Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства 9

Тест по Економіки підприємства 9

Тест по Економіки підприємства 9: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести: вкажіть правильну відповідь.

Тест № 1.

Системи і методи інвестиційного контролю. Контролінг представляє собою:

A)контролюючу систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій у найбільш пріоритетних напрямах інвестиційної діяльності;

B)внутрішній інвестиційний контроль, перевірки виконання і забезпечення реалізації всіх управлінських рішень в області інвестиційної діяльності;

C)систему контролю і коректування цілей, показників інвестиційної діяльності у зв’язку зі змінами внутрішнього інвестиційного середовища, кон’юнктури інвестиційного ринку і зовнішніх умов;

D)спрямованість систем внутрішнього і зовнішнього контролю на реалізацію розроблену інвестиційною стратегією підприємства.

Тест № 2.

Екстенсивне використання основних виробничих фондів характеризують:

A) коефіцієнт змінності та коефіцієнт екстенсивного використання устаткування;

B) фондовіддача, фондомісткість;

C)фондонакопичення праці;

D)рентабельність виробництва.

Тест № 3.

Інтенсивне використання устаткування характеризують:

A)коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;

B)коефіцієнт змінності;

C)фондовіддача;

D)продуктивність даного виду устаткування.

Тест № 4.

Показник фондовіддачі характеризує:

A)розмір об’єму продукції, що доводиться на 1 грн. основних виробничих фондів;

B)рівень технічної оснащеності праці;

C)питомі витрати основних фондів на 1 грн. реалізованої продукції;

D)загальні витрати основних фондів на 1 грн. реалізованої продукції.

Тест № 5.

До складу зворотних виробничих фондів підприємства входять матеріально-речовинні елементи:

A)виробничі запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, покупних виробів, запасних частин, палива, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;

B)верстати, агрегати, пристосування, тара, стелажі;

C)готова продукція, грошові кошти в касі, на розрахунковому рахунку підприємства;

D)прибуток підприємства, заборгованість постачальникам.

Тест № 6.

До складу зворотних засобів підприємства входять:

A)перевертневі фонди і фонди звернення;

B)запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі;

C)незавершене виробництво, готова продукція на складі;

D)устаткування цехів, готова продукція на склад.

Тест № 7.

Коефіцієнт оборотних засобів характеризують:

A)кількість обертів обооротних засобів за відповідний звітний період;

B)розмір реалізованої продукції, що приходиться на 1 грн. виробничих фондів;

C)середня тривалість одного оберту оборотних засобів;

D)рівень технічного оснащення праці.

Тест № 8.

Ефективність використання оборотних засобів характеризують:

A)коефіцієнт оборотності, середня тривалість одного оберту оборотних засобів;

B)прибуток, рентабельність виробництва;

C)рівень віддачі оборотних засобів;

D)Фондовіддача, фондомісткість продукції.

Тест № 9.

Поняття «продуктивність праці» характеризує:

A)продуктивну силу праці, тобто здатність за одиницю робочого часу створювати певні споживні вартості;

B)витрати суспільно-необхідної праці на виробництво одиниці продукції;

C)витрати живої праці на виробництво одиниці продукції;

D)міру кількості затраченої праці.

Тест № 10.

Тарифна система оплати праці робітників включає:

A) тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційний довідник, районний довідник;

B)тарифні ставки, тарифні сітки;

C)тарифні ставки, тарифно- кваліфікаційний довідник;

D)тарифні ставки, тарифні сітки, посадові оклади.

Тест № 11.

Що відноситься до поняття «нормативно-технічна документація»:

A)стандарти;

B)виробнича документація;

C)вимоги замовника;

D)вимоги продавця.

Тест № 12.

Призначення класифікації витрат на виробництво з економічних елементів витрат:

A)підстава для поставлення кошторису витрат на виробництво;

B)числення витрат на матеріали;

C)встановлення ціни на виріб;

D)визначення витрат на зарплату.

Тест № 13.

Призначення класифікації по калькуляційних статтях витрат:

A)розрахунок собівартості конкретного виду товару;

B)визначення ціни на заготівку деталей, вузлів;

C)числення прямих і непрямих витрат;

D)складання кошторису витрат на виробництво.

Тест № 14.

Рентабельність підприємства це:

A)відношення до повної собівартості основних фондів і зворотних засобів;

B)отримуваний підприємством прибуток;

C)відносна прибутковість або прибутковість, вимірювана у відсотках до витрат засобів або капіталу;

D)балансовий прибуток на 1 гривню об’єму реалізованої продукції.

Тест № 15.

Рентабельність продукції визначається:

A)відношенням прибутку від реалізації до виручки (без ПДВ і акцизу);

B)відношенням балансового прибутку до об’єму реалізованої продукції;

C)відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

D)відношенням балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних зворотних засобів.

Тест № 16.

Рентабельність окремих видів продукції визначається:

A)відношенням прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу;

B)відношенням прибутку від реалізації до виручки ;

C)відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

D)відношенням балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів.

Тест № 17.

