Перейти к содержимому
Главная страница » Тести по фінансовому менеджменту

Тести по фінансовому менеджменту

Тести по фінансовому менеджменту: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

“ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

3.ТЕСТИ

3.1 Фінансовий менеджмент це:

а) форма взаємин між фізичними, юридичними особами;

б) наука про управління фінансами;

в) наука про регулювання фінансових потоків;

г) оцінка фінансового стану підприємства;

д) процес формування фінансового рішення.

3.2 Сила впливу операційного важеля дорівнює:

а) відношенню валової маржі до прибутку;

б) різниці між виторгом від реалізації і перемінних витрат;

в) відношенню постійних витрат до ціни одиниці продукції.

3.3 Що означає екс-дивідендна дата?

а) особи, що купили акції в цей день, або пізніше не мають права на одержання дивідендів за звітний рік;

б) особи, що купили акції в цей день, або пізніше мають право на одержання дивідендів за звітний рік;

в) дата оголошення суми дивідендів, що приходяться на одну просту акцію.

3.ТЕСТИ

3.1 Управління фінансами повинне здійснюватися:

а) постійно;

б) кожен місяць;

в) один раз у півроку;

г) щорічно;

д) у міру необхідності.

3.2 До базових показників фінансового менеджменту відносяться:

а) зроблена продукція, брутто результат експлуатації інвестицій, нетто результат експлуатації інвестицій, рентабельність виробництва;

б) зроблена продукція, брутто результат експлуатації інвестицій, нетто результат експлуатації інвестицій, економічна рентабельність;

в) додана вартість, брутто результат експлуатації інвестицій, нетто результат експлуатації інвестицій, економічна рентабельність.

3.3 Інвестиції — це вкладення капіталу в різних його формах з метою забезпечення його приросту в майбутньому періоді, одержання доходу в поточному періоді або рішення соціальних задач.

а) вірно;

б) невірно.

3.ТЕСТИ

3.1 Областю виникнення і функціонування фінансів є стадія:

а) відтворення;

б) розподілу;

в) виробництва;

г) споживання;

д) збуту.

3.2 Нетто результат експлуатації інвестицій дорівнює:

а) різниці доданої вартості і брутто результат експлуатації інвестицій;

б) різниці виторгу від реалізації і змінних витрат;

в) сумі амортизації і прибутку.

3.3 По об’єктах вкладення капіталу інвестиції поділяють:

а) грошові і похідні;

б) реальні і фінансові;

в) власні і позикові;

г) прямі і непрямі.

3.ТЕСТИ

3.1 Фінансовий менеджмент охоплює наступні напрямки функціонування фінансів:

а) державні фінанси;

б) фінанси підприємств;

в) кредит і грошовий обіг;

г) страхування;

д) ринок цінних паперів.

3.2 Метою управління запасами є оптимізація розміру фінансових ресурсів, вкладених у них, щоб мінімізувати загальні витрати.

а) вірно;

б) невірно.

3.3 Під реальними інвестиціями розуміється:

а) вкладення засобів фізичних і юридичних осіб у нове будівництво;

б) вкладення засобів у придбання цінних паперів іншого підприємства;

в) вкладення засобів підприємства у відтворення основних фондів і приріст матеріальних цінностей.

3.ТЕСТИ

3.1 Об’єктом реального грошового обігу є:

а) фінансові інструменти;

б) цінні папери;

в) фінансові ресурси;

г) засоби в розрахунках;

д) товари і послуги.

3.2 Для промислового підприємства запаси можна розділити на такі групи:

а) сировина і матеріали для виробництва продукції;

б) готова продукція, незавершене виробництво;

в) дебіторська заборгованість, гроші в касі;

г) паливо, енергія, тара.

3.3 В напрямку руху грошових засобів виділяють два основних вида грошових потоків:

а) позитивний грошовий потік, негативний грошовий потік;

б) сумарний грошовий потік, ірраціональний грошовий потік;

в) екстремальний грошовий потік, негативний грошовий потік.

3.ТЕСТИ

3.1 Метою створення і функціонування підприємства (відповідно до Закону України «Про підприємство») є:

а) зростання рентабельності виробництва і продажів;

б) створення робочих місць;

в) збільшення обсягів продажів;

г) одержання прибутку;

д) зростання багатства акціонерів.

