Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 31

Тест по Економіки підприємства 31

Тест по Економіки підприємства 31: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тест № 1.

Метою економічного аналізу виробничо-господарської діяльності є:

A)обґрунтування вирішення про платоспроможність підприємства;

B)стратегічне планування діяльності підприємства;

C)складання графіків податкових платежів;

D)оцінка зміни динаміки основних економічних показників виробничо-господарської діяльності.

Тест № 2.

Вплив окремих чинників на економічну модель можна визначити за допомогою методу:

A)абсолютних різниць;

B)відносних різниць;

C)ланцюгової підстановки;

D)структурних угрупувань.

Тест № 3.

Вимірювання впливу результативного показника на мультиплікативну економічну модель можна здійснити за допомогою наступних методів:

A)відносних різниць;

B)абсолютних різниць;

C)ланцюгової підстановки;

D)інтегрального;

E)логарифмування;

F)кореляційного аналізу.

Тест № 4.

Для дослідження економічних моделей мультиплікативно-адитивного типу застосовуються наступні методи:

A)інтегральний;

B)логарифмування;

C)цілковитих різниць;

D)відносних різниць;

E)ланцюгової підстановки.

Тест № 5.

Метод (спосіб) відносних різниць використовується для аналізу наступних економічних моделей:

A)мультиплікативних економічних моделей;

B)адитивних економічних моделей;

C)кратних;

D)змішаних.

Тест № 6.

Метод (спосіб) пропорціонального ділення і пайової участі може бути використаний для аналізу в наступних економічних моделях:

A)адитивних;

B)мультиплікативних;

C)кратних;

D)змішаних.

Тест № 7.

Інтегральний метод (спосіб) в економічному аналізі виробничо – господарської діяльності використовується для аналізу в наступних економічних моделях:

A)адитивних;

B)мультиплікативних;

C)кратних;

D)кратно-адитивних.

Тест № 8.

Спосіб (метод) логарифмування в аналізі виробничо-господарської діяльності може бути використаний в наступних економічних моделях:

A)адитивних;

B)мультиплікативних;

C)кратних;

D)змішаних.

Тест № 9.

Що слід розуміти під господарськими резервами:

A)вивільнені господарські ресурси;

B)збільшення величини безумовних втрат;

C)величина додаткового залучення господарських ресурсів;

D)підвищення ресурсовіддачі;

E) збільшення управлінського персоналу.

Тест № 10.

Які з нижче перерахованих ознак можна вважати ознаками класифікації резервів:

A)просторовий;

B)часу;

C)характер дії на економічні результати; d)стадії життєвого циклу виробу.

Тест № 11.

Які з нижче перерахованих етапів властиві аналітичній роботі:

A)визначення суб’єктів і об’єктів виробничо-господарської діяльності;

B)планування аналітичної роботи;

C)інформаційне і методичне забезпечення виробничо-господарської діяльності;

D)оформлення результатів аналізу.

Тест № 12.

Доходи від внереалізованних операцій балансовий прибуток:

A)зменшать;

B)не зроблять впливу;

C)збільшать.

Тест № 13.

Різниця між вартістю виробничих фондів і вартістю будівель і споруд є вартістю:

A)невиробничих фондів;

B)активних виробничих фондів;

C)пасивних виробничих фондів.

Тест № 14.

Аналіз ефективності використання основних засобів проводять на основі:

A)методу ланцюгових підстановок;

B)показників фондовіддачі, фондовооруженністі, рентабельності, тривалості обороту;

C)аналізу тимчасових рядів.

Тест № 15.

Ефективність аналізу інвестиційної діяльності характеризують:

A)чиста поточна вартість, розмір дивіденду;

B)окупність, чистий приведений ефект, індекс рентабельності, внутрішня норма рентабельності;

C)номінальна ціна акції, сума повернення платежу, поточна вартість суми повернення платежу.

Тест № 16.

Вплив зміна структури товарообігу на час обороту товарів, рівень витрат обороту і рівень валового доходу визначається:

A)по середній хронологічній моментногоо ряду;

B)методом фінансових коефіцієнтів;

C)методом відсоткових чисел.

Тест № 17.

Вплив на обсяг товарообігу змін запасів, надходження і іншого вибуття товарів визначається методом:

A)розрахунку по середній геометричній;

B)балансової ув’язки із застосуванням ланцюгових підстановок;

C)угрупування.

Тест № 18.

Можливість погашати короткострокову заборгованість легкореалізуємими засобами відображають показники:

A)діловій активності;

B)фінансовій стійкості;

C)платоспроможності.

