Перейти к содержимому
Главная страница » Тест по Економіки підприємства

Тест по Економіки підприємства

Тест по Економіки підприємства: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Ознака, за якою підприємство відносять до групи малих підприємств.

Розмір статутного фонду.

Чисельність працюючих.

Розмір отримуваного прибутку.

Обсяг діяльності підприємства.

2. До прямого державного регулювання діяльності підпри­ємств належить:

Ліцензування діяльності, розміщення державного замовлення на виробництво.

Податкова та кредитна політика держави.

Стимулювання розвитку малих підприємств : створення робочих місць, регулювання цін.

Антимонопольне регулювання, контроль якості продукції, контроль за розміщенням та будівництвом підприємств.

ПП 1.1.3. Найбільш централізованим управлінням характеризується таке об’єднання підприємств:

Корпорація.

Консорціум.

Концерн.

Асоціація

ПП 1.1.4. З метою постійної координації господарської діяльності та без права втручання у виробничу і комерційну діяльність ство­рюється об’єднання підприємств:

Холдинг.

Асоціація.

Корпорація.

Концерн.

ПП 1.1.5. Підприємство, що засноване на власності відповідної тери­торіальної громади, – Це:

Орендне підприємство.

Комунальне підприємство.

Казенне підприємство.

Спільне підприємство.

ПП 1.1.6. Не Може бути об’єктом продажу:

Казенне підприємство.

Комунальне підприємство.

Приватне підприємство.

Спільне підприємство.

ПП 1.1.7. Підприємства можуть об’єднуватися в:

Асоціації, консорціуми та командитні товариства.

Асоціації, корпорації, консорціуми, концерни.

Корпорації, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю

Корпорації, консорціуми, концерни, спільні підприємства.

ПП 1.1.8. Концентрація виробництва означає:

Усуспільнення виробництва шляхом збільшення розмірів підприємств, зосередження робочої сили, засобів виробництва і випуску продукції на все більш великих підприємствах.

Зосередження діяльності підприємства на виготовленні певної продукції.

Поєднання в одному виробництві багатьох виробництв;

Всі відповіді правильні.

ПП 1.2.1. Яким чином зміниться обсяг діяльності підприємства в точці “мінімальної рентабельності” При зменшенні постійних витрат?

Зменшиться.

Збільшиться.

Не зміниться.

Не залежить від зміни лише загальних витрат.

ПП 1.2.2. Яким чином зміниться обсяг діяльності в точці “мінімальної рентабельності” при зростанні капіталу підприємства?

Збільшиться.

Зменшиться.

Не змінюється.

Зростає за умови зменшення постійних витрат.

ЦП 1-2.3. Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства?

Зміни на ринку діяльності підприємства.

Весь взаємозв’язок економічних, соціальних та політичних умов функціонування підприємства.

Внутрішні проблеми, з якими стикається підприємство.

Зміна власника підприємства.

ПП 1.2.4. За яких умов досягається обсяг діяльності підприємства за якого сума отриманого доходу підприємства дорівнює загальному обсягу витрат?

У “точці мінімальної рентабельності”.

У “точці беззбитковості”.

У “точці ліквідності”.

У зоні прибутковості.

ПП 1.2.5. Коли досягається обсяг діяльності, за якого підприємство за рахунок одержаних доходів може покрити тільки постійні витрати по веденню діяльності?

У “точці ліквідності”.

У “точці беззбитковості”.

У “точці мінімальної рентабельності”.

У зоні прибутковості.

ПП 1.2.6. Як змінюються цілі та завдання підприємства залежно від стадії його життєвого циклу?

На всіх стадіях життєвого циклу підприємства основна мета –

Максимізація прибутку.

Показники стану функціонування, до яких прагне підпри­ємство збільшуються з кількісної та якісної сторін.

Показники господарської та фінансової діяльності зростають кількісно.

Всі відповіді правильні.

ПП 1.2.7. Залежно від напрямів діяльності підприємства виділяють такі типи стратегій:

Перспективна, поточна.

Виробнича, фінансова, маркетингова.

Стратегії використання матеріальних ресурсів, управління трудовими та фінансовими ресурсами.

Стратегія розширення, інвестиційна стратегія.

ПП 1.2.8. Як зміниться обсяг діяльності в “точці мінімальної рента­бельності” під час зростання ставки податку на прибуток?

