Перейти к содержимому
Главная страница » Тести бухгалтерський облік

Тести бухгалтерський облік

Тести бухгалтерський облік: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

1. Які елементи обов’язково мають бути наявні в господарському обліку:

1) первинний облік, аналітичний облік, синтетичний облік;

2) документація, облікова реєстрація, складання балансу;

3) спостереження, вимірювання, реєстрація;

4) оцінка, каль­куляція, подвійний запис;

5) рахунки, баланс, звітність?

2. Чим обумовлений зміст і завдання господарського Обліку:

1) рахунками бухгалтерського обліку;

2) грошовим вимі­рюванням;

3) первинним спостереженням;

4) способом су­спільного виробництва;

5) бухгалтерським балансом?

3. На які види поділяється господарський облік:

1) спостереження, вимірювання, реєстрація;

2) рахунки, подвійний запис, баланс;

3) аналітичний, статистичний, ба­лансовий;

4) меморіальний, журнальний, табличний;

5) опе­ративний, статистичний, бухгалтерський?

4. Які вимоги висуваються до господарського обліку:

1) первинність, вторинність, оперативність, гнучкість, систематизованість, нагромаджуваність, хронологічність і повно­та даних обліку;

2) документаційність, аналітичність, систематизованість, облікова реєстрація, складання балансу і бух­галтерської звітності;

3) документальність, оперативність, спостережність, вимірюваність, оцінюваність, звітність і кількіс­не відображення;

4) порівнюваність показників обліку з показ­никами плану, точність, об’єктивність, ясність, доступність, своєчасність, економічність і раціональність;

5) обов’язкове первинне спостереження, складання документів, реєстрація на рахунках обліку, складання головної книги і бухгалтерсь­кого балансу?

5. На які види за обліковими функціями поділяється виробничо-господарський облік у галузях економіки?

1)управлінський, фінансовий, податковий;

2) оперативний, статистичний, бухгалтерський;

3) меморіальний, журнальний, табличний;

4) первинний, поточний, узагальнюючий;

5) ана­літичний, синтетичний, балансовий?

6. Які види вимірників застосовуються в бухгалтерському обліку:

1) натуральний, трудовий, грошовий;

2) оперативний, ста­тистичний, податковий;

3) валютний, матеріальний, контоко­рентний;

4) податковий, управлінський, бюджетний;

5) пер­винний, поточний, балансовий?

7. Натуральні вимірники призначені для:

1) визначення кількості витраченої праці;

2) одержання відомостей про господарські засоби і процеси в їх натурально­му вираженні;

3) узагальненого відображення засобів підпри­ємства, джерел утворення, процесів і результатів діяльності;

4) додержання відомостей про суму боргових зобов’язань.

8. Бухгалтерський облік оперує даними, які обов’язково мають:

1) натуральне вираження;

2) грошове вираження;

3) нату­ральне та грошове вираження;

4) трудове вираження.

9. Для узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності засто­совується:

1) кількісний вимірник;

2) натуральний вимірник;

3) гро­шовий вимірник;

4) трудовий вимірник.

10. Які види бухгалтерського обліку можете назвати з на­веденого нижче переліку:

1) фінансовий, управлінський, податковий;

2) оперативний, статистичний, податковий;

3) валютний, матеріальний, кон­токорентний;

4) натуральний, трудовий, грошовий;

5) первин­ний, поточний, балансовий?

11. Особливістю бухгалтерського обліку є відображення господарських процесів…

1) вибірково;

2) безперервно;

3) на початок місяця;

4) на кі­нець місяця;

5) за даними минулого місяця.

12. Виконання яких функцій повинен забезпечити бухгал­терський облік:

1) інформаційну, контрольну, аналітичну;

2) спостережну, вимірювальну, реєстраційну;

3) оціночну, калькуляційну, звіт­ну;

4) групувальну, поточну, зведену;

5) первинну, поточну, узагальнюючу?

13. В системі управління бухгалтерський облік виконує функцію…

1) контролю;

2) планування;

3) регулювання;

4) прогнозу­вання;

5) нормування?

14. Метою якого виду обліку є визначення суми скоригованих валових доходів, валових витрат, амортизаційних від­рахувань та суми оподатковуваного прибутку:

1) статистичного;

2) оперативного;

3) управлінського;

4) по­даткового;

5) фінансового?