Тест № 19.

Ефективність використання засобів характеризують показники:

A)рентабельності і діловій активності;

B)фінансовій стійкості;

C)платоспроможності.

Тест № 20.

До приватних показників ефективності і використання основних засобів відносять показники:

A)придатності, зносу;

B)фондовіддачі, фондомісткості;

C)змінності устаткування.

Тест № 21.

Аналіз і оцінка структури балансу проводяться на основі:

A)коефіцієнта поточної ліквідності;

B)коефіцієнта відновлення платоспроможності;

C)коефіцієнтів поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами.

Тест № 22.

Термін «дисконтування» означає:

A)розрахунки, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства;

B)приведення вартісної величини, що відноситься до майбутньому, до деякого раннього моменту часу. (Це визначення сучасної вартості майбутньої грошової суми, тобто зменшення її на дохід, наростаючий за певний період за правилом складних відсотків.);

C)розрахунок чистого пріведеного ефекту, що виражає абсолютний результат інвестиційної діяльності;

D)розрахунок норми рентабельності, який показує максимально допустимий відносний уровень расходів за даним інвестиційним проектом.

Тест № 23.

Вплив на обсяг товарообігу змін запасів, поставлення, реалізації і іншого вибуття товарів можна визначити методом:

A)розрахунку по середній геометричній;

B)балансовою ув’язки із застосуванням цепних підстановок;

C)угрупування;

D)балансовою ув’язки із застосуванням способу різниць;

E)розрахунку по середній хронологічній моментного ряду;

F)ланцюгової підстановки.

Тест № 24.

Маржінальний дохід визначається:

A)відніманням суми змінних витрат з валового доходу без ПДВ і акцизів;

B)відніманням з прибутку суми податків і відрахування;

C)як різниця між величиною ПДВ отриманою і величиною ПДВ сплаченої.

Тест № 25.

Аналіз ефективності роботи організації включає:

A)визначення показників рентабельності роботи зворотності засобів і джерел їх утворення, фондовіддачі, фондомісткості, а також порівняння результатів розрахунків в динаміці і статиці, на основі яких роблять висновки і пропозиції;

B)розрахунок приросту за основними економічними показниками в звітному періоді в порівнянні з попередніми, а також порівняння результатів отриманих розрахунків, на основі яких роблять висновки і пропозиції;

C)числення приросту середньорічних величин засобів і джерел їх утворення в звітному періоді в порівнянні з попередніми, а також порівняння результатів отриманих розрахунків, на основі яких роблять висновки і пропозиції.

Тест № 26.

При визначенні відносної економії (перевитрати) фонду оплати праці зіставляються показники:

A)зміна фонду оплати праці і середньої вартості зворотних активів;

B)зміна фонду оплати і продуктивності праці, економію відносної чисельності персоналу визначають множенням відносної економії живої праці на середню заробітну плату звітного періоду;

C)зміна фонду оплати праці і джерел власних засобів.

Тест № 27.

Зворотність активів характеризує показник:

A)товарообіг, що відображає обсяг реалізації товарів за певний період, і зворотні активи, що відображають величину мобільних засобів підприємства;

B)засоби, які повністю переносять свою вартість на витрати в перебігу одного звороту капіталу;

C)час звернення засобів, що відображає число днів, в перебігу яких зворотні кошти здійснюють повний кругообіг, і швидкість звернення, яка відображає число зворотів засобів за аналізований період.

Тест № 28.

Скоректовану до базисного періоду величину витрат для виключення впливу зміни товарообігу при визначенні відносної економії витрат визначають множенням:

A)базисної суми змінних витрат на темп зростання товарообігу, отриманий результат складають з велічиною постійних витрат;

B)загальної суми витрат на темп зростання товарообігу;

C)базисної суми постійних витрат на темп зростання товарообігу, отриманий результат складають з велічиною змінних витрат.

Тест № 29.

Факторний аналіз полягає:

A)у численні величин, показників, чинників, їх порівнянні в оцінці з попередніми висновками і пропозиціями;

B)у визначенні впливу окремих чинників (причин) на результативний показник з наступними висновками і пропозиціями;

C)у виявленні на чинники окремих показників (причин) з наступними висновками і пропозиціями.

Тест № 30.

Задачі з виявлення впливу зміни структури товарооберту на час звертання товарів, рівень витрат звертання й рівень валового прибутку вирішуються:

a). З середньої хронологічної моментного ряда;

b). Методом фінансових коефіцієнтів;

c). Методом відсоткових чисел.