Перейти к содержимому
Главная страница » Тести по Економічної теорії

Тести по Економічної теорії

Тести по Економічної теорії: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тести 1. Предмет, метод і функції економічної теорії

1. Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації?

А) фізіократи;

Б) меркантилісти;

В) кейнсіанці;

Г) Монетаристи.

2. Представниками класичної політекономії є:

А) А. Сміт, Д. Рікардо, В. Петті;

Б) А. Сміт, К. Маркс, Дж. Кейнс;

В) П. Самуельсон, М. Фрідмен, Дж. Кейнс;

Г) П. Самуельсон, К. Маркс, Ф. Хайєк.

3. До здобутків якої економічної школи належить теорія додаткової вартості?

А) монетаризм;

Б) Марксизм;

В) кейнсіанство;

Г) класична політекономія.

4. Яка з економічних шкіл відстоює необхідність активного державного втручання в економічні процеси?

А) неокласична; •

б) монетаризм;

В) Кейнсіанство;

Г) інституціоналізм.

5. Яка з економічних шкіл вважає найважливішим інструментом впливу на макроекономічну ситуацію грошово-кредитне регулювання економіки?

А) кейнсіанство;

Б) інституціоналізм;

В) Монетаризм;

Г) меркантилізм.

6. Яке З Визначень точніше передає сутність предмета економічної теорії?

А) Наука Про суспільство на Різних стадіях розвитку;

Б) наука про відносини у суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів;

В) Наука про Управління підприємствами для досягнення Максимального прибутку;

Г) Наука Про вибір ефективної державної Політики для вирішення актуальних Соціальних проблем.

7. Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз:

А) мікроекономічний;

Б) макроекономічний;

В) мезоекономічний;

Г) правильної відповіді немає.

8. Позитивна економічна теорія вивчає:

А) «що є»;

Б) «що має бути»;

В) позитивні тенденції економічного розвитку;

Г) особливості економічного розвитку різних країн світу.

9. Нормативна економічна теорія вивчає:

А) «що є»;

Б) «що має бути»;

В) юридичні Норми і правила Поведінки Економічних Суб’єктів;

Г) особливості поведінки Різних Економічних суб’єктів.

10. Яке з визначень точніше передає сутність індуктивного методу пізнання?

А) Рух від окремих Фактів до загальних Висновків;

Б) висування гіпотез та подальша їх перевірка на фактах;

В) попереднє формулювання економічних законів та їх подальша перевірка на фактах;

Г) правильної Відповіді немає.

11. Яке з визначень точніше передає сутність дедуктивного методу пізнання?

А) висування гіпотез Та подальша їх Перевірка на фактах;

Б) вимушене спрощення об’єкту, що досліджується, для глибокого вивчення його окремих сторін;

В) проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється певна залежність між економічними явищами;

Г) Правильної Відповіді Немає.

12. Метод аналізу передбачає:

А) поєднання частин предмета або явища в ціле, розглядання предмета як єдності;

Б) розчленування предмета або явища на його складові частини; в) уявне виділення й узагальнення найбільш істотних особливостей, властивих тій чи іншій групі Явиш;

Г) правильної відповіді немає.

13. Метод синтезу передбачає:

А) розчленування предмета або явища на його складові частини;

Б) вимушене спрощення об’єкта, що досліджується, для глибокого вивчення його окремих сторін;

В) поєднання частин предмета або явища в ціле, розглядання предмета як єдності;

Г) правильної відповіді немає.

 

Тестове завдання 2. Суспільне виробництво

І. Проблеми що, як І Для кого виробляти є характерними:

А) тільки для командної економіки, у якій панує централізоване планування;

Б) тільки для ринкової економіки;

В) тільки для відсталої економіки;

Г) для будь-якого суспільства незалежно від його соціально-економічної та політичної організації.

2. Засіб праці – це:

А) фізичні та розумові зусилля людини, спрямовані на створення продукту прапї;

Б) Те, за Допомогою чого людина перетворює природні ресурси на продукт праці;

В) те, на що спрямована людська праця з метою створення продукту праці;

Г) правильної відповіді немає.

3. До матеріальних ресурсів виробництва не належить:

А) земля;

Б) капітал;

В) праця;

Г) правильної відповіді немає.

4. До людських ресурсів виробництва не належать:

А) праця;

Б) підприємницькі здібності;

В) інвестиційні кошти;

Г) правильної відповіді немає.

5. До природних ресурсів виробництва не належать:

А) земля, ліси;

Б) водні ресурси;

В) мінеральні ресурси;

Г) обладнання.

6. Предмет праці — це:

А) фізичні та розумові зусилля людини, спрямовані на створення продукту праці;

Б) те, за допомогою чого людина перетворює природні ресурси на продукт праці;

В) те, на що спрямована людська праця з метою створення продукту Праці;

Г) правильної відповіді немає.

7. Яка з перелічених властивостей не характерна для економічних ресурсів:

А) обмеженість;

Б) різноманітність;

В) безмежність;

Г) корисність.

8. Сукупність матеріальних благ та послуг, вироблених в країні за певний проміжок часи, Це:

А) валовий національний продукт;

Б) Чистий Суспільний продукт;

В) національний дохід;

Г) кінцевий суспільний продукт.

9. Крива виробничих можливостей показує:

А) точну кількість двох товарів, яку економіка має намір виробляти;

Б) найкращу з можливих комбінацій двох товарів;

В) альтернативні комбінації виробництва товарів за наявності даної кількості виробничих ресурсів;

Г) Правильної Відповіді немає.