Не зміниться.

Зросте.

Знизиться.

Зростає за умови збільшення прибутку до оподаткування.

ПП 1.2.9. Система стратегічних цілей підприємства здебільше пов ‘язана з:

Стадіями життєвого циклу підприємства.

Рівноважною ринковою ціною на вироблену продукцію.

Ступенями розвитку інфраструктури ринку.

Податковою політикою держави.

ПП 1.2.10. Сутність стратегічного планування полягає у:

Поглинанні конкурентів.

Встановленні пріоритетів використання ресурсів для досяг­нення довгострокових цілей.

Максимізацїї прибутку підприємства у поточному періоді.

Уточненні та конкретизації тактичних завдань.

ПП 1.2.11. Для чого необхідно будувати “дерево цілей” підприємства?

Для усвідомлення цілей, що стоять перед підприємством.

Для поділу цілей на якісні та кількісні.

Для виявлення підпорядкованості цілей та можливості їх поетапної реалізації.

Всі відповіді правильні.

ПП 1.3.1. Виробнича потужність підприємства характеризує:

Максимально можливий обсяг випуску продукції при повному використанні виробничого обладнання.

Наявне діюче виробниче обладнання всіх виробничих підрозділів.

Запланований обсяг виробництва продукції.

Кількість виробленої за певний час продукції.

ПП 1.3.2. У розрахунках виробничих потужностей враховується:

Власне та орендоване діюче обладнання.

Власне діюче обладнання.

Весь парк наявного обладнання.

Обладнання основного виробництва.

ПП 1.3.3. Продуктивність деталь-комплекту Характеризує:

Найбільшу продуктивність виробництва.

Середню продуктивність виробництва.

Найменшу продуктивність виробництва.

Середню продуктивність виробництва.

ПП 1.3.4. Які фактори, що впливають на ефективність використання виробничих потужностей, можна віднести до регульованих підприємством:

Асортимент та серійність випуску продукції.

Темпи науково-технічного прогресу.

Конкурентне середовище підприємства.

Податкова політика держави.

ПП 1.3.5. Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефектив­ності використання виробничих потужностей підприємства?

Зниження серійності випуску продукції.

Збільшення змінності роботи устаткування.

Підвищення частки активної частини в загальному обсязі основних фондів.

Підвищення ступеня оновлення устаткування.

ПП 1.3.6. Середньорічна потужність підприємства на плановий період розраховується:

Як потужність на кінець звітного періоду, відкоригована не тільки на приріст, зменшення потужності, але і строки її введення (вибуття).

Як потужність на кінець звітного періоду, скоригована на приріст потужності в поточномуперіоді і зменшення потужності за рахунок вибуття.

Як середньоарифметичне із вхідної і вихідної потужності.

Всі відповіді правильні.

ПП 1.3.7. Вхідна виробнича потужність підприємства характеризує:

Виробничу потужність на початок року.

Виробничу потужність основного виробництва.

Виробничу потужність основного цеху.

Середньорічну виробничу потужність.

Тести економіка підприємства ПП 1.4.1.

Виробнича програма підприємства визначає:

Плановий обсяг випуску продукції, її номенклатуру кількість та якість виробництва.

Плановий обсяг випуску продукції, необхідні виробничі потужності та матеріальні ресурси.

Планову виробничу потужність та планову потребу у матеріальних ресурсах.

Річні обсяги випуску продукції та необхідних рейфсів.

ПП 1.4.2. Валова продукція підприємства характеризує:

Весь обсяг виробленої продукції з урахуванням приросту незавершеного виробництва та залишків напівфабрикатів.

Товарну продукцію усіх підрозділів підприємств

Весь обсяг виробленої продукції, готової до реалізації

Чисту продукцію, збільшену на обсяги матеріальних витрат.

ПП 1.4.3. Валовий оборот підприємства характеризує:

Загальний обсяг продукції, що виготовлена всіма підроз­ділами підприємства незалежно від призначенних

Обсяг реалізованої продукції та залишків готовР1 продукції на складах підприємства.

Загальний обсяг товарної продукції.

Обсяг чистої продукції та внутрішньозаводського обороту.

ПП 1.4.4. Збільшення залишків готової продукції на складах підпри­ємства у кінці місяця порівняно з початком місяця свідчить про:

Зменшення обсягів реалізації.

