Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 28

Тест по Економіки підприємства 28

Тест по Економіки підприємства 28: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тест №1.

Коефіцієнт витрати платоспроможності розраховується за умови:

A)до поточної ліквідності >2;

B)до забезпеченості соб. засобами >0,1;

C)до забезпеченості соб. засобами <2.

Тест №2.

Чинники, що впливають на витрати, підрозділяються на:

A)фондомісткі;

B)керовані;

C)некеровані;

D)структурни.

Тест №3.

По ступені залежності від зміни об’єму реалізації витрати діляться на:

A)змінні і постійні;

B)прямі і непрямі;

C)основні й накладні.

Тест №4.

Рух основних фондів аналізується за допомогою показників:

A)поступлення, вибуття, оновлення;

B)придатності, зносу;

C)фондовіддачі і фондомісткість.

Тест №5.

Різниця між вартістю виробничих основних фондів і вартістю будівель і споруд є вартістю:

A)машин і устаткування;

B)активних виробничих фондів;

C)пасивних виробничих фондів.

Тест №6.

Вплив на об’єм товарообігу змін запасів, надходження і іншого вибуття товарів визначається за допомогою методу:

А)розрахунку по середній геометричній;

B) балансової ув’язки із застосуванням ланцюгових підстановок;

C)угрупування;

d) балансової ув’язки із застосуванням способу різниць.

Тест №7.

Під сезонністю попиту розуміють:

A)ступінь збереження попиту на товар в перебігу річних сезонів;

B)стійку закономірність усередині річної динаміки року купівельного попиту, що змінюється в течії, на відповідні товари у зв’язку зі зміною сезонів року;

C)пов’язані із зміною часу роки витрати по зберіганню товарів.

Тест №8.

Вплив зміни ціни на об’єм продажів в звітному періоді розраховується діленням:

A)звітного об’єму продажів на темп зміни об’єму реалізації, тобто вийде приведене до базисного періоду значення об’єму продажів, подальше віднімання із звітного об’єму реалізації проведеного значення відобразить вплив ціни на товарообіг;

B)звітного об’єму продажів на індекс ціни, тобто вийде приведене до базисного періоду значення об’єму реалізації, подальше віднімання із звітного об’єму реалізації проведеного значення відобразить вплив ціни на товарообіг;

C)абсолютної зміни об’єму продажів на індекс ціни, з набутого значення віднімається абсолютна зміна об’єму продажів.

Тест №9.

Фінансовий аналіз це:

A)аналіз фінансових вкладень підприємства;

B)зовнішній аналіз, що ґрунтується на фінансовому обліку, обслуговуючому зовнішніх користувачів інформації про підприємство, виступаючих самостійними суб’єктами економічного аналізу поданням, як правило, публічній фінансовій звітності;

C)аналіз фінансових коефіцієнтів.

Тест №10.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, утворюється:

A)з різниці між об’ємом реалізації товарів по продажних цінах і купувальних цінах без податку на додану вартість і акцизів;

B)при відніманні з валового прибутку податку на прибуток;

C)відніманням витрат з валового доходу аналога на додану вартість і акцизів.

Тест №11.

До постійних витрат відносяться:

A)орендна плата;

B)витрати на рекламу;

C)амортізація будівель і устаткування.

Тест №12.

При аналізі руху чисельності працівників використовують:

A)середньорічну чисельність працівників звітного пері ода;

B)коефіцієнт текучості;

C)продуктивність праці.

Тест №13.

Статті пассива агрегованого балансу можуть бути згруповані по:

A)ступені ліквідності;

B)терміновості оплати;

C)приладдю капіталу.

Тест №14.

Аналіз і оцінка структури балансу підприємства проводяться на основі:

A)коефіцієнта поточної ліквідності;

B)коефіцієнта відновлення платоспроможності;

C)коефіцієнтів поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами.

Тест №15.

До приватного показника платоспроможності відносять:

A)коефіцієнт абсолютної ліквідності;

B)коефіцієнт чистої виручки;

C)коефіцієнт маневреності власних засобів.

Тест №16.

Чинниками, що обумовлюють відхилення від плану витрат на 1 грн. товарної продукції, є:

A)зміна об’єму випущеної товарної продукції;

B)зміна структури продукції;

C)зміна цін на матеріали, тарифи і т. д.;

D)економія проти планових витрат.

Тест № 17.

До чинників, що впливають на відхилення загальної суми фактичних матеріальних витрат від величини, встановленої за планом, відносяться:

A)зміна об’єму випущеної товарної продукції;

B)зміна структури випущеної товарної продукції;

C)зміна рівня витрат (економія, перевитрата) на окремі види виробів.

Тест №18.

При аналізі калькуляції собівартість окремих видів продукції вивчаються:

A)чинники, зробивши вплив на відхилення фактичних витрат в цілому і по окремих статтях витрат від планової їх величини;

B)резерви подальшого зниження рівня витрат на виробництво даного виду продукції.