10. Який З Наведених факторів може сприяти зсуву кривої виробничих можливостей праворуч:

А) економічна криза;

Б) виснаження природних копалин;

В) вивезення фінансових активів за кордон;

Г) упровадження нових технологій.

11. Який З Наступних факторів може сприяти зсуву кривої виробничих можливостей ліворуч;

А) залучення іноземних Інвестицій;

Б) зростання безробіття;

В) підвищення продуктивності праці;

Г) переоснащення виробництва

12. Який з поданих показників характеризує соціальну ефективність виробництва:

А) продуктивність праці;

Б) фондомісткість;

В) вплив виробництва на навколишнє середовище;

Г) матеріаломісткість.

13- Економіка е ефективною, якщо в ній досягнуті:

А) повна зайнятість;

Б) повне використання економічних ресурсів;

В) або повна зайнятість, або повне використання інших економічних ресурсів;

Г) і повна зайнятість, і повне використання інших економічних ресурсів.

 

Тест 3. Власність: суть, форми й еволюція у ринковій Економіці

1. Власність як економічна категорія — це:

А) майнові об’єкти, що привласнюються;

Б) закріплення прав на майно в юридичних нормах;

В) відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних благ;

Г) правильної відповіді немає.

2. Що з переліченого ніколи Не було Способом закріплення прав власності:

А) сила;

Б) звичаї, традиції;

В) правові норми;

Г) правильної відповіді немає.

3. Який спосіб закріплення прав власності Можна Вважати в сучасних умовах основним?

А) сила;

Б) звичаї, традиції;

В) юридичні норми;

Г) моральні настанови,

Д) релігійні настанови.

4. Хто може обмежувати потенційні права власника?

А) держава;

Б) інші власники;

В) держава і сам власник;

Г) правильної відповіді немає.

5, Щоб виникли відносини власності з приводу будь-якого об’єкта, він повинен бути:

А) загальнодоступним;

Б) обмеженим;

В) безмежним;

Г) здатним задовольнити певні потреби людей;

Д) обмеженим і здатним задовольнити певні потреби людей;

Є) загальнодоступним і здатним задовольнити певні потреби людей.

0. Економічний зміст власності це:

А) закріплення прав власності за її суб’єктами;

Б) сукупність відносин між людьми з приводу привласнення ними мтеріальних умов життя;

В) володіння, розпорядження, користування власністю;

Г) усі відповіді правильні.

7. Теорія прав власності сформульована зокрема:

А) К. Марксом;

Б) Дж. М. Кейнсом;

В) Р. Коузом;

Г) М. І. Туґан-Баранбвським.

8. Провідна форма власності у сучасній ринковій економіці;

А) державна;

Б) приватна;

В) акціонерна;

Г) змішана.

9. Роздержавлення має на меті:

А) створення приватної власності як провідної форми;

Б) ліквідування державної власності;

В) передачу функцій державного управління на рівень підприємства без зміни характеру власності;

Г) усі відповіді правильні.

10. Суб’єктами приватизації є:

А) фонд держмайна;

Б) органи місцевих рад, які мають об’єкти власності;

В) громадяни держави;

Г) усі відповіді правильні..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестове завдання 4. Рушійні сили й етапи економічного розвитку.

Сучасні економічні системи

1. Який тип економічної системи е логічно зайвим у поданій класифікації?

А) натуральна економіка;

Б) командна економіка;

В) традиційна економіка;

Г) ринкова економіка.

2. Яка економічна система функціонує на основі переважно адміністративних рішень та наказів вищих органів управління?

А) традиційна економіка;

Б) командна економіка;

В) ринкова економіка;

Г) змішана економіка.

3. Яка економічна система заснована на поєднанні ринкового механізму та державного регулювання економічних процесів?

А) традиційна економіка;

Б) команд на економіка;

В) ринкова економіка;

Г) змішана економіка.

4. Що з наступного не є ознаками ринкової економіки?

А) приватна власність;

Б) конкуренція;

В) суспільний інтерес як основний мотив поведінки;

Г) обмежена роль держави.

5. Особливістю командної економіки є:

А) директивне визначення державою основних параметрів діяльності підприємств;

Б) планування господарської діяльності підприємствами;

В) державне регулювання економіки;

Г) індикативне планування державою економічних показників.

6. Для змішаної економіки не властиві:

А) ринкове регулювання;

Б) державне регулювання економіки;

В) планування на мікрорівні;

Г) правильної відповіді немає.

7. Який критерій періодизації є головним для формаційної теорії?

А) технічний рівень засобів виробництва;

Б) форма власності на засоби виробництва;

В) тип працівника,

Г) соціальний розвиток суспільства.

8. Який тип виробництва є історичним попередником ринкової системи?

А) античний;

Б) азіатський;

В) традиційний,

Г) феодальний.

9. Яка ознака є основою класифікації економічних систем на ринкові та адміністративно-командні?

А) рівень економічного розвитку;

Б) домінуюча форма власності;

В) механізм координації господарської діяльності суб’єктів;

Г) рівень соціального розвитку.

10. Який економічний уклад є домінуючим у сучасних змiшаних системах?

А) приватнокапіталістичний;

Б) соціалізований;

В) державний;

Г) правильної відповіді немає.

11. Фундаментальні економічні питання щог як і для кого виробляти вирішуються на мікро – та макрорівні. Яке з наведених питань може вирішуватися тільки па макроекономічпому рівні:

А) що виробляється?

Б) з яким рівнем інфляції ми зіштовхнемося?

В) скільки товарів і послуг буде вироблено?

Г) хто буде виробляти товари і послуги?

12. Фундаментальна проблема, з якою стикаються всі економічні системи, — це:

А) інвестиції;

Б) виробництво;

В) споживання;

Г) рідкість.