Збільшення обсягів реалізації.

Не впливає на обсяги реалізації.

Жодної правильної відповіді.

ПП 1.4.5. Яким чином впливає на обсяг товарної продукції зростання внутрішньозаводського обороту:

Зменшує її за умови незмінних обсягів валового обороту.

Не впливає.

Збільшує її за умови незмінних обсягів валового обороту.

Збільшується за умови зростання валової продукції

ПП 1.4.6. Яким чином впливає на обсяг валового Обороту зростання внутрішньозаводського обороту підприємства?

Не впливає.

Збільшує її за умови незмінних обсягів товарної продукції.

Зменшує її за умови незмінних обсягів товарної продукції.

Жодної правильної відповіді.

ПП 1.4.7. Основним критерієм оптимізації виробничої програми підпри­ємства у сучасних умовах є:

Підпорядкованість стратегічній меті діяльності підприємства.

Відповідність виробничим потужностям підприємства.

Відповідність структурі попиту на продукцію.

Оптимізація податкових платежів підприємства.

ПП 1.4.8. За допомогою якого методу розраховується плановий обсяг реалізації продукції, якщо його величина визначається із врахуванням наявних запасів готової до реалізації продукції та запланованого обсягу товарної продукції?

Балансовий метод.

Розрахунково-аналітичний метод.

Метод техніко-економічних розрахунків.

Факторно-аналітичний метод.

ПП 1.4.9. За допомогою якого методу розробляється, виробнича програма, якщо розрахунки здійснюються з урахуванням середніх темпів зміни виробництва у передплановому періоді?

Дослідно-статистичний метод розрахунків.

Метод техніко-економічних розрахунків.

Балансовим методом.

Факторно-аналітичний метод.

ПП 1.4.10. Який показник вираховується за формулою: валова продукція матеріальні витрати та амортизаційні відрахування:

Чиста продукція.

Товарна продукція.

Реалізована продукція.

Валовий оборот.

ПП 1.4.11. Обсяг виробленої та відвантаженої споживачеві про­дукції характеризує:

Товарну продукцію.

Валову продукцію.

Реалізовану продукцію.

Валовий оборот.

ПП 1.4.12. Коефіцієнт товарності вказує на:

Рівень продукції, що вироблена на цьому підприємстві для подальшої реалізації.

Рівень витрат підприємства по створенню продукції.

Відношення реалізованої продукції до;валової продукції.

Жодної правильної відповіді.

ПП 1.4.14. Товарна та чиста продукція є показниками:

Вартісними.

Якісними.

Натуральними.

Трудовими.

ПП 1.4.15. Що характеризує чиста продукція підприємства?

Додаткову вартість, що створена на підприємстві.

Додаткову вартість, що створена на основному виробництві.

Вартість сировини та матеріалів, що використані при створенні продукції.

Валову продукцію, зменшену на обсяги внутрішньозавод­ського обороту. .

ПП 1.4.16. Яку стратегію доцільно використовувати підприємству з циклічним характером попиту на свою продукцію?

Стратегію змінних обсягів виробництва при незмінних виробничих потужностях.

Стратегію постійних обсягів виробництва.

Стратегію змінних обсягів виробництва при постійній чисельності робітників.

Всі відповіді правильні.

ПП 1.4.17. Необхідний обсяг виробництва та реалізації продукції, що розраховується при плануванні виробничої програми, дозволяє:

Отримати певний цільовий прибуток у плановому періоді.

Повністю продукції.

Отримати можливий прибуток підприємства.

Повністю розрахуватися по зобов’язаннях перед контрагентами.

ПП 1.4.18. Індикативний план має:

Орієнтований, рекомендаційний характер.

Обов’язковий, директивний характер.

Конкретний характер, розробляється на рівні підприємства.

Немає правильної відповіді.

Тестове завдання по Економіка підприємства ПП 1.5.1.

Обіговими фондами є:

Предмети та засоби праці, які беруть участь тільки у одному виробничому циклі, за який повністю переносять вартість на вартість виробленої продукції.

Предмети праці, що беруть участь у виробничому процесі та переносять свою вартість на вартість виробленої продукції.

Засоби та предмети праці, що має підприємство та використовує у виробничому процесі.

Засоби праці, що поступово переносять свою вартість на вартість готового продукту.