Рентабельність виробничих фондів визначається:

A)відношенням прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних зворотних засобів;

B)відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

C)відношення балансового прибутку до об’єму реалізованої продукції;

D)відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства.

Тест № 18.

По об’єктах вкладення засоби інвестицій розділяють на:

A)реальні і фінансові інвестиції;

B)прямі і непрямі;

C)окремі етапи вкладення засобів;

D)період реалізації інвестиційних проектів.

Тест № 19.

По характеру участі в інвестуванні виділяють інвестиції:

A)прямі і непрямі;

B)короткострокові, середньострокові і довгострокові інвестиції;

C)капітальні вкладення і фінансові інвестиції;

D)перспективні інвестиції і регіональні інвестиції.

Тест № 20.

Підприємство здійснює свою інвестиційну діяльність відповідно до певних принципів, основними з яких є:

A)формування напрямів інвестиційної діяльності відповідно до розробленої стратегії виробничого менеджменту;

B)формування інвестиційних ресурсів підприємства, яке повинне забезпечити безперебійну інвестиційну діяльність;

C)визначення справжньої вартості капіталу до вкладення;

D)управління реальними інвестиціями.

Тест № 21.

Ключову роль у фінансових розрахунках, пов’язаних з потоками грошових коштів грає:

A)оцінка вартості грошей в часі;

B)чистий грошовий потік;

C)аналіз інвестиційної діяльності;

D)аналіз і оцінка полягання реального інвестування в перед плановому періоді.

Тест № 22.

У процесі порівняння вартості грошових коштів при їх інвестуванні і поверненні прийнято використовувати поняття:

A)майбутня вартість грошей і їх справжня вартість;

B)прості і складні відсотки;

C)менсуалітети і аннуїтети;

D)чистий приведений дохід і внутрішня норма прибутковості.

Тест № 23.

Процес управління фінансовими інвестиціями здійснюється в розрізі наступних основних етапів:

A)аналіз стану інвестування, визначення об’єму фінансового інвестування, визначення форм фінансового інвестування, оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів, формування портфеля фінансових інвестицій;

B)визначення форм реальних інвестицій, планування і організація процесу финансового інвестування, контроль за фінансовим інвестуванням;

C)підготовка бізнес-планів реальних інвестиційних проектів;

D)аналіз і оцінка ефективності окремих реальних інвестиційних проектів, планування розмірів чистого приведеного доходу.

Тест № 24.

В процесі аналізу стану фінансового інвестування вивчаються:

A)об’єми, форми і ефективність фінансового інвестування підприємств;

B)об’єми, форми і розмір вкладення капіталу до статутних фондів;

C)показники фінансового стану підприємства;

D)інструменти фондового ринку (акції, облігації, ощадні сертифікати та ін.).

Тест № 25.

Початковими передумовами для розробки бюджету реалізації інвестиційного проекту являються:

A)календарний план реалізації проекту, кошторису, витрат, загальна стратегія;

B)визначення і встановлення джерел фінансування, виконання інвестиційних робіт;

C)формування і обґрунтування системи бюджету реалізації проектів;

D)визначення кошторису і стану бюджету капітальних витрат.

Тест № 26.

Однією з основних критерій оцінювання розробленої інвестиційної стратегії підприємств є:

A)прийнятність рівня ризику, пов’язаної з реалізацією інвестиційної стратегії;

B)платоспроможність інвесторів і контрагентів;

C)привабливість інвестування;

D)показник фінансової автономності.

Тест № 27.

Основною метою інвестиційної політики підприємства є:

A)вибір і реалізація найбільш ефективних шляхів розширення його активів для забезпечення основних напрямів його розвитку в довгостроковій перспективі;

B)розробка напрямів є діяльності відповідно цілям і завданням стратегічного розвитку підприємства;

C)формування інвестиційних ресурсів підприємства;

D)формування інвестиційних ресурсів підприємства, які покликані забезпечити безперебійну його інвестиційну діяльність в передбачених об’ємах.

Тест № 28.

Інвестиції підприємства є:

A)вкладення капіталу у всіх його формах в різні об’єкти (інструменти) його господарської діяльності з метою отримання прибутків;

B)один з дієвих механізмів вирішення завдань соціального розвитку персоналу;

C)форми і методи інвестиційної діяльності в набагато меншому ступені залежать від галузевих особливостей підприємства, чим операційна його діяльність;

D)особливий самостійний вид грошових потоків підприємств, які істотно розрізняються в окремі періоди по своїй спрямованості.

Тест № 29.

Витрати, що змінюються в загальній сумі витрат пропорційно змінам об’єму виробництва, називаються:

A)змінними;

B)прямими;

C)постійними;

D)накладними.

Тест № 30.

Основними елементами витрат на виробництво продукції являються:

A)основні матеріали, непрямі витрати, прямо відношувані трудовитрати;

B)амортизація, місцеві податки, відносно – прямі трудовитрати;

C)амортизація, страхування, місцеві податки;

D)страхування, місцеві податки, непрямі витрати.