3.2 Існують такі моделі керування запасами:

а) класична;

б) базова;

в) канбан;

г) адекватна.

3.3 Потоки від операційної діяльності — це потоки від основної діяльності по виробництву і реалізації товарів, робіт, послуг.

а) вірно;

б) невірно.

3.ТЕСТИ

3.1 Фінансова система підприємств містить у собі

а) фінансові ресурси, способи їх організації і руху;

б) сукупність філій і дочірніх фірм;

в) фінансову службу;

г) сукупність функцій по управлінню фінансами;

д) фінансові відносини і потоки.

3.2 Оборотний капітал являє собою мобільні активи, що можуть бути перетворені в грошові кошти протягом виробничого циклу.

а) вірно;

б) невірно.

3.3 По методу оцінки в часі виділяють наступні види грошового потоку:

а) дійсний грошовий потік, майбутній грошовий потік;

б) відкладений грошовий потік, звичайний грошовий потік;

в) вексельний грошовий потік, факторинговий потік;

г) кредитовий грошовий потік, дебетовий грошовий потік.

3.ТЕСТИ

3.1Для неокласичної економічної моделі властивий термін «нормальний» рівень прибутку. Він означає:

а) визначений за допомогою нормування;

б) встановлений по нормі рентабельності;

в) такий, що влаштовує усіх власників;

г) задовольняючий відтворювальним процесам;

д) відповідність нормі дивідендів.

3.2 Оборотний капітал може бути охарактеризований наступними показниками:

а) обсяг, структура, ризик;

б) вартість, ліквідність, ризик;

в) ліквідність, обсяг, структура;

г) прибутковість, ліквідність.

3.3 Система ефективного керування коштами можна представити як систему трьох блоків процедур, що вимагають постійної уваги фінансового менеджера:

а) аналіз руху грошових коштів; прогнозування грошових потоків; визначення оптимального рівня коштів;

б) аналіз джерел коштів, моніторинг оплати процентних грошей по кредитах, визначення оптимального рівня кредиторської заборгованості;

в) інкасування дебіторської заборгованості, лібералізація розрахунків з контрагентами, розробка оптимальної системи знижок.

3.ТЕСТИ

3.1 Назвіть основні форми фінансової звітності в Україні:

а) баланс;

б) звіт про прибутки і збитки;

в) звіт про фінансові результати;

г) звіт про рух грошових коштів;

д) звіт про нерозподілений прибуток.

3.2 Існують такі моделі управління оборотним капіталом:

а) агресивна, консервативна;

б) адаптивна, доцільна;

в) ідеальна, регресивна;

г) ідеальна, компромісна.

3.3 Грошовий потік для власного капіталу розраховується так:

Чистий прибуток за період N + Знос (амортизаційні відрахування за період N) — Капіталовкладення за період N + (—) зміна довгострокової заборгованості за період N (приріст або зменшення) — приріст власних оборотних коштів

а) вірно;

б) невірно.

3.ТЕСТИ

3.1 Виторг від реалізації продукції ми можемо знайти:

а) у формі № 1;

б) у формі № 2;

в) у балансі.

3.2 Грошові кошти підприємства містять у собі:

а) гроші в касі;

б) ліквідні цінні папери;

в) гроші на розрахунковому рахунку в банку;

г) дебіторську заборгованість.

3.3 Для підготовки звітності про рух грошових коштів використовують:

а) прямій і непрямий методи обліку грошових потоків підприємства;

б) математичний і традиційний методи обліку грошових потоків підприємства;

в) фіскальний і консервативний методи обліку грошових потоків підприємства.

3.ТЕСТ

3.1 Основні методи аналізу фінансової звітності:

а) горизонтальний;

б) вертикальний;

в) перспективний;

г) трендовий;

д) фінансових коефіцієнтів;

є) нормативний.

3.2 Для управління рухом грошових коштів використовують моделі:

а) Міллера – Орра;

б) Баумоля;

в) Гей – Люссака;

г) Оля – Франца.

