Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 30

Тест по Економіки підприємства 30

Тест по Економіки підприємства 30: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тест № 1.

Цілями аналітичних перетворень є:

A) вивчення діяльності економічного об’єкту;

B) оцінка фінансового положення суб’єкта господарювання;

C) виявлення фактів спотворення бухгалтерської звітності;

D) забезпечення тестування в цілях отримання відповідей на виниклі питання.

Тест № 2.

Виконання аналітичних розрахунків складається з наступних етапів:

A) визначення цілей розрахунків;

B) вибір виду розрахунку;

C) виконання розрахунку;

D) аналіз результатів виконання розрахунку.

Тест № 3.

Метою економічного аналізу в загальному формулюванні є:

A) досягнення економічної ефективності;

B) економія витрат;

C) забезпечення економічної свободи;

D) формування стратегії;

E) всі відповіді вірні.

Тест № 4.

Найбільш фундаментальну ідею аналізу виробничо-господарської діяльності відображає поняття:

A) підприємництво;

B) прибуток;

C) обмеженість;

D) попит і пропозиція;

E) немає вірної відповіді.

Тест № 5.

Метою економічного аналізу виробничо-господарської діяльності є:

A) обґрунтування вирішення про платоспроможність підприємства;

B) стратегічне планування діяльності підприємства;

C) складання графіків податкових платежів;

D) оцінка зміни динаміки основних економічних показників виробничо-господарської діяльності.

Тест № 6.

Вплив окремих чинників на економічну модель можна визначити за допомогою методу:

A) абсолютних різниць;

B) відносних різниць;

C) ланцюгової підстановки;

D) структурних угрупувань.

Тест № 7.

Вимірювання впливу результативного показника на мультиплікативну економічну модель можна здійснити за допомогою наступних методів:

A) відносних різниць;

B) абсолютних різниць;

C) ланцюгової підстановки;

D) інтегрального;

E) логарифмування;

F) кореляційного аналізу.

Тест № 8.

Для дослідження економічних моделей мультиплікативно-адитивного типу застосовуються наступні методи:

A) інтегральний;

B) логарифмування;

C) цілковитих різниць;

D) відносних різниць;

E) ланцюгової підстановки.

Тест № 9.

Метод (спосіб) відносних різниць використовується для аналізу наступних економічних моделей:

A) мультиплікативних економічних моделей;

B) адитивних економічних моделей;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 10

Метод (спосіб) пропорціонального ділення і пайової участі може бути використаний для аналізу в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 11.

Інтегральний метод (спосіб) в економічному аналізі виробничо-господарської діяльності використовується для аналізу в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) кратно-адитивних.

Тест № 12.

Спосіб (метод) логарифмування в аналізі виробничо-господарської діяльності може бути використаний в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 13.

Що слід розуміти під господарськими резервами:

A) вивільнені господарські ресурси;

B) збільшення величини безумовних втрат;

C) величина додаткового залучення господарських ресурсів;

D) підвищення ресурсовітдачи;

E) збільшення управлінського персоналу.

Тест № 14.

Які з нижче перерахованих ознак можна вважати ознаками класифікації резервів:

A) просторовий;

B) часу;

C) характер дії на економічні результати;

D) стадії життєвого циклу виробу.

Тест № 15.

Які з нижче перерахованих етапів властиві аналітичній роботі:

A) визначення суб’єктів і об’єктів виробничо-господарської діяльності;

B) планування аналітичної роботи;

C) інформаційне і методичне забезпечення виробничо-господарської діяльності;

D) оформлення результатів аналізу.

Тест № 16.

Які з нижче перерахованих методів використовуються для визначення величини резервів:

A) метод (спосіб) прямого рахунку;

B) метод (спосіб) зворотного рахунку;

C) метод (спосіб) порівняння;

D) метод (спосіб) детермінованого факторного аналізу;

E) розрахунково-конструктивний метод;

F) метод аналітичного аналізу;

G) жоден з цих методів (способів) не використовуються.

Тест № 17.

По яких з нижче перерахованим ознакам можуть бути класифіковані резерви:

A) просторовій ознаці;

B) ознаці величини;

C) стадіям життєвого циклу виробу;

D) ні по одному з вищеперелічених ознак резерви не можуть бути класифіковані.

