Перейти к содержимому
Главная страница » Тести екології з відповідями

Тести екології з відповідями

Тести екології з відповідями: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Навчальний предмет Основи екології та біосферології Денна форма

Тест №2

І рівень (по 2 бали)

1. Який розділ вивчає структуру та динаміку популяцій:

А. Аутекологія

Б. Синекологія

В. Демекологія

2. Рослини тропічних дощових лісів належать до екологічної групи:

А. Еврітермних

Б. Пойкілотермних

В. Стенотермних

3. Часткова або повна редукція зору спостерігається у тварин, що мешкають:

А. У цілковитій темряві

Б. На яскравому світлі

В. У сутінках

4. Своєрідність та природу харчового матеріалу, що є джерелом енергії для тварин називають:

А. Харчовий режим

Б. Харчова обмеженість

В. Харчова спеціалізація

5. Ділянка берега, що заливається під час припливів називається:

А. Літораль

Б. Батіаль

В. Пелагіаль

6. Екологічну групу рослин, що ростуть на засолених ґрунтах називають:

А. Псамофіти

Б. Галофіти

В. Геліофіти

7. До якої екологічної групи мешканців ґрунту відноситься кріт:

А. Мезофауна

Б. Макрофауна

В. Мегафауна

8. Мілкі розміри та спрощена будова, як адаптація до середовища життя властива паразитам:

А. Ектопаразитам

Б. Тканинним

В. Внутрішньоклітинним

9. Адаптивні біологічні ритми виникли як пристосування фізіології живих організмів до:

А. Нерегулярних змін у зовнішньому середовищі

Б. Регулярних змін у внутрішньому середовищі

В. Регулярних змін у зовнішньому середовищі

10. Екологічною диверсифікацією називають розподіл екологічних ніш видів в результаті:

А. Внутрішньовидової конкуренції

Б. Міжвидової конкуренції

В. Відмінностей в умовах існування

11. Що називають “життєвою формою”:

А. Морфобіологічний тип пристосування тварин чи рослин до окремих факторів середовища

Б. Морфобіологічний тип пристосування рослин чи тварин до основних факторів середовища та способів життя

В. Фізіологічний тип пристосування тварин чи рослин до основних факторів середовища та способів життя

12. Екологічну групу рослин, що живуть в умовах підвищеної вологості повітря і на вологих ґрунтах називають:

А. Гігрофіти

Б. Мезофіти

В. Гідрофіти

13. Що називають “само зрідженням” в ценопопуляціх рослин:

А. Смертність, що не залежить від щільності

Б. Приріст, що залежить від щільності

В. Смертність, що залежить від щільності

14. Процес проникнення особин, що розселяються на незайняті видом території, заселення їх з утворенням нових популяцій називають:

А. Ін’єкція

Б. Інокуляція

В. Інвазія

15. Яким видом внутрішньо популяційних угрупувань є термітник:

А. Колонія

Б. Стадо

В. Зграя

16. Ценопопуляція – це сукупність особин одного виду в межах:

А. Мікробоценозу

Б. Зооценозу

В. Фітоценозу

17. Як правильно трактувати термін “хомінг”:

А. Прив’язаність до партнера

Б. Прив’язаність до території

В. Здатність швидко пристосовуватись до нових місць

18. Як називають співвідношення чоловічих та жіночих статей в групах 1 до декількох:

А. Колонія

Б. Прайд

В. Стадо

19. Як називається ділянка абіотичного середовища, яку займає угрупування живих організмів:

А. Ареал

Б. Біоценоз

В. Біотоп

20. Детермінантами консорцій називають:

А. Види, що об’єднуються навколо центрального виду

Б. Види навколо яких відбувається об’єднання інших видів

В. Всі автотрофні види консорції

ІІ рівень теста екології   (по 6 балів)

1. Організми температура тіла яких мало залежить від ходу зовнішніх температур:

А. Евритермні

Б. Пойкілотермні

В. Гомойотермні

Г. Гереротермні

2. Які біологічні функції виконує статева вибірковість:

А. Захоплення простору

Б. Запобігає занадто віддаленим схрещуванням

В. Пом’якшує територіальні взаємини

Г. Закріпляє адаптивні властивості в межах даної популяції

Д. Знижує частоту інбридингу

Е. Підвищує ймовірність виживання за несприятливих сезонів

3. Вкажіть види для яких характерно формування еквіпотенціальних зграй:

А. Ссавці

Б. Риби

В. Комахи

Г. Мілкі птахи

Д. Великі птахи

4. У яких груп тварин колонії виникають на основі розростання сімейних груп:

А. Птахи

Б. Комахи

В. Кишковопорожнинні

Г. Ссавці

5. Які з наведених назв є правильними:

А. Біоценоз нори

Б. Біоценоз дерева

В. Біоценоз соснового лісу

Г. Біоценоз озера

Відповіді до тесту по екології

І РІВЕНЬ

1В
2В
3А
4А
5А
6Б
7В
8В
9В
10Б
11В
12А
13В
14В
15А
16В
17Б
18Б
19В
20Б
ІІ рівень теста
1В, Г
2Б, Г,Д
3Б, В,Г
4Б, Г
5В, Г