Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 23

Тест по Економіки підприємства 23

Тест по Економіки підприємства 23: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести: вкажіть вірну відповідь.

Тест № 1.

Аналіз рентабельності полягає:

A). в оцінюванні здатності підприємства здійснювати рентні платежі державі;

B) в дослідженні рівнів податків і обчислень по відношенню до прибутку;

C) в дослідженні рівнів прибутку по відношенню до різних показників: виручці від реалізації, витратам, величині засобів або їх джерел.

Тест № 2.

Термін «дисконтування» означає:

A) розрахунки, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства;

B) приведення вартісної величини, що відноситься до майбутнього, до деякого раннього моменту часу. (Це визначення сучасної вартості майбутньої грошової суми, тобто зменшення її на дохід, наростаючий за певний період за правилом складних відсотків.);

C) розрахунок чистого пріведеного ефекту, що виражає абсолютний результат інвестиційної діяльності;

D) розрахунок норми рентабельності, який показує максимально допустимий відносний урівень витрат за даним інвестиційним проектом.

Тест № 3.

Вплив на обсяг товарообігу змін запасів, надходження і іншого вибуття товарів визначається методом:

A) розрахунку по середній геометричній;

B) балансової ув’язки із застосуванням ланцюгових підстановок;

C) угрупування.

D) балансової ув’язки з прийняттям способу різниць.

Тест № 4.

Маргінальний прибуток виявляється:

A) віднімаємі суми змінних витрат з валового прибутку без ПДВ і акцизів;

B) віднімаємі з прибутку суми податків і відрахування;

C) як різниця між величиною отриманої і величиною ПДВ сплаченої;

Тест № 5.

Аналіз ефективності роботи організації включає:

A) визначення показників рентабельності роботи зворотності засобів і джерела їх утворення, фондовіддачі, фондомісткості, а також порівняння результатів розрахунків в динаміці і статиці, на основі яких роблять висновки та пропозиції;

B) розрахунок приросту за основними економічними показниками в звітному періоді в порівнянні з попередніми, а також порівняння результатів отриманих розрахунків, на основі яких роблять висновки і пропозиції;

C) числення приросту середньорічних величин засобів і джерел їх утворювання в звітному періоді в порівнянні з попередніми, а також порівняння результатів отриманих розрахунків, на основі яких роблять висновки і пропозиції.

Тест № 6.

При визначенні відносної економії (перевитрати) фонду оплати праці зіставляються показники:

A) зміна фонду оплати праці і середньої вартості зворотних активів;

B) зміна фонду оплати і продуктивності праці, економію відносної чисельності персоналу визначають множенням відносної економії живої праці на середню заробітну плату звітного періоду;

C) зміна фонду оплати праці і джерел власних засобів.

Тест № 7.

Зворотність активів характеризує показник:

A) товарообіг, що відображає обсяг реалізації товарів за певний період, і зворотні активи, що відображають величину мобільних засобів підприємства;

B) засоби, які повністю переносять свою вартість на витрати в перебігу одного звороту капіталу;

C) час обігу засобів, що відображає число днів, в перебігу яких зворотні кошти здійснюють повний кругообіг, і швидкістьобігу, яка відображає число зворотів засобів за аналізований період.

Тест № 8.

Скоректовану до базисного періоду величину витрат для виключення впливу зміни товарообігу при визначенні відносної економії витрат визначають множенням:

A) базисної суми змінних витрат на темп зростання товарообігу, отриманий результат складають з велічиной постійних витрат;

B) загальної суми витрат на темп зростання товарообігу;

C) базисної суми постійних витрат на темп зростання товарообігу, отриманий результат складають з велічиной змінних витрат.

Тест № 9.

Факторний аналіз полягає:

A) у численні величин показників чинників, їх порівнянні в оцінці з послідуючими висновками і пропозиціями;

B) у визначенні впливу окремих чинників (причин) на результативний показник з наступними висновками і пропозиціями;

C) у виявленні на чинники окремих показників (причин) наступними висновками з і пропозиціями.

Тест № 10.

Задачі з виявлення впливу зміни структури товарообігу на час обороту товарів, рівень витрат обороту й рівень валового прибутку вирішуються:

A) з середньої хронологічної моментного ряда;

B) методом фінансових коефіцієнтів;

C) методом відсоткових чисел.

Тест № 11.

Структуру балансу оцінюють на основі:

A) коефіцієнта рентабельності всього капіталу, виявляємого відношенням прибутку до валюти балансу;

B) коефіцієнтів обігу активів балансу;

C) коефіцієнта текучої ліквідності й коефіцієнта забезпечення власними засобами.

Тест № 12.

Ущільнення балансу здійснюється:

A) відніманням середніх арифметичних сум;

B) об’єднанням у групи однорідних статей;

C) винятком регулюючих статей.

Тест № 13.