15. Метою якого виду обліку є складання бухгалтерської звітності для зовнішніх користувачів:

1) статистичного;

2) оперативного;

3) управлінського;

4) по­даткового;

5) фінансового?

16. Дані якого виду обліку застосовуються для складання декларацій з визначення суми податку на прибуток:

1) статистичного;

2) оперативного;

3) управлінського;

4) по­даткового;

5) фінансового?

17. Метою якого виду обліку є здійснення обліку витрат на виробництво та складання всіх видів калькуляцій собівартості продукції з метою прийняття рішень:

1) статистичного;

2) оперативного;

3) управлінського;

4) по­даткового;

5) фінансового?

18. Принцип обачності полягає в тому, що в обліку мають застосовуватися такі методи оцінки, які б запобігали:

1) завищенню оцінки активів та доходів підприємства і за­ниженню оцінки зобов’язань та витрат;

2) завищенню акти­вів та витрат підприємства, заниженню зобов’язань і доходів;

3) завищенню зобов’язань і витрат підприємства, заниженню активів і доходів;

4) заниженню доходів і завищенню витрат підприємства?

19. До поточних активів підприємства відносять:

1) паливо, бібліотечні фонди, валютну готівку в касі підпри­ємства;

2) сировину і матеріали, капітальні інвестиції, готову продукцію;

3) купівельні напівфабрикати, товари, тварини на відгодівлі;

4) власний капітал та кредиторську заборгованість;

5) товари і кредити банку.

20. До джерел утворення господарських засобів підприєм­ства відносять:

1) власний капітал, зобов’язання, поточні фінансові інвес­тиції;

2) резервний капітал, заборгованість іноземних покуп­ців, доходи майбутніх періодів;

3) власний капітал, цільове фінансування, довгострокові та поточні зобов’язання;

4) гроші в касі, банку та підзвітні суми;

5) заборгованість покупців, заборгованість кредиторів, кредити банку.

21. Матеріальними активами Підприємства є:

1) малоцінні і швидкозношувані предмети, інвентарна тара, робоча і продуктивна худоба;

2) будинки та споруди, гудвіл, малоцінні необоротні матеріальні активи; 3) інструменти, ліцензія, готова продукція;

4) верстати, ноу-хау, запасні час­тини.

22. Власний капітал і зобов’язання називають також:

1) господарськими засобами;

2) джерелами господарських засобів;

3) балансом;

4) активами?

23. Активи, призначені для використання протягом більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший За Рік), називають:

1) необоротними;

2) оборотними;

3) цінними паперами;

4) грошовими?

24. Немонетарними активами підприємства є:

1) грошові кошти, малоцінні необоротні матеріальні акти­ви;

2) дебіторська заборгованість, будинки і споруди, гудвіл;

3) готова продукція, гудвіл, робоча і продуктивна худоба;

4) то­вари, транспортні засоби, готова продукція?

25. Статутний капітал Це:

1) загальна вартість пасивів, які є внеском власників (учас­ників) суб’єкта господарювання до капіталу суб’єкта господа­рювання;

2) загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) суб’єкта господарювання до капіталу суб’єкта гос­подарювання;

3) загальна вартість зобов’язань, які є внеском власників (учасників) суб’єкта господарювання до капіталу суб’єкта господарювання;

4) загальна сума отриманого при­бутку, яка є внеском власників (учасників) суб’єкта господа­рювання до капіталу суб’єкта господарювання?

26. До зобов’язань підприємства належать:

1) кредити банків, заборгованість підзвітних осіб, заборго­ваність перед працівниками з оплати праці;

2) заборгованість перед бюджетом, векселі одержані, заборгованість за довго­строковими зобов’язаннями;

3) кредиторська заборгованість, векселі видані, зобов’язання з фінансової оренди;

4) нерозпо­ділений прибуток, резерв передбачених платежів, неоплачений капітал.

