Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 8

Тест по Економіки підприємства 8

Тест по Економіки підприємства 8: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Теоретичні питання:

1.Класифікація, структура і показники використання трудових ресурсів.

2.Тарифна система, форми і види оплати праці на виробництві.

3.Планування річного бюджету робочого часу.

4.Структура і напрями використання інвестицій.

Вирішення завдань:

Завдання № 1.

Чиста вага виробу, що випускається підприємством, – 38 кг Річний випуск – 3000 одиниць. Коефіцієнт використання матеріалу, що діє, 0,8, підприємство планує підвищити його на 0,82. Ціна одного кг матеріалу – 4,2грн. Визначите норму витрат матеріалу, що діє і планову, річну економію від підвищення коефіцієнта використання матеріалу в натуральному і вартісному вимірюванні.

Завдання № 2.

Середнє число робітників в звітному і плановому періоді на трикотажній фабриці склало 1650 і 1690 чол. Число прийнятих і звільнених в звітному році рівно становить 212 і 185 чол. Кількість вибулих робітників по позапланових причинах в звітному періоді 98 чол. Визначити коефіцієнт забезпеченості, оберт і коефіцієнт робочої сили.

Тести: вкажіть правильну відповідь.

Тест № 1.

Аналіз рентабельності полягає:

A) в оцінці здатності підприємства здійснювати рентні платежі державі;

B)у дослідженні рівнів податків і обчислень по відношенню до прибутку;

C)у дослідженні рівнів прибутку по відношенню до різних показників: виручці від реалізації, витратам, величині засобів або їх джерел.

Тест № 2.

Термін «дисконтування» означає:

A)розрахунки, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства;

B)приведення вартісної величини, що відноситься до майбутньому, до деякого більш раннього моменту часу. (Це визначення сучасної вартості майбутньої грошової суми, тобто зменшення її на дохід, наростаючий за певний період за правилом складних відсотків.);

C)розрахунок чистого приведеного ефекту, що виражає абсолютний результат інвестиційної діяльності;

D)розрахунок норми рентабельності, який показує максимально допустимий відносний рівень витрат за даним інвестиційним проектом.

Тест № 3.

Вплив на об’єм товарообігу змін запасів, поставлення, реалізації і іншого вибуття товарів можна визначити методом:

A) розрахунку по середній геометричній;

B) балансової ув’язки із застосуванням цепних підстановок;

C) угрупування;

D) балансової ув’язки із застосуванням способу різниць;

E) розрахунку по середній хронологічній моментного ряду;

F) ланцюгової підстановки.

Тест № 4.

Метод (спосіб) відносних різниць використовується для аналізу наступних економічних моделей:

A) мультиплікативних економічних моделей;

B) адитивних економічних моделей;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 5.

Метод (спосіб) пропорціонального ділення і пайової участі може бути використаний для аналізу в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 6.

Інтегральний метод (спосіб) в економічному аналіз виробничо – господарської діяльності використовується для аналізу в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) кратно-адитивних.

Тест № 7.

Спосіб (метод) логарифмування в аналізі виробничо-господарської діяльності може бути використаний в наступних економічних моделях:

A) адитивних;

B) мультиплікативних;

C) кратних;

D) змішаних.

Тест № 8.

Що слід розуміти під господарськими резервами:

A) вивільнені господарські ресурси;

B) збільшення величини безумовних втрат;

C) величина додаткового залучення господарських ресурсів;

D) підвищення ресурсовіддачи;

E) збільшення управлінського персоналу.

Тест № 9.

Які з нижче перерахованих ознак можна вважати ознаками класифікації резервів:

A) просторовий;

B) часу;

C) характер дії на економічні результати;

D) стадії життєвого циклу виробу.

Тест № 10.

Які з нижче перерахованих етапів властиві аналітичній роботі:

A) визначення суб’єктів і об’єктів виробничо-господарської діяльності;

B) планування аналітичної роботи;

C) інформаційне і методичне забезпечення виробничо-господарської діяльності;

D) оформлення результатів аналізу.

Тест № 11.

Доходи від нереалізованних операцій балансовий прибуток:

A) зменшать;

B) не зроблять впливу;

C) збільшать.

Тест № 12.

Різниця між вартістю виробничих фондів і вартістю будівель і споруд є вартістю:

A) невиробничих фондів;

B) активних виробничих фондів;

C) пасивних виробничих фондів.

Тест № 13.

