Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 7

Тест по Економіки підприємства 7

Тест по Економіки підприємства 7: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести: вкажіть правильну відповідь.

Тест № 1.

Вплив окремих чинників на економічну модель можна визначити за допомогою методу:

A) абсолютних різниць;

B) відносних різниць;

C) ланцюгової підстановки;

D) структурних угрупувань.

Тест № 2.

Вимірювання впливу результативного показника на мультиплікативну економічну модель можна здійснити за допомогою наступних методів:

A) відносних різниць;

B) абсолютних різниць;

C) ланцюгової підстановки;

D) інтегрального;

E) логарифмування;

F) кореляційного аналізу.

Тест № 3.

Для дослідження економічних моделей мультиплікативно-аддитивного типу застосовуються наступні методи:

A) інтегральний;

B) логарифмування;

C) абсолютних різниць;

D) відносних різниць;

E) ланцюгової підстановки.

Тест № 4.

Метод (спосіб) відносних різниць використовується для аналізу наступних економічних моделей:

A) мультиплікативних економічних моделей;

B) адитивних економічних моделей;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 5.

Метод (спосіб) пропорціонального ділення і пайової участі може бути використаний для аналізу в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 6.

Інтегральний метод (спосіб) в економічному аналізі виробничо – господарської діяльності використовується для аналізу в наступних економічних моделях:

А) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) кратно-аддитивних.

Тест № 7.

Спосіб (метод) логарифмування в аналізі виробничо-господарської діяльності може бути використаний в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 8.

Що слід розуміти під господарськими резервами:

A) вивільнені господарські ресурси;

B) збільшення величини безумовних втрат;

C) величина додаткового залучення господарських ресурсів;

D) підвищення ресурсовіддачі;

E) збільшення управлінського персоналу.

Тест № 9.

Які з нижче перерахованих ознак можна вважати ознаками класифікації резервів:

A) просторовий;

B) часу;

C) характер дії на економічні результати;

D) стадії життєвого циклу виробу.

Тест № 10.

Які з нижче перерахованих етапів властиві аналітичній роботі:

A) визначення суб’єктів і об’єктів виробничо-господарської діяльності;

B). планування аналітичної роботи;

C) інформаційне і методичне забезпечення виробничо-господарської діяльності;

D) оформлення результатів аналізу.

Тест № 11.

Доходи від нереалізованних операцій балансовий прибуток:

A) зменшать;

B) не зроблять впливу;

C) збільшать.

Тест № 12.

Різниця між вартістю виробничих фондів і вартістю будівель і споруд є вартістю:

A) невиробничих фондів;

B) активних виробничих фондів;

C) пасивних виробничих фондів.

Тест № 13.

Аналіз ефективності використання основних засобів проводять на основі:

A) методу ланцюгових підстановок;

B) показників фондовіддачі, фондонакопичення, рентабельності, тривалості обороту;

C) аналізу тимчасових рядів.

Тест № 14.

Ефективність аналізу інвестиційної діяльності характеризують:

A) чиста поточну вартість, розмір дивіденду;

B) окупність, чистий приведений ефект, індекс рентабельності, внутрішня норма рентабельності;

C) номінальна ціна акції, сума повернення платежу, поточна вартість суми повернення платежу

Тест № 15.

Вплив зміни структури товарообігу на час звернення товарів, рівень витрат звернення і рівень валового доходу визначається:

A) по середній хронологічній моментного ряду;

B) методом фінансових коефіцієнтів;

C) методом процентних чисел.

Тест № 16.

Вплив на об’єм товарообігу змін запасів, надходження і іншого вибуття товарів визначається методом:

A) розрахунку по середній геометричній;

B) балансової ув’язки із застосуванням ланцюгових підстановок;

C) угрупування.

Тест № 17.

Можливість погасити короткострокову заборгованість легкореалізуючими засобами відображають показники:

A) ділової активності;

B) фінансової стійкості;

C) платоспроможності.

Тест № 18.

Ефективність використання засобів характеризують показники:

A) рентабельності і ділової активності;

B) фінансової стійкості;

C) платоспроможності.

Тест № 19.

До приватних показників ефективності і використання основних засобів відносять показники:

A) придатності, зносу;

B) фондовіддачі, фондомісткості;

C) змінності устаткування.

Тест № 20.

Аналіз і оцінка структури балансу проводяться на основі:

A) коефіцієнта поточної ліквідності;

B) коефіцієнта відновлення платоспроможності;

C) коефіцієнтів поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами.

Тест № 21.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності за рік розраховується за умови:

A) коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами не відповідають встановленим нормальним обмеження;

B) коефіцієнт автономії і коефіцієнт співвідношення власних і позикових засобів не відповідають встановленим обмеженням;

C) коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами знаходяться в межах встановлених нормальних обмежень.

Тест № 22.

Для аналізу фінансової стійкості використовують:

A) коефіцієнт поточної ліквідності;

B) коефіцієнт незалежності;

C) рентабельність продажів.

Тест № 23.

Статті пасиву агрегованого балансу можуть бути згруповані по:

A) ступені ліквідності;

B) терміновості їх оплати;

C) приладдя капіталу.

Тест № 24.

Рівень витрат основних виробничих фондів на одиницю продукції визначають за допомогою показника:

A) фондовіддачі;

B) фондомісткості;

C) фондонакопичення.

Тест № 25.

Вплив змін структури товарообігу на час звернення товарів, рівень витрат обертання і рівень валового доходу визначається:

A) по середній хронологічній моментного ряду;

B) методом фінансових коефіцієнтів;

C) методом відсоткових чисел.

Тест № 26.

Управлінський аналіз:

A) аналіз правомірності управління господарською діяльністю;

B) внутрішній аналіз, що основується на управлінському обліку і обслуговує інформаційно-аналітичним забезпеченням адміністрації, керівників підприємства;

C) аналіз взаємодії керівників підприємства.

Тест № 27.

Поняття «фінансова стійкість» означає:

A) здатність роботи підприємства без залучення банківських кредитів і інших позикових засобів;

B) певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність;

C) здатність підприємства проводити відрахування до державного бюджету і до позабюджетних фондів.

Тест № 28.

Валовий дохід від реалізації товарів в торгівлі рівний:

A) об’єму продажів;

B) різниці між об’ємом товарообігу і витратами звернення;

C) різниці між об’ємом реалізації товарів по продажних і купувальних цінах без податку на додану вартість і акцизів.

Тест № 29.

Поняття «Ліквідність активів» означає:

A) період, протягом якого майно підприємства повністю зношується і підлягає ліквідації;

B) здатність їх перетворення на грошову форму (платоспроможність);

C) період ліквідації майна підприємства при неспроможності (банкрутстві).

Тест № 30.

Вплив зміни ціни в динамічному аналізі товарообігу можна виключити, розділивши:

A) звітний товарообіг на індекс ціни, набутого (приведене до базисного періоду) значення товарообігу використовувати як звітне в динамічному порівнянні;

B) звітний товарообіг на темп зміни товарообігу, набутого (приведене до базисного періоду) значення товарообігу використовувати як звітне в динамічному порівнянні;

C) абсолютна зміна товарообігу на індекс ціни.