вплив на обсяг товарообігу змін запасів, надходження і іншого вибуття товарів визначається за допомогою методу:

A) розрахунку по середній геометричній;

B) балансовою ув’язки із застосуванням цепних підстановок;

C) угрупування;

D) балансової ув’язки із застосуванням способу різниць.

Тест №10.

Під. сезонністю попиту розуміють:

A) ступінь збереження попиту на товар в перебігу річних сезонів;

B) стійку закономірність усередині річної динаміки року купівельного попиту, що змінюється в течії, на відповідні товари в святи із зміною сезонів року;

C) пов’язані із зміною часу роки витрати по зберіганню товарів.

Тест №11.

Вплив зміни ціни на обсяг продажу в звітному періоді розраховується діленням:

A) звітного обсягу продажу на темп зміни обсягу реалізації, тобто вийде приведене до базисного періоду значення обсягу продажу, подальше віднімання із звітного обсягу реалізації приведеного значення відобразить вплив ціни на товарообіг;

B) звітного обсягу продажу на індекс ціни, тобто вийде приведене до базисного періоду значення обсягу реалізації, подальше віднімання із звітного обсягу реалізації приведеного значення відобразить вплив ціни на товарообіг;

C) абсолютної зміни обсягу продажу на індекс ціни, з набутого значення віднімається абсолютна зміна обсягу продажу.

Тест №12.

Фінансовий аналіз це:

A) аналіз фінансових вкладень підприємства;

B) зовнішній аналіз, що ґрунтується на фінансовому обліку, обслуговуючому зовнішніх користувачів інформації про підприємство, виступаючих самостійними суб’єктами економічного аналізу по данням, як правило, публічній фінансовій звітності;

C) аналіз фінансових коефіцієнтів.

Тест №13.

Прибуток, що залишається в розпоряджені підприємства, утворюється:

A) з різниці між обсягом реалізації товарів по продажних цінах і купувальних цінах без податку на додану вартість і акцизів;

B) при відніманні з валового прибутку податку на прибуток;

C) відніманням витрат з валового дохід аналога на додану вартість і акцизів.

Тест № 14.

Оперативний аналіз проводиться на основі:

A) фінансової звітності по кварталам, місяцям;

B) даних поточного обліку, первинної документації, інформації, отриманої з засобів зв’язку, усно за будь – який відрізок часу;

C) бухгалтерського звіту за рік.

Тест № 15.

Ліквідність балансу відображає:

A) стан майна й обов’язків, при якому підприємство підлягає ліквідуванню

B) ступінь покриття обов’язків підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову форму відповідає строку погашення обов’язків;

C) період втрати платоспроможності підприємства.

Тест № 16.

В агрегірованному балансі ( приведеного в зручну для фінансового аналізу форму) статі активу балансу можуть бути згруповані по:

A) приналежності капіталу;

B) ступеня ліквідації;

C) подовженість використання капіталу.

Тест № 17.

Відношення всіх ліквідних активів до короткотерміновий обов’язкам є:

A) коефіцієнт цілковитої ліквідації

B) коефіцієнт критичної ліквідації;

C) коефіцієнт покриття (текучої ліквідності).

Тест № 18.

Коефіцієнт ритмічності продаж виявляється відношенням:

A) суми фактичного обсягу продаж за досліджувані періоди до суми планових обсягів реалізації;

B) суми фактичного обсягу продаж не вище плану за досліджені періоди до суми планових обсягів реалізації;

C) суми фактичного обсягу продаж за досліджувані періоди до суми витрат.

Тест № 19.

До постійних витрат належить:

A) орендна плата;

B) витрати на рекламу;

C) амортизація будов і устаткування.

Тест № 20.

При аналізуванні руху чисельність працівників використовується:

A) середньовікову чисельність працівників звітного періоду;

B) коефіцієнт текучості.

C) продуктивність праці.

Тест № 21.

Доходи від внереалізованних операцій балансовий прибуток:

A) зменшать;

B) не зроблять впливу;

C) збільшать.

Тест № 22.

Різниця між вартістю виробничих фондів і вартістю будівель і споруд є вартість:

A) невиробничих фондів;

B) активних виробничих фондів;

C) пасивних виробничих фондів.

Тест № 23.

Аналіз ефективності використання основних засобів проводять на основі:

A) методу ланцюгових підстановок;

B) показників фондовіддачі, фондоозброєння, рентабельності, тривалості звороту;

C) аналізу тимчасових рядів.

Тест № 24.

Ефективність аналізу інвестиційної діяльності характеризують:

A) чиста поточна вартість, розмір дивіденду;

B) окупність, чистий приведений ефект, індекс рентабельності, внутрішня норма рентабельності;

C) номінальна ціна акції, сума повернення платежу, поточна вартість суми повернення платежу.

Тест № 25.

Вплив зміна структури товарообігу на час обороту товарів, рівень витрат звернення і рівень валового доходу визначається:

A) по середній хронологічній моментногоо ряду;

B) методом фінансових коефіцієнтів;

C) методом процентних чисел.

Тест № 26.

Вплив на обсягу товарообігу змін запасів, надходження і іншого вибуття товарів визначається методом:

A) розрахунку по середній геометричній;

B) балансової ув’язки із застосуванням ланцюгових підстановок;

C) угрупування.

Тест № 27.

Можливість погашати короткострокову заборгованість легкореалізуючими засобами відображають показники:

A) ділової активності;

B) фінансової стійкості;

C) платоспроможності.

Тест № 28.

Ефективність використання засобів характеризують показники:

A) рентабельності і ділової активності;

B) фінансової стійкості;

C) платоспроможності.

Тест № 29.

До приватних показників ефективності і використання основних засобів відносять показники:

A) придатності, зносу;

B) фондовіддачі, фондомісткості;

C) змінності устаткування.

Тест № 30.

Аналіз і оцінка структури балансу проводяться на основі:

A) коефіцієнта поточної ліквідності;

B) коефіцієнта відновлення платоспроможності;

C) коефіцієнтів поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами.

D) продуктивністю праці.