Перейти к содержимому
Главная страница » Тести бухгалтерський облік 51-100

Тести бухгалтерський облік 51-100

Тести бухгалтерський облік 51-100: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

51. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Заборгованість бюджету за податком з доходів фізич­них осіб” за класифікацією господарських засобів за функ­ціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

52. Операції, зафіксовані в документах, отримують Грошове вираження за допомогою:

1) оцінки і документування;

2) оцінки та інвентаризації;

3) оцінки і подвійного запису;

4) оцінки і калькуляції.

53. За допомогою яких елементів здійснюється вимірюван­ня економічних процесів та господарських засобів у бухгал­терському обліку:

1) виявлення фактичної наявності та стану майна підприєм­ства на певну дату;

2) вимірювання об’єктів обліку;

3) первин­них рахунків бухгалтерського обліку та подвійного запису на рахунках;

4) свідоцтва певної форми і змісту про здійснення господарської операції або право на її здійснення;

5) оцінки і калькуляції?

54. За допомогою яких елементів здійснюється реєстрація та класифікація даних обліку з метою їх систематизації в бухгалтерському обліку:

1) виявлення фактичної наявності та стану майна підприєм­ства на певну дату;

2) вимірювання об’єктів обліку;

3) рахунків та подвійного запису;

4) свідоцтва певної форми і змісту про здійснення господарської операції або право на її здійснення;

5) оцінки і калькуляції?

55. За допомогою яких елементів здійснюється систематич­не та хронологічне спостереження в бухгалтерському обліку:

1) виявлення фактичної наявності та стану майна підпри­ємства на певну дату;

2) вимірювання об’єктів обліку;

3) ра­хунків та подвійного запису;

4) документації та інвентаризації;

5) оцінки і калькуляції?

56. За допомогою яких елементів здійснюється узагальнен­ня інформації в бухгалтерському обліку та забезпечення нею внутрішніх і зовнішніх користувачів:

1) виявлення бухгалтерського балансу та бухгалтерської звітності;

2) вимірювання об’єктів обліку;

3) рахунків та по­двійного запису;

4) документації та інвентаризації;

5) оцінки і калькуляції?

57. Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

1) інвентаризація;

2) документування;

3) дисконтування;

4) оцінка;

5) калькулювання;

6) подвійний запис?

58. Який з елементів методу бухгалтерського обліку використовують для визначення собівартості готової продукції:

1) інвентаризацію;

2) калькуляцію;

3) оцінку;

4) докумен­тування;

5) подвійний запис?

59. Який з елементів методу бухгалтерського обліку використовують для фіксації господарських фактів:

1) калькуляцію;

2) документування;

3) баланс;

4) оцінку;

5) рахунки бухгалтерського обліку?

60. Що ви розумієте під документацією в бухгалтерському обліку:

1) це калькуляційний розрахунок собівартості продукції;

2) це вартісне вимірювання об’єктів обліку;

3) це спосіб пер­винного відображення об’єктів бухгалтерського обліку; 4) це письмове свідоцтво певної форми і змісту про здійснення господарської операції або право на її здійснення;

5) це процес формування господарських операцій бухгалтерськими доку­ментами?

61. Що ви розумієте під інвентаризацією в бухгалтерсько­му обліку:

1) це спосіб виявлення фактичної наявності та стану майна підприємства на певну дату;

2) це вартісне вимірювання об’єк­тів обліку;

3) це спосіб первинного відображення об’єктів бух­галтерського обліку; 4) це письмове свідоцтво певної форми і змісту про здійснення господарської операції або право на її здійснення;

5) це процес формування господарських операцій бухгалтерськими документами?

62. Що таке звітність як спосіб бухгалтерського обліку:

1) це калькуляційний розрахунок собівартості продукції;

2) це вартісне вимірювання об’єктів обліку;

3) це спосіб пер­винного відображення об’єктів бухгалтерського обліку; 4) це система узагальнюючих показників, які характеризують підсумки діяльності підприємства за певний період часу;

5) це процес формування господарських операцій бухгалтерськими документами?

63. За допомогою якого з елементів методу бухгалтерсько­го обліку виявляють неоприбутковані цінності, розкрадання, Нестачу тощо:

1) документування;

2) оцінки;

3) інвентаризації;

4) балан­су;

5) звітності?

64. Загальний підсумок балансу називається:

1) валютою балансу;

2) балансовою формулою;

3) статтею балансу;

4) розділом балансу;

5) нетто балансу.

65. Величина активів Підприємства завжди:

1) більше суми його зобов’язань і власного капіталу;

2) до­рівнює сумі зобов’язань і власного капіталу;

3) менше суми зобов’язань і власного капіталу;

4) дорівнює сумі власного капіталу;

5) дорівнює сумі зобов’язань.

66. Призначення пасиву:

1) визначити, хто і в якій формі брав участь у створенні майна підприємства;

2) показати предметний склад майна;

3) дати узагальнену інформацію про господарські активи та їх джерела; 4) дати узагальнену інформацію про вартість не­оборотних активів;

5) дати узагальнену інформацію про вар­тість оборотних активів.

67. Кожна зміна господарських засобів та джерел їх утво­рення відображається:

1) у балансі;

2) на відповідних рахунках;

3) на рахунках і в балансі;

4) у головній книзі;

5) у Звіті про прибутки і збитки.

68. Ресурси, що контролюються підприємством у резуль­таті минулих подій, використання яких, як очікується, при­веде до збільшення економічних вигод у майбутньому, нази­вається:

1) власним капіталом;

2) активами;

3) зобов’язаннями;

4) па­сивами;

5) позиковими коштами.

