Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 6

Тест по Економіки підприємства 6

Тест по Економіки підприємства 6: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Теоретичні питання:

1.Показники рентабельності і методи їх розрахунків.

2.Оцінка зносу нематеріальних активів (амортизація).

3.Об’єкти права інтелектуальної власності.

4.Концентрація виробництва, типи і розміри підприємства.

Вирішення завдань:

Завдання № 1.

У планому році підприємство використовуватиме 150 електроламп для освітлення приміщення, з них 70 – по 200 Вт, 20-по 100вт, 35 – по 50вт, 25- по 2вт. Середня кількість годин горіння електроламп в добу по кварталах на рік: 1кв – 20, 2кв-17, 3кв-15, 4кв-19. Визначити необхідну кількість електроенергії для освітлення і її вартість.

Завдання № 2.

Середнє число робітників в звітному і плановому періоді на трикотажній фабриці склало 1650 і 1690 чол. Число прийнятих і звільнених в звітному році дорівнювало 212 і 185 чол. Кількість вибулих робітників по позапланових причинах в звітному періоді 98 чол. Визначити коефіцієнт забезпеченості, оберт і коефіцієнт робочої сили.

Тести: вкажіть правильну відповідь.

Тест № 1.

Цілями аналітичних перетворень є:

A)вивчення діяльності економічного об’єкту;

B)оцінка фінансового положення суб’єкта господарювання;

C)виявлення фактів спотворення бухгалтерської звітності;

D)забезпечення тестування в цілях отримання відповідей на виниклі питання.

Тест № 2.

Виконання аналітичних розрахунків складається з наступних етапів:

A)визначення цілей розрахунків;

B)вибір виду розрахунку;

C)виконання розрахунку;

D)аналіз результатів виконання розрахунку.

Тест № 3.

Метою економічного аналізу в загальному формулюванні є:

A)досягнення економічної ефективності;

B)економія витрат;

C)забезпечення економічної свободи;

D)формування стратегії;

E)всі відповіді вірні.

Тест № 4.

Найбільш фундаментальну ідею аналізу виробничо-господарської діяльності відображає поняття:

A)підприємництво;

B)прибуток;

C)обмеженість;

D)попит і пропозиція;

E)немає вірної відповіді.

Тест № 5.

Початковими передумовами для розробки бюджету реалізації інвестиційного проекту є:

A)календарний план реалізації проекту, кошторису, витрат, загальна стратегія;

B)визначення і встановлення джерел фінансування, виконання інвестиційних робіт;

C)формування і обґрунтування системи бюджету реалізації проектів;

D)визначення кошторису і стану бюджету капітальних витрат.

Тест № 6.

Одним з основних критеріїв оцінки розробленої інвестиційної стратегії підприємств є:

A)прийнятність рівня риски, пов’язаної з реалізацією інвестиційної стратегії;

B)платоспроможність інвесторів і контрагентів;

C)привабливість інвестування;

D)показник фінансової автономності.

Тест № 7.

Основною метою інвестиційної політики підприємства є:

A)вибір і реалізація найбільш ефективних шляхів, розширення його активів для забезпечення основних напрямів його розвитку в довгостроковій перспективі;

B)розробка напрямів цієї діяльності відповідно цілям і завданням стратегічного розвитку підприємства;

C)формування інвестиційних ресурсів підприємства;

D)формування інвестиційних ресурсів підприємства, які покликані забезпечити безперебійну його інвестиційну діяльність в передбачених об’ємах.

Тест № 8.

Інвестиції підприємства є:

A)вкладення капіталу у всіх його формах в різні об’єкти (інструменти) його господарської діяльності з метою отримання прибутків;

B)один з дієвих механізмів вирішення завдань соціального розвитку персоналу;

C)форми і методи інвестиційної діяльності в набагато меншому ступені залежать від галузевих особливостей підприємства, чим операційна його діяльність;

D)особливий самостійний вид грошових потоків підприємств, які істотно розрізняються в окремі періоди по своїй спрямованості.

Тест № 9.

Витрати, що змінюються в загальній сумі витрат пропорційно змінам об’єму виробництва, називаються:

A)змінними;

B)прямими;

C)постійними;

D)накладними.

Тест № 10.

Основними елементами витрат на виробництво продукції є:

A)основні матеріали, непрямі витрати, прямо відносні трудовитрати;

B)амортизація, місцеві податки, прямо відносні трудовитрати;

C)амортизація, страхування, місцеві податки;

D)страхування, місцеві податки, непрямі витрати.

Тест № 11.

Непрямі витрати можна підрозділити на:

A)змінні і постійні непрямі витрати;

B)накладні і прямі витрати;

C)нульові і позитивні витрати;

D)одиничні і загальні.

Тест № 12.

Під критичною розуміється така крапка:

A)об’єму продажів, в якій витрати рівні виручці від реалізацій всієї продукції;

B)об’єму продажів, в якій повні витрати рівні нулю;

C)отриманого прибутку, об’єм якого дозволяє задовольнити господарські потреби;

D)об’єму продажів, в якій змінні витрати рівні нулю.