Аналіз ефективності використання основних засобів проводять на основі:

A) методу ланцюгових підстановок;

B) показників фондовіддачі, фондонакопичення, рентабельності, тривалості оберту;

C) аналізу тимчасових рядів.

Тест № 14.

Ефективність аналізу інвестиційної діяльності характеризують:

A) чиста поточна вартість, розмір дивіденду;

B) окупність, чистий приведений ефект, індекс рентабельності, внутрішня норма рентабельності;

C) номінальна ціна акції, сума повернення платежу, поточна вартість суми повернення платежу.

Тест № 15.

Вплив зміни структури товарообігу на час звернення товарів, рівень витрат звернення і рівень валового доходу визначається:

A) по середній хронологічній моментного ряду;

B) методом фінансових коефіцієнтів;

C) методом відсоткових чисел.

Тест № 16.

Вплив на об’єм товарообігу змін запасів, надходження і іншого вибуття товарів визначається методом:

A) розрахунку по середній геометричній;

B) балансової ув’язки із застосуванням ланцюгових підстановок;

C) угрупування.

Тест № 17.

Можливість погасити короткострокову заборгованість легкореалізучими засобами відображають показники:

A) ділової активності;

B) фінансової стійкості;

C) платоспроможності.

Тест № 18.

Ефективність використання засобів характеризують показники:

A) рентабельності і ділової активності;

B) фінансової стійкості;

C) платоспроможності.

Тест № 19.

До приватних показників ефективності і використання основних засобів відносять показники:

A) придатності, зносу;

B) фондовіддачі, фондомісткості;

C) змінності устаткування.

Тест № 20.

Аналіз і оцінка структури балансу проводяться на основі:

A) коефіцієнта поточної ліквідності;

B) коефіцієнта відновлення платоспроможності;

C) коефіцієнтів поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами.

Тест № 21.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності за рік розраховується за умови:

A) коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами не відповідають встановленим нормальним обмеженням;

B) коефіцієнт автономії і коефіцієнт співвідношення власних і позикових засобів не відповідають встановленим обмеженням;

C) коефіцієнт поточної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами знаходяться в межах встановлених нормальних обмежень.

Тест № 22.

Для аналізу фінансової стійкості використовують:

A) коефіцієнт поточної ліквідності;

B) коефіцієнт незалежності;

C) рентабельність продажів.

Тест № 23.

Статті пасиву агрегованого балансу можуть бути згруповані по:

A) ступені ліквідності;

B) терміновості їх оплати;

C) приладдя капіталу.

Тест № 24.

Рівень витрат основних виробничих фондів на одиницю продукції визначають за допомогою показника:

A) фондовіддачі;

B) фондомісткості;

C) фондонакопичення.

Тест № 25.

Вплив змін структури товарообігу на час звернення товарів, рівень витрат звернення і рівень валового доходу визначається:

A) по середній хронологічній моментного ряду;

B) методом фінансових коефіцієнтів;

C) методом відсоткових чисел.

Тест № 26.

Управлінський аналіз:

A) аналіз правомірності управління господарською діяльністю;

B) внутрішній аналіз, що основується на управлінському обліку і служить інформаційно-аналітичним забезпеченням адміністрації, керівників підприємства;

C) аналіз взаємодії керівників підприємства.

Тест № 27.

Поняття «фінансова стійкість» означає:

A)здатність роботи підприємства без залучення банківських кредитів і інших позикових засобів;

B)певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність;

C)здатність підприємства проводити відрахування до державного бюджету і до позабюджетних фондів

Тест № 28.

Валовий дохід від реалізації товарів в торгівлі рівний:

A) об’єму продажів;

B) різниці між об’ємом товарообігу і витратами звернення;

C) різниці між об’ємом реалізації товарів по продажних і купувальних цінах без податку на додану вартість і акцизів.

Тест № 29.

Поняття «Ліквідність активів» означає:

A) період, протягом якого майно підприємства повністю зношується і підлягає ліквідації;

B) здатність їх перетворення на грошову форму (платоспроможність);

C) період ліквідації майна підприємства при неспроможності (банкрутстві).

Тест № 30.

Вплив зміни ціни в динамічному аналізі товарообігу можна виключити, розділивши:

A) звітний товарообіг на індекс ціни, набутого (приведене до базисного періоду) значення товарообігу використовувати як звітне в динамічному порівнянні;

B) звітний товарообіг на темп зміни товарообігу, набутого (приведене до базисного періоду) значення товарообігу використовувати як звітне в динамічному порівнянні;

C) абсолютна зміна товарообігу на індекс ціни.