Перейти к содержимому
Главная страница » Тести Менеджмент організацій

Тести Менеджмент організацій

Тести Менеджмент організацій: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

ТЕСТИ ДО КУРСУ

1. Які з модулів є складовими СППР?

1.  Модуль інтерфейсу користувача.

2.  Модуль управління базою даних.

3.  Модуль управління базою моделей.

4. Один із окремо взятих модулів.

2. Які з технологій включаються до CALS-технологій?

1.  Технологія представлення даних про виріб в електронному вигляді.

2.  Технологія інтеграції даних про виріб.

3.  Технологія аналізу та реінжинірингу бізнес-процесів.

4.  Технологія імітаційного моделювання.

3. За рахунок чого забезпечується ефективність інформаційних систем менеджменту при застосуванні стандартів CORBA?

1.  Підтримки глобального об’єктного простору у масштабі Internet.

2.  Мови JAVA

3.  Взаємодоповнюючих умов 1+2+4.

4.  Єдиного стандарту для користувачів.

4. Хто є основними розробниками інтероперабельних систем?

1.  Консорціум Object Management Group.

2.  Apple Computers.

3.  Sybase Incorporation.

4.  1C-Підприємство.

5. Які технології супроводжують інтероперабельні системи?

1.  Технології відкритих систем.

2.  Технології сумісного використання інформаційних ресурсів.

3.  Об’єктні технології та технології інтеграції систем.

4.  1+2+3.

5.   

6. Які модулі є основними в інтероперабельних системах?

1.  Складні інтегровані системи, які засновані на інтероперабельній взаємодії компонентів.

2.  Модулі управління базами даних.

3.  Модулі підтримки інтерфейсу користувачів.

4.  Тільки функціональні модулі.

7. Що таке інформаційне суспільство?

1.  Суспільство, що створене як єдиний інформаційний та комп’ютеризований світовий простір.

2.  Інформаційна технологія глобального характеру, яка автоматизує різні локальні системи.

3.  Електронні бібліотеки.

4.  Електронні технології.

8. Що таке база даних?

1.  Пойменована сукупність взаємопов’язаних файлів з мінімальною надмірністю, призначена для одночасного використання багатьма користувачами.

2.  Сукупність полів, об’єднаних за змістовим принципом.

3.  Пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовим принципом, яка є об’єктом одного кроку.

4.  Моделі обробки даних.

9. Які інформаційні технології є новими в сучасному менеджменті?

1.  OLAP.

2.  Сховища даних.

3.  Програмні агенти.

4.  Ієрархічні бази даних.

10. Які технології для створення інформаційних систем менеджменту різного рівня та призначення найбільш прогресивні?

1.  Об’єктно-орієнтовані.

2.  Інтелектуальні.

3.  CASE-технології.

4.  Функціонально-орієнтовані.

11. Яке визначення СППР є правильним?

1.  Інтерактивна комп’ютерна система, призначена для підтримки різних видів діяльності у разі прийняття рішень.

2.  Інтерактивна комп’ютерна система, призначена для підтримки різних видів діяльності у разі прийняття рішень зі слабкоструктурованих або неструктурованих проблем.

3.  Інформаційна система управління підприємством.

4.  Інформаційно-пошукова система.

12. Дайте повну класифікацію інформаційних систем менеджменту за функціями і компонентами:

1.  Інформаційно-пошукові.

2.  Експертні.

3.  Системи зі штучним інтелектом.

4.  Виконавчі інформаційні системи.

5.  1+2+3+4.

13. Що входить до інформаційного забезпечення систем менеджменту?

1.  Інформаційні ресурси як предмет праці, засоби та методи ведення інформаційної бази.

2.  Засоби організації нормативно-довідкової інформації.

3.  Побудова банків даних.

4.  1+2+3.

14. Що таке організаційне забезпечення системи?

1.  Сукупність документів, в яких описана технологія функціонування ІС, методи вибору і застосування користувачами технологічних прийомів.

2.  Математичні методи.

3.  Програмний продукт.

4.  Штатний розпис.

15. Що собою являє СУБД „Jasmine”?

1.  СУБД для складних мультимедійних бізнес-додатків в умовах об’єктно-орієнтованого середовища програмування.

2.  СУБД як ієрархічна модель даних.

3.  Прикладна програмна система.

4.  Операційна система.

16. У чому полягають переваги інформаційних технологій ОLAP?

1.  У забезпеченні швидкого доступу до інформації та її представлення, що не потребують додаткового програмування.

2.  В існуванні багатовимірних засобів та технологій, що виконують попередню числову обробку даних та їх групування у великі індексні масиви.

3.  У можливості проводити аналіз тільки по закінченню звітного періоду.

4.  У можливості виконувати аналітичні функції за рахунок додаткового програмування.

17. Що таке масштабованість інформаційної системи?

1.  Багатоплатформеність технологій.

2.  Розподілена обробка інформації.

3.  1+2.

4.  Нема відповіді

18. Які модулі управління існують в ERP-системах?

1.  Прогнозування.

2.  Планування продажу та випуску продукції.

3.  Управління витратами.

4.  Управління фінансами.

19. У чому складність управління і проектування розподіленими об’єктами (холдинг, корпорація)?

1.  Територіальна розподіленість.

2.  Багатопрофільність.

3.  1+2.

4.  Проблеми відсутні.

20. Які програмні продукти управління базами даних ефективні для малих підприємств?

1.  СУБД Microsoft Fox Pro.

2.  СУБД Oracle.

3.  Microsoft Access.

4.  Нема відповіді.

21. В чому полягає принцип модульності інформаційної системи?

1.  Компоненти автономні.

2.  Компоненти представлені як пакет моделей.

3.  Програмні продукти взаємозамінні.

4.  1+2+3.

22. Які операції виконує інформаційна система електронних балансових послуг?

1.  Кредитне обслуговування за допомогою електронних карток.

2.  Залучення грошових коштів на депозити та розрахункові карткові рахунки.

3.  Розрахункове обслуговування за допомогою систем „Клієнт-банк”.

4.  Реалізує пошук в Internet інформації про сплату податків платника.

23. Які фактори враховуються у інформаційній системі планування асортименту супермаркету при розрахунках валової маржі товарів?

1.  Фізичний обсяг продажу товарів.

2.  Ціна продажу.

3.  Площа розміщення під виставочні одиниці товарів.

4.  Кількість касових апаратів у супермаркеті.

24. Поняття інформаційної системи:

1.  Інформаційний контур системи управління.

2.  Засоби збору, передачі, опрацювання й зберігання інформації.

3.  Персонал, що здійснює дії над інформацією.

4.  1+2+3.