ПП 1.5.2. Які із зазначених причин звільнення відносяться до плинності кадрів?

Звільнення у зв’язку із порушенням трудової дисципліни.

Звільнення у зв’язку із закінченням терміну дії укладеної трудової угоди

Звільнення у зв’язку із виходом на пенсію.

Всі причини звільнення відносяться до плинності кадрів.

ПП 1.5.3. Які з нижченаведених факторів, що впливають на величину та рівень собівартості, можна віднести до групи внутрішніх виробничих факторів?

Зміни обсягу і структури продукції.

Зменшення матеріаломісткості одиниці продукції.

Зменшення накладних видатків.

Всі відповіді правильні.

ПП 1.5.4. Чим відрізняються обігові фонди та фонди обертання?

Натурально-речовим складом.

2. Характером перенесення вартості на вартість продукції.

Часом застосування у виробничому процесі.

Всі відповіді-правильні:

ПП 1.5,5. До складу нормативу виробничих запасів входять такі елементи:

Мінімальний запас, норматив запасу поточного поповнення.

Запас поточного поповнення, страховий запас.

Гарантійний запас, виробничий запас.

Транспортний запас, запас готової продукції.

Тест завдання по Економіка підприємства ПП 1.5.6.

Як змінюються витрати по зберіганню партії товарів на одиниці продукції при збільшенні обсягу замовлення?

Збільшуються.

Зменшуються.

Не змінюються.

Витрати на зберігання не залежать від партії постачання та частоти завезення.

ПП 1.5.8. В яких одиницях визначаються нормативи виробничих запасів?

У натуральних або вартісних показниках.

У днях виробничої потреби.

У днях реалізації кінцевого продукту.

У натуральних показниках та днях виробничої потреби.

ПП 1.5.9. Як змінюються витрати по організації замовлення на одиницю партії постачання при збільшенні обсягу замовлення матеріальних ресурсів?

Зменшуються.

Не змінюються.

Збільшуються.

Залежно від “точки замовлення”.

ПП 1.5.10. Як розуміють поняття “запас поточного поповнення”?

Запас матеріальних ресурсів, що постійно поповнюється та забезпечує безперервність процесу виробництва.

Запас матеріальних ресурсів, що постійно повинен знаходи­тися на складах підприємства. .

Запас матеріальних ресурсів, що фактично знаходиться на складах підприємства.

Всі відповіді правильні.

ПП 1.5.11. Як розуміють поняття “оптимальна партія постачання”?

Такий розмір замовлення, що дозволяє мінімізувати сукупні витрати та забезпечити безперервність процесу виробництва.

Такий розмір замовлення, що дозволяє забезпечити безперервність процесу виробництва.

Такий розмір замовлення, що дозволяє мінімізувати сукупні витрати.

Розмір замовлення, який необхідний підприємству.

ПП 1.5.12. Незавершене виробництво – це:

Предмети праці, які передані в структурний підрозділ для обробки і знаходяться в ньому до стадії завершення роботи.

Елементи готової продукції, що реалізуються за внутрішніми цінами інших структурних підрозділів.

Напівфабрикати, що передані у інші виробничі підрозділи.

Напівфабрикати, що реалізовані іншим підприємством.

ПП 1.5.13. Формула Уілсона (економічного розміру замовлення) використовується:

Для розрахунків оптимальної партії замовлення матеріальних ресурсів.

Для розрахунків норми страхових запасів.

Для розрахунку загальної норми запасів сировини і матеріалів.

Для розрахунку точки замовлення.

ПП 1.5.14. Як розраховується страховий запас промислового підприємства?

Як половина поточного запасу.

Як половина максимальної величини запасів сировини і матеріалів.

Як половина оптимальної партії поставки товарів.

Як половина транспортного запасу.

 ПП 1.5.15. В Яких одиницях вимірюються виробничі запаси підпри­ємства?

У днях промислового споживання.

Натуральних.

Вартісних.

Усі відповіді правильні.

Тестування по Економіки підприємства ПП 1.5.16.

Який з перелічених методів може використовуватися під час розробки норм витрат (використання) ресурсів?

1. Статистичний метод,

2. Метод прямого розрахунку.

3. Метод, що базується на фактичних питомих витратах ресурсів.

4. Усі відповіді правильні.