Коефіцієнт, показуючи, яка частина короткотермінових позичених обов’язків може бути погашена негайно, називається коефіцієнтом:

A) покриття;

B) швидкої ліквідності;

C) абсолютної ліквідності.

Тест № 14.

Коефіцієнт втрати платоспроможності розраховується за умови:

A) до поточної ліквідності >2;

B) до забезпеченості соб. засобами >0,1;

C) до забезпеченості соб. засобами <2.

Тест №15.

Чинники, що впливають на витрати, підрозділяються на:

A) фондомісткі;

B) керовані;

C) некеровані;

D) структурні.

Тест №16.

По ступеню залежності від зміни обсягу реалізації витрати діляться на:

A) змінні і постійні;

B) прямі і непрямі;

C) основні і накладні.

Тест №17.

Рух основних фондів аналізується за допомогою показників:

A) поступлення, вибуття, оновлення;

B) придатності, зносу;

C) фондовіддачі і накладні.

Тест №18.

Різниця між вартістю виробничих основних фондів і вартістю будівель і споруд є вартістю:

A) машин і устаткування;

B) активних виробничих фондів;

C)пасивних виробничих фондів.

Тест № 19.

Вплив на обсяг товарообігу змін запасів, надходження і іншого вибуття товарів визначається за допомогою методу:

A)розрахунку по середній геометричній;

B)балансовою ув’язки із застосуванням ланцюгових підстановок;

C)угрупування;

D)балансової ув’язки із застосуванням способу різниць.

Тест №20.

Під. сезонністю попиту розуміють:

A)ступінь збереження попиту на товар в перебігу річних сезонів;

B)стійку закономірність усередині річної динаміки року купівельного попиту, що змінюється в течії, на відповідні товари в свята із зміною сезонів року;

C)пов’язані із зміною часу року витрати по зберіганню товарів.

Тест №21.

Вплив зміни ціни на обсяг продажу в звітному періоді розраховується діленням:

A)звітного обсягу продажу на темп зміни обсягу реалізації, тобто вийде приведене до базисного періоду значення обсягу продажу, подальше віднімання із звітного обсягу реалізації приведеного значення відобразить вплив ціни на товарообіг;

B)звітного обсягу продажів на індекс ціни, тобто вийде приведене до базисного періоду значення обсягу реалізації, подальше віднімання із звітного обсягу реалізації приведеного значення відобразить вплив ціни на товарообіг;

C)абсолютної зміни обсягу продажу на індекс ціни, з набутого значення віднімається абсолютна зміна обсягу продажу.

Тест №22.

Фінансовий аналіз це:

A)аналіз фінансових вкладень підприємства;

B)зовнішній аналіз, що ґрунтується на фінансовому обліку, обслуговуючому зовнішніх користувачів інформації про підприємство, виступаючих самостійними суб’єктами економічного аналізу поданням, як правило, публічній фінансовій звітності;

C)аналіз фінансових коефіцієнтів.

Тест №23.

Прибуток, що залишається в розпоряджені підприємства, утворюється:

A)з різниці між обсягом реалізації товарів по продажних цінах і купувальних цінах без податку на додану вартість і акцизів;

B)при відніманні з валового прибутку податку на прибуток;

C)відніманням витрат з валового доходу аналогу на додану вартість і акцизів.

Тест № 24.

Оперативний аналіз проводиться на основі:

A) фінансової звітності по кварталам, місяцям;

B) даних текучого обліку, первинної документації, інформації, отриманої з засобів зв’язку, усно за будь – який відрізок часу;

C) бухгалтерський звіт за рік.

Тест № 25.

Ліквідність балансу відображає:

A) стан майна й обов’язків, при якому підприємство підлягає ліквідуванню

B) ступінь покриття обов’язків підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову форму відповідає строку погашення обов’язків;

C) період втрати платоспроможності підприємства.

Тест № 26.

В агрегірованному балансі ( приведеного в зручну для фінансового аналізу форму) статі активу балансу можуть бути згруповані по:

A) приналежності капіталу;

B) ступеню ліквідації;

C) подовженість використання капіталу.

Тест № 27.

Відношення всіх ліквідних активів до короткотермінових обов’язків є:

A) коефіцієнт цілковитої ліквідації

B) коефіцієнт критичної ліквідації;

C) коефіцієнт покриття (текучої ліквідності).

Тест № 28. Коефіцієнт ритмічності продаж виявляється відношенням: a) суми фактичного обсягу продаж за досліджувані періоди до суми планових обсягів реалізації; b) суми фактичного обсягу продаж не вище плану за досліджені періоди до суми планових обсягів реалізації; c) суми фактичного обсягу продаж за досліджувані періоди до суми витрат. Тест № 29. До постійних витрат належить: a) орендна плата; b) витрати на рекламу; c) амортизація будов і устаткування. Тест № 30. При аналізуванні руху чисельність працівників використовується: a) середньовікова чисельність працівників звітного періоду; b) коефіцієнт текучості; c) продуктивність праці.