3.3 У потоки від інвестиційної діяльності включаються засоби:

а) витрачені на придбання основних засобів і інших позаоборотних активів (або засобу, що надійшли від продажу таких активів); засоби, що витрачені на незавершені капіталовкладення, довгострокові фінансові вкладення,

б) засоби, що надійшли в рахунок орендних зобов’язань, доходи і витрати від позареалізаційної діяльності, у тому числі доходи по цінних паперах і від іншої реалізації;

в) прибуток від курсових різниць по операціях з іноземною валютою, відволікання засобів на короткострокові фінансові вкладення.

3.ТЕСТИ

3.1 Джерела засобів підприємства відбивають у:

а) статутному фонді;

б) довгострокових кредитах;

в) пасиві балансу;

г) звіті про рух капіталу;

д) активі балансу.

3.2 Потреба в коштах для забезпечення безперервності процесу виробництва залежить від наступних факторів:

а) тривалості експлуатаційного циклу, темпів зростання виробництва;

б) термінів постачання сировини і матеріалів, кон’юнктури ринку збуту готової продукції;

в) процентної ставки по депозитах, вартості обслуговування в банку;

г) співвідношення власного і позикового капіталу; рівня поточної платіжної вартості.

3.1 Напрямки вкладення наявних у розпорядженні в підприємства засобів відбивають у:

а) активі балансу;

б) пасиві балансу;

в) основних і оборотних коштах;

г) акціях і облігаціях;

3.2 Фінансове планування — цілеспрямований процес визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення намічених цілей підприємства.

а) вірно;

б) невірно.

3. ТЕСТИ

3.1 Компаундування – це:

а) визначення майбутньої вартості теперішніх грошей;

б) визначення поточної (теперішньої) вартості майбутніх грошей;

в) інше.

3.2 Розрізняють методи фінансового планування:

а) розрахунково-аналітичний; балансовий; нормативний;

б) оптимізації планових рішень; економіко-математичне моделювання;

в) обґрунтування управлінських рішень, економетричні;

г) фінансово-економічний, нормативно-плановий, балансовий.

3.ТЕСТИ

3.1 Дисконтування – це:

а) визначення майбутньої вартості теперішніх грошей;

б) визначення поточної (теперішньої) вартості майбутніх грошей.

в) визначення поточної вартості грошей, отриманих рівними платежами;

г) визначення майбутньої вартості звичайної ренти.

3.2 У залежності від обраного обрію планування фінансові плани бувають:

а) довгострокові, середньострокові, короткострокові;

б) стратегічні, тактичні, оперативні;

в) управлінські, бухгалтерські, фінансові;

г) перспективні (стратегічні); поточні; оперативні.

3.ТЕСТИ

3.1 Якщо відсотки наприкінці кожного періоду інвестиційного терміну додаються до основної суми й отримана сума є вихідною для нарахування відсотків у наступному періоді, то нараховані до кінці терміну відсотки називаються складними відсотками.

а) вірно;

б) невірно.

3.2 Фінансовий план — сукупність фінансових цілей підприємства, фінансові результати його діяльності і ресурси, необхідні для досягнення цілей.

а) вірно;

б) невірно

3.ТЕСТИ

3.1 Річна процентна ставка, що фіксується в договорах і є основою для обчислення інших характеристик, називається

а) реальної;

б) номінальної;

в) ефективної;

г) фіскальної.

3.2 Задачі поточного плану:

а) розробка основних аспектів фінансового забезпечення, встановлення нормативів надходження фінансових ресурсів;

б) встановлення всіх джерел фінансування, визначення нормативів витрат фінансових ресурсів, забезпечення постійної платоспроможності підприємства.

в) визначення платоспроможності підприємства, формування касового плану, розробка графіка виплат;

г) встановлення всіх джерел фінансування розвитку підприємства, розробка балансу, звіту про фінансові результати.

3.ТЕСТИ

3.1 Процентні ставки (за період) називаються еквівалентними, якщо відповідні їм річні ефективні ставки збігаються.

а) вірно;

б) невірно

3.2 Зона успіху матриці фінансової стратегії включає такі квадрати:

а) «батько сімейства», «стійка рівновага», «хитка рівновага»;

б) «криза», «дилема», «епізодичний дефіцит»;

в) «рант’є», «атака», «материнське суспільство».