Тест №19.

У процесі аналізу фонду оплати праці:

A)визначається ступінь виконання плану і динаміка фонду оплати праці по підприємству в цілому;

B)розглядається структура фонду оплати праці по окремих категоріях персоналу;

C)обчислюється ефективність використання фонду оплати праці по окремих структурних підрозділах підприємства;

D)досліджується вплив різних чинників на абсолютне і відносне відхилення по фонду оплати праці;

E)зіставляються темпи зростання середньої заробітньої плати і продуктивності праці;

F)виявляються резерви економії коштів на оплату праці.

Тест №20.

Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування розраховується як відношення:

A)повного календарного фонду часу;

B)режимного фонду часу;

C)повного машинного фонду часу;

D)часу фактичної роботи;

E)машинного часу до планового фонду часу.

Тест №21.

«Ділова репутація організації» це:

A)здатність підприємства виконувати умови постачань;

B)рядок 113 форми №1 бухгалтерської звітності;

C)вартість не матеріальних активів організації;

D)рядок 120 форм №1 бухгалтерської звітності;

E)відноситься до запасів.

Тест №22.

Одним з ключових чинників економічного аналізу є:

A)здатність підприємства використовувати ефекти масштабу;

B)створення суспільних відносин, сприяючих виникненню нових експериментальних напрямів в економічній діяльності;

C)зростання не матеріальних активів підприємств;

D)вдосконалення методів економічного аналізу;

E)збільшення основного капіталу підприємств.

Тест №23.

В тому разі, корду інвестор набуває звичайних акцій відкритого акціонерного суспільства:

A)він стає засновником підприємства;

B)його довіра до керівництва даного підприємства стає де персоніфікованою;

C)він отримує право на отримання заздалегідь обумовленої суми дивідендів;

D)він перестає бути інвестором, а стає акціонером;

E)він, таким чином, робить запаси.

Тест №24.

Капіталізація підприємницьких можливостей може відбуватися шляхом:

A)продажі акції підприємства на біржі;

B)формування ділової репутації фірми;

C)складання бізнес-плана організації;

D)виконання умов контрактів;

E)всі відповіді вірні.

Тест №25.

Все більш актуальним для російської економіки є:

A)затвердження Д. Рікардо про те, що “Труд – отець багатства, Земля-его мати”;

B)затвердження К. Маркса про те, що капітал є «кристалізацію суспільної праці»;

C)затвердження Дж. Хикса про те, що капітал не є фінансовим ресурсом;

D)затвердження П. Самуельсона про те, що гроші – це всього лише штучна соціальна умовність;

E)затвердження Ф. Кене про те, що головні ресурси суспільства – «посттійно відтворні богатства сільського господарства».

Тест №26.

Згідно стандартам бухгалтерського обліку (міжнародним і російським).

A)зобов’язання і капітал – це перетворені форми фінансових ресурсів;

B)для завдань економічного аналізу грошова форма представлення елементів капіталу не обов’язкова;

C)стаття «ділова репутація (гудвілл)» повинна показуватися за чистою залишковою вартістю, зважаючи на накопичену амортизацію;

D)негативний “гудвіл” повинен кредитуватися із статей «власний капітал» як нерозподілюючий резерв;

E)всі відповіді вірні.

Тест №27.

Забезпечення капітального ресурсу економічної діяльності підприємства відбувається:

A)так, щоб за межі меж підприємства не йшло дуже багато грошових коштів у вигляді штрафів, необґрунтованих витрат на оренду, непередбачених податкових і інших обчислень;

B)за допомогою аналізу фінансових результатів діяльності підприємства;

C)шляхом підтримки на належному рівні кількості і якості основних і зворотних засобів;

D)шляхом залучення позикового капіталу;

E)за рахунок розділення авансованого капіталу на основний і зворотний.

Тест №28.

Справедлива вартість об’єкту основніх засобів це:

A)його номінальна вартість;

B)поняття, яке до цих пір не застосовувалося в росіїських нормативних документах;

C)його балансова вартість;

D)сума втрат, які понесе організація, якщо позбудеться донного об’єкту основних засобів;

E)всі відповіді вірні.

Тест №29.

Нормування накладних витрат це;

A)уніфікує їх облік;

B)дозволяє віднести витрати понад норму на збитки;

C)дозволяє рахувати прибуткову позитивну різницю між норматівною величиною і фактичними витратами;

D)є методом оперативного обліку;

E)всі відповіді вірні.

Тест №30.

Балансовий прибуток може бути отриманий, якщо;

A)до чистого прибутку додати податки і інші обов’язкові платежі;

B)із загальної виручки відняти витрати, пов’язані з основною діяльністю, в т. ч. комерційні і управлінські;

C)з валового прибутку відняти інші витрати, пов’язані з основною діяльністю, в т. ч. комерційні і управлінські і додати прибутки, не пов’язані з основною діяльністю;

D)всі попередні відповіді вірні;

E)немає правильної відповіді.