ПП 1.5.17. Потреби в матеріально-технічних ресурсах з можливос­тями їх забезпечення пов’язуються за допомогою:

1. Балансового методу.

2. Економіко-математичного методу. :

3. Розрахунково-аналітичного методу.

4. Нормативного методу.

ПП 1.5.18. Оборотні фонди підприємства — Це:

1. Частина виробничих фондів, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції.

2. Кредити банку.

3. Капітал, авансований на оплату праці.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.5.19. До складу виробничих фондів входять:

1. Основні фонди і оборотні фонди.

2. Засоби праці та предмети праці.

3. Персонал підприємства і засоби праці.

4. Земля, основні фонди, персонал підприємства.

ПП 1.5.20. Як визначається поточний запас сировини (матеріалів) на підприємстві?

1. Обчислюють в межах половини середнього інтервалу між поставками сировини (матеріалів).

2. Визначають методом екстраполяції.

3. На основі балансового методу.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.5.21. Визначення резервного (страхового) запасу на підпри­ємстві може здійснюватися:

1. За середнім відхиленням фактичних строків поставки мате­ріалів від передбачених договором.

2. За періодом часу, який необхідний для термінового оформ­лення замовлення на доставку.

3. Обидва способи прийнятні.

ПП 1.5.22. Коефіцієнт оборотності (кількості оборотів) оборотних активів визначається діленням:

1.Вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період на середній залишок оборотних коштів за той же період.

2.Суми оборотних коштів за період на величину вартості реалізованої продукції за той же період.

3.Суми оборотних коштів за період на одноденну потребу в сировині та матеріалах.

4.Немає правильної відповіді.

ПП 1.6.1. Який метод визначення залишкової вартості дозволяє врахувати як фізичний, так і моральний знос основних фондів?

1.Під час визначення залишкової вартості як різниці між відтворювальною вартістю та нарахованою амортизацією.

2.Під час визначення залишкової вартості як різниці між первісною вартістю та нарахованою амортизацією.

3.Під час визначення залишкової вартості як різниці між залишковою вартістю на початок періоду та нарахованою амортизацією.

4.Під час визначення залишкової вартості як різниці між первісною та ліквідаційною вартістю.

ПП 1.6.2. Залишкова вартість основних фондів відображає:

1. Ще не перенесену на вироблену продукцію, послуги частину їх вартості.

2. Можливу ціну продажу основних фондів.

3. Різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних фондів.

4. Повністю перенесену на вироблену продукцію частину їх вартості.

ПП 1.6.3. Що означає моральне зношення основних фондів?

1. Зниження вартості; засобів праці, обумовлене зниженням відтворення діючих чи створених аналогічних нових, основних фондів.

2. Часткову чи повну втрату споживчих якостей у процесі експлуатації.

З. Правильні відповіді 1-2.

4. Можливу ціну продажу основних фондів.

ПП 1.6.4. Який з показників характеризує ефективність викорис­тання основних фондів?

1. Фондовіддача.

2. Коефіцієнт зносу.

3. Коефіцієнт відновлення.

4. Коефіцієнт фондомісткості.

ПП 1.6.5. Який із перерахованих показників характеризує інтенсив­ність скорочення розмірів основних фондів підприємства?

1. Коефіцієнт вибуття.

2. Коефіцієнт зносу.

3. Норма амортизації.

4. Коефіцієнт придатності.

ПП 1.6.6. Яка ознака характерна для поділу основних фондів підпри­ємства на активну і пасивну частину.

1. Характер участі у виробничих процесах.

2. Рівень дохідності.

3. Цільове призначення.

4. Паспортна продуктивність.

ПП 1.6.7. Інтенсивність зносу основних фондів залежить від:

1. Характеру та умов експлуатації.

2. Їх виду.

3. Якості виготовлення.

4. Всі відповіді правильні.

ПП 1.6.8. Внаслідок переоцінки первісна вартість основних фондів заміщується на вартість:

1. Відновлювальну.

2. Залишкову.

3. Ринкову.

4. Ліквідаційну.

ПП 1.6.9. Розмежування виробничих фондів підприємства на основні та оборотні фонди здійснюється залежно:

1. Способу перенесення своєї вартості у процесі виробництва на готову продукцію.

2. Тривалість кругообігу.

3. Умов відновлення.

4. Всі відповіді правильні.