Тест № 13.

У точці беззбиткової:

A)немає ні прибутку, ні збитку;

B)немає збитку, а прибуток відповідає запланованому упущу;

C)немає прибутку, а збиток порівняно не великий;

D)немає прибутку, а збиток відповідає запланованому упущу.

Тест № 14.

Маржінальний прибуток (МП) визначається так:

A)різниця ціни і середніх змінних витрат;

B)різниця ціни і середніх постійних витрат;

C)сума середніх постійних і середніх змінних витрат;

D)різниця ціни і середніх валових витрат.

Тест № 15.

Використовувані вимірники управлінського обліку:

A)грошові і натуральні вимірники;

B)тільки грошові одиниці;

C)тільки натуральні вимірники;

D)відносні одиниці.

Тест № 16.

Критична крапка утворюється від перетину ліній:

A)виручки і валових витрат;

B)постійних і змінних витрат;

C)змінних і валових витрат;

D)виручки і постійних витрат.

Тест № 17.

Механізм управління формуванням суми балансового прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг будується:

A)з урахуванням тісного взаємозв’язку прибутки з показниками об’єму товарообігу доходів собівартості;

B)на основі об’єму доходів і повної собівартості;

C)з урахуванням взаємозв’язку ціни реалізації і витрат звернення;

D)на основі загального об’єму доходів від поза реалізаційними операцій і показниками доходів, витрат і інших збитків.

Тест № 18.

Фінансовою метою на етапі розробки нового товару є:

A)максимізація прибутку;

B)скорочення витрат виробництва;

C)забезпечення беззбиткової;

D)скорочення витрат звернення.

Тест № 19.

Питомі капіталовкладення це:

A)капітальні вкладення на одиницю виробничої продукції;

B)амортизація основних виробничих фондів;

C)собівартість одиниці продукції;

D)відношення приросту прибутку до капіталовкладень що викликали цей приріст.

Тест № 20.

Системи і методи інвестиційного контролю. Контролінг представляє собою:

A)контролюючу систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій у найбільш пріоритетних напрямах інвестиційної діяльності;

B)внутрішній інвестиційний контроль, перевірки виконання і забезпечення реалізації всіх управлінських рішень в області інвестиційної діяльності;

C)систему контролю і коректування цілей, показників інвестиційної діяльності у зв’язку зі змінами внутрішнього інвестиційного середовища, кон’юнктури інвестиційного ринку і зовнішніх умов;

D)спрямованість систем внутрішнього і зовнішнього контролю на реалізацію розроблену інвестиційною стратегією и підприємства.

Тест № 21.

Цілями аналітичних перетворень є:

A)вивчення діяльності економічного об’єкту;

B)оцінка фінансового положення суб’єкта господарювання;

C)виявлення фактів спотворення бухгалтерської звітності;

D)забезпечення тестування в цілях отримання відповідей на виниклі питання.

Тест № 22.

Виконання аналітичних розрахунків складається з наступних етапів:

A)визначення мети розрахунків;

B)вибір виду розрахунку;

C)виконання розрахунку;

D)аналіз результатів виконання розрахунку.

Тест № 23.

Метою економічного аналізу в загальному формулюванні є:

A)досягнення економічної ефективності;

B)економія витрат;

C)забезпечення економічної свободи;

D)формування стратегії;

E)всі відповіді вірні.

Тест № 24.

Найбільш фундаментальну ідею аналізу виробниче – господарської діяльності відображає поняття:

A)підприємництво;

B)прибуток;

C)обмеженість;

D)попит і пропозиція;

E)немає вірної відповіді.

Тест № 25.

Метою економічного аналізу виробничо-господарської діяльності є:

A)обґрунтуванне вирішення про платоспроможність підприємства;

B)стратегічне планування діяльності підприємства;

C)складання графіків податкових платежів;

D)оцінка зміни динаміки основних економічних показників виробничо-господарської діяльності.

Тест № 26.

Вплив окремих чинників на економічну модель можна визначити за допомогою методу:

A)абсолютних різниць;

B)відносних різниць;

C)ланцюгової підстановки;

D)структурних угрупувань.

Тест № 27.

Вимірювання впливу результативного показника на мультиплікативну економічну модель можна здійснити за допомогою наступних методів:

A)відносних різниць;

B)абсолютних різниць;

C)ланцюгової підстановки;

D)інтегрального;

E)логарифмування;

F)кореляційного аналізу.

Тест № 28.

Для дослідження економічних моделей мультиплікативно-адитивного типу застосовуються наступні методи:

A)інтегральний;

B)логарифмування;

C)абсолютних різниць;

D)відносних різниць;

E)ланцюгової підстановки.

Тест № 29.

Метод (спосіб) відносних різниць використовується для аналізу наступних економічних моделей:

A)мультиплікативних економічних моделей;

B)адитивних економічних моделей;

C)кратних;

D)змішаних.

Тест № 30.

Метод (спосіб) пропорціонального ділення і пайової участі може бути використаний для аналізу в наступних економічних моделях:

A)адитивних;

B)мультиплікативних;

C)кратних;

D)змішаних.