27. Джерелами утворення власних засобів є:

1) прибуток, заборгованість перед власниками з внесків до статутного капіталу, цільове фінансування;

2) статутний капі­тал, заборгованість перед працівниками з оплати праці, резерв­ний капітал;

3) пайовий капітал, неоплачений капітал, зобов’я­зання з фінансової оренди, доходи майбутніх періодів;

4) до­датковий капітал, заборгованість за короткостроковими кре­дитами, нерозподілений прибуток.

28. Готова продукція Це:

1) вся виготовлена продукція;

2) продукція, обробка якої «кінчена та яка пройшла випробування, приймання, уком­плектування згідно з умовами договорів, відповідає стандар­там, пройшла технічний контроль і здана на склад або замовнику;

3) продукція, яка здана на склад;

4) продукція, що знаходиться у виробництві?

29. У складі нематеріальних активів обліковуються:

1) акції акціонерних товариств, процентні облігації дер­жавних і місцевих позик, права та знаки для товарів і послуг;

2)торгові марки і товарні знаки, нові технології і технічні рі­шення;

3) гудвіл, права користування майном, капітальні ви­трати на поліпшення земель;

4) право на використання при­родних ресурсів, програмні продукти, облігації?

30. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Залишки власних напівфабрикатів, які знаходять на складі матеріальних цінностей і призначені для виробничого процесу” за класифікацією господарських засобів за функ­ціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у роз­рахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших по­зичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

31. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Заборгованість банку за одержані від нього кредити на капітальні інвестиції терміном на 5 років” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

Б) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

32. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Вартість програмного бухгалтерського забезпечення “1С-Бухгалтерія”” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джере­лами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

33. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Вартість цінних паперів, придбаних товариством” за класифікацією господарських засобів за функціональною рол­лю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

34. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Заборгованість покупців за одержану від них готову продукцію, але оплату за неї ними ще не здійснено” за класи­фікацією господарських засобів за функціональною роллю В Процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

35. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Устаткування, яке встановлене у цеху і використовуєть­ся для здійснення виробничого процесу” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

36. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського облі­ку “Валютні кошти, що зберігаються на валютному рахунку в банку” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

37. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Ноу-хау” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джере­лами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

Б) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

38. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Залишки продукції, яка знаходиться на складі готової продукції” за класифікацією господарських засобів за функ­ціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

39. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Заборгованість постачальникам за одержані від них ку­півельні комплектуючі деталі для основного виробництва” за класифікацією господарських засобів за функціональною рол­лю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

Б) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

40. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського обліку “Заборгованість персоналу підприємства з Оплати праці” за класифікацією господарських засобів за функціональною рол­лю В процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

41. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Залишок готівки У Касі підприємства” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

42. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Заборгованість банкам за одержані від них позики на Кредитування виробничих запасів” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

43. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Заборгованість підзвітних осіб за аванс, який вони одер­жали у минулому місяці, але не склали і не подали у бухгал­терію авансовий звіт” за класифікацією господарських за­собів за функціональною роллю в процесі відтворення або За Джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

44. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Суму нерозподіленого прибутку на кінець звітного року” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх форму­вання:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6)до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

45. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського обліку «3алишки незавершеного промислового виробництва у цехах підприємства на кінець місяця” за класифікацією гос­подарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

І) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у рахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

46. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Залишки товарів у підприємствах торгівлі” за класифі­кацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у рахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

47. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського обл­іку “Заборгованість Пенсійному фонду за внесками на страхування цього фонду” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

48. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського обліку “Виробничі інструменти терміном служби більше 365 днів, які призначені для обслуговування виробничого процесу” за класифікацією господарських засобів за функціональною рол­лю і процесі відтворення або за джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

49. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Сума

Залишку грошей на поточному рахунку в банку На Кінець місяця” за класифікацією господарських засобів За Функціональною роллю В процесі відтворення або за джере­лами Їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?

50. До якої групи ви віднесете об’єкт бухгалтерського об­ліку “Перевищення вартості реалізації випущених акцій Над Їх номінальною вартістю” за класифікацією господарських засобів за функціональною роллю в процесі відтворення Або За джерелами їх формування:

1) до предметів праці;

2) до засобів праці;

3) до коштів у розрахунках;

4) до грошових коштів;

5) до предметів обігу;

6) до власного капіталу;

7) до резервів;

8) до кредитів та інших позичкових коштів;

9) до зобов’язань та розрахунків?