69. Баланс поділяється на Дві Частини:

1) ліворуч показано актив, праворуч — зобов’язання;

2) лі­воруч показано власний капітал, праворуч — зобов’язання;

3) ліворуч показано актив, праворуч — права і заборгованість;

4) ліворуч показано пасив, праворуч — актив;

5) ліворуч по­казано актив, праворуч — необоротні та оборотні активи.

70. В активі балансу знаходять своє Відображення:

1) непогашена кредиторська заборгованість;

2) виробничі запаси, а також дебіторська заборгованість;

3) позики та това­ри;

4) заборгованість з оплати праці;

5) заборгованість банкам з короткострокових кредитів.

71. Вибрати пункт, У Якому перелічені тільки пасивні Статті Балансу:

1) статутний капітал, прибуток, інвестиції;

2) позики бан­ку, кредиторська заборгованість;

3) витрати майбутніх пері­одів, цільове фінансування;

4) нематеріальні активи, заборго­ваність з оплати праці персоналу підприємства;

5) нерозподі­лений прибуток, необоротні активи.

72. Відомості, що наводяться в пасиві балансу підприєм­ства, показують:

1) звідки надійшли засоби, кому за них заборгувало підпри­ємство;

2) розміщення капіталу, що знаходиться в розпоря­дженні підприємства; 3) джерела формування господарських засобів;

4) склад господарських засобів за розміщенням;

5) ко­му підприємство винне за отримані господарські засоби.

73. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума заборгованості за одержаними векселями від покупців за відвантажені їм товари на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у третьому розділі активу;

3) у першому розділі пасиву;

4) у другому розділі активу;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

74. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума невикористаного резерву на оплату відпус­ток робітникам підприємства на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3) у третьому розділі активу;

4) у четвертому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

75. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума акумульованої амортизації програмних про­дуктів на кінець звітного періоду:

1) У другому розділі активу;

2) у третьому розділу активу;

3) у першому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

76. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається залишок грошових коштів на поточному рахунку в іноземній валюті в банку на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у третьому розділі активу;

3) у першому розділі пасиву;

4) у другому розділі пасиву;

5) у другому розділі активу;

6) у третьому розділі пасиву?

77. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сукупний залишок товарів у підприємствах гро­мадського харчування на початок і кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у третьому розділі активу;

3) у першому розділі пасиву;

4) у другому розділі пасиву;

5) у другому розділі активу;

6) у третьому розділі пасиву?

78. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається залишок незавершених пошивом швейних виробів у пошивочному цеху швейної фабрики на початок і кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у третьому розділі активу;

3) у першому розділі пасиву;

4) у другому розділі пасиву;

5) у другому розділі активу;

6) у третьому розділі пасиву?

79. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається заборгованість банкам за довгостроковими кре­дитами, одержаними підприємством на будівництво нового цеху строком на 4 роки на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3) у третьому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у третьому розділі пасиву;

6) у четвертому розділі пасиву?

80. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума нарахованої і невиплаченої заробітної плати працівникам підприємства на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3) у третьому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у четвертому розділі пасиву?

81. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума непокритих збитків у звітному році:

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3) у третьому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

82. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається непогашена заборгованість підзвітних осіб на кі­нець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у третьому розділі активу;

3) У другому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

83. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається залишок поточної кредиторської заборгованості бюджету за податками і платежами на початок і кінець звітно­го періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3) у третьому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у третьому розділі пасиву;

6) у четвертому розділі пасиву?

84. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається заборгованість банкам за кредитами, одержани­ми строком на 3 роки на інвестування реконструкції підприєм­ства на початок і кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3) у третьому розділу активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у третьому розділі пасиву;

6) у четвертому розділі пасиву?

85. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума депонованої (не виплаченої в установлений термін) заробітної плати працівникам підприємства на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3) у третьому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у четвертому розділі пасиву?

86. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума нерозподіленого прибутку у звітному році:

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3) у третьому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

87. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається залишок дебіторської заборгованості з податку на додану вартість на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у третьому розділі активу;

3) у другому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

88. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається залишок поточної кредиторської заборгованості підзвітним особам з невідшкодованих їм витрат за відряджен­ня на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3) у третьому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у третьому розділі пасиву;

6) у четвертому розділі пасиву?

89. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума дебіторської заборгованості замовників за Виконані для них інвестиційні проекти за відвантажені їм товари на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у третьому розділі активу;

3) у другому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

90. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається вартість залишку тари в підприємствах торгівлі П початок і кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3} у третьому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

91. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума заборгованості за виданими постачальникам векселями на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3) у третьому розділі активу;

4) у четвертому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

92. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума заборгованості покупців за векселями, одер­жаними підприємством від них, на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у третьому розділі активу;

3) У другому розділі активу;

4) у четвертому розділі пасиву;

5) у п’ятому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

93. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума зносу Будівель і Споруд на кінець звітного періоду?

1) у першому розділі активу;

2) у другому розділі активу;

3) у третьому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

94. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається залишок грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті в банку на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у третьому розділі активу;

3) У другому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

95. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається сума витрат з передплати на періодичні видання, що проведена підприємством на наступний рік, на кінець звітного періоду:

1) у першому розділі активу;

2) у третьому розділі активу;

3) У другому розділі активу;

4) у першому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?

96. В якій частині і розділі бухгалтерського балансу відоб­ражається зобов’язання банкам за короткостроковими кре­дитами, отриманими для оплати рахунків постачальників за одержані від них виробничі запаси, на кінець звітного пері­оду:

1) у першому розділі активу;

2) у третьому розділі активу;

3) у другому розділі активу;

4) у четвертому розділі пасиву;

5) у другому розділі пасиву;

6) у третьому розділі пасиву?