Тест № 18.

Які вимоги пред’являють до організації інформації по економічному аналізу виробничо-господарської діяльності:

A) аналітична;

B) достовірність;

C) оперативність;

D) зіставність;

E) раціональність;

F) жодне з цих якостей не характеризує інформаційне забезпечення аналізу.

Тест № 19.

Які завдання з перерахованих відносяться до аналізу виробництва і реалізації продукції:

A) оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва продукції;

B) визначення впливу чинників вимірювання величини цих показників;

C) виявлення внутрішньогосподарчих резервів збільшення продукції;

D) розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів;

E) жодна з перерахованих завдань на відноситься до аналізу виробництва і реалізації продукції.

Тест № 20.

У яких вимірниках може виражатися обсяг виробництва і реалізації продукції:

A) у натуральних;

B) умовно-натуральних;

C) трудових;

D) вартісних;

E) у даних вимірниках обсяг виробництва і реалізації продукції не може виражатися.

Тест № 21.

Чи можна віднести до узагальнювальних показників, що характеризують якість продукції:

A) питома вага нової продукції загалом її випуску;

B) питома вага продукції вищої категорії якості;

C) питома вага атестованої і не атестованої продукції;

D) питома вага продукції відповідної світовим стандартам;

E) жоден з вищеперелічених показників не можна віднести до характеристики якості продукції.

Тест № 22.

Які показники розраховують при оцінці конкурентоспроможності продукції:

A) одиничний;

B) груповий;

C) інтегральний;

D) при оцінці конкурентоспроможності звертають увагу тільки на її зовнішній вигляд.

Тест № 23.

Ритмічність виробництва і реалізації продукції це:

A) рейтингова оцінка конкурентоспроможності товарів;

B) вдосконалення торговки;

C) технічні параметри виробів (продукції);

D) рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в об’ємі і асортименті передбаченому планом.

Тест № 24.

Які з нижче за перелічених показників використовуються для оцінки виконання плану по ритмічності:

A) коефіцієнт ритмічності;

B) питома вага виробництва продукції за декаду, місяць, квартал, рік;

C) коефіцієнт варіації;

D) індекс динаміки;

E) середньо арифметично зважена.

Тест № 25.

Які з нижче за перелічених чинники можуть надавати на зміну обсягу реалізації і виробництва продукції:

A) забезпеченість підприємства трудовими ресурсами і ефективність їх використання;

B) забезпеченість підприємства основними виробничими фондами і ефективність їх використання;

C) надходження регулярної інформації про конкурентів;

D) знання способів детермінованого факторного аналізу;

E) забезпеченість виробництва сировиною і матеріалами, і ефективність їх використання.

Тест № 26.

Цілями аналітичних перетворень є:

A) вивчення діяльності економічного об’єкту;

B) оцінка фінансового положення суб’єкта господарювання;

C) виявлення фактів спотворення бухгалтерської звітності;

D) забезпечення тестування в цілях отримання відповідей на виниклі питання.

Тест № 27.

Виконання аналітичних розрахунків складається з наступних етапів:

A) визначення цілей розрахунків;

B) вибір виду розрахунку;

C) виконання розрахунку;

D) аналіз результатів виконання розрахунку.

Тест № 28.

Метою економічного аналізу в загальному формулюванні є:

A) досягнення економічної ефективності;

B) економія витрат;

C) забезпечення економічної свободи;

D) формування стратегії;

E) всі відповіді вірні.

Тест № 29.

Найбільш фундаментальну ідею аналізу виробничо-господарської діяльності відображає поняття:

A) підприємництво;

B) прибуток;

C) обмеженість;

D) попит і пропозиція;

E) немає вірної відповіді.

Тест № 30.

Метою економічного аналізу виробничо-господарської діяльності є:

A) обґрунтування вирішення про платоспроможність підприємства;

B) стратегічне планування діяльності підприємства;

C) складання графіків податкових платежів;

D) оцінка зміни динаміки основних економічних показників виробничо-господарської діяльності.