3.3 Фінансова система підприємства містить у собі:

а) фінансові ресурси, способи їхньої організації і руху;

б) сукупність філій і дочірніх фірм;

в) фінансову службу;

г) сукупність функцій по управлінню фінансами;

д) фінансові відносини і потоки.

3.ТЕСТИ

3.1Рентою називається:

а) послідовність періодичних виплат, рівних по величині, здійснюваних через рівні проміжки часу;

б) визначення вартості грошей у часі по ефективній ставці;

в) послідовність внесених сум на рахунок при зміні умов збереження внеску.

3.2 Основні документи оперативних фінансових планів наступні:

а) графік погашення заборгованості перед бюджетом, кошторис витрат на рекламу, кошторис адміністративних витрат;

б) схема інкасування дебіторської заборгованості, графік виплат коштів, баланс доходів і витрат;

в) графік проведення акцій, план руху фінансових ресурсів;

г) касовий план, графік руху грошових коштів, платіжний календар.

3.ТЕСТИ
3.1
Якщо виплати здійснюються рівними частинами на початку кожного періоду, то така рента називається:

а) ефективної;

б) звичайної;

в) вексельної

г) пропорційної.

3.2 Основні показники, що розраховуються при формуванні матриці фінансової стратегії:

а) прибуток, рентабельність виробництва, виторг від реалізації;

б) обсяг інвестицій у виробництво, вартість капіталу, рентабельність вкладень;

в) результат господарської діяльності, результат фінансової діяльності, результат фінансово-господарської діяльності;

г) продуктивність праці, фондовіддача, матеріалоємність.

3.ТЕСТИ

3.1 У залежності від того, виплати здійснюється наприкінці періоду або на початку ренти поділяються на:

а) умовні і безумовні;

б) постнумерандо і пренумерандо;

в) звичайні і вексельні;

г) що враховуються і що виконуються.

3.2 РХД=БРЭИ—DТФП— інвестиції у виробництво + продаж майна,

а) вірно,

б) невірно.

3.ТЕСТИ
3.1
Якщо термін ренти починається в деякий момент у майбутньому, то така рента називається відкладеною.

а) вірно;

б) невірно.

3.2 Самофінансування може здійснюватися з метою:

а) доцільного використання амортизації;

б) мобілізації ресурсів на фінансовому ринку;

в) підтримки рівня виробництва;

г) росту (розширене відтворення).

3.ТЕСТИ

3.1 Якщо відсоток нараховується m раз протягом року з використанням складних відсотків, то

а) процентна ставка поділяється на m;

б) період нарощення поділяється на m;

в) процентна ставка збільшується на m;

г) період нарощення збільшується на m.

3.2 Джерела самофінансування:

а) амортизація, випуск акцій;

б) амортизація, нерозподілений прибуток;

в) резерви й інші фонди підприємства;

г) резервні фонди, залучення кредитів.

3.ТЕСТИ

3.1 Поріг рентабельності це:

а) обсяг реалізації продукції підприємством за звітний період у натуральному вираженні;

б) виторг від реалізації продукції і послуг, що забезпечує повне покриття усіх витрат підприємства;

в) сума змінних і постійних витрат підприємства, необхідних для безперебійної роботи.

3.2 Доход на акцію складається з наступних елементів:

а) суми дивіденду і поточного прибутку;

б) курсової різниці акції і суми дивіденду за рік;

в) суми виплачених дивідендів і росту ціни акції в порівнянні з витратами на її покупку;

г) ціни акції на ринку і дивіденду.

3.ТЕСТИ

3.1 Валова маржа дорівнює:

а) постійні витрати плюс прибуток;

б) виторг від реалізації мінус змінні витрати;

в) змінні плюс постійні витрати;

г) змінні витрати плюс прибуток.

3.2 Дивідендна політика — це:

а) сукупність дій по виплаті дивідендів;

б) сукупність прийомів і методів ухвалення рішення про формування дивідендного фонду;

в) послідовність дій по проведенню зборів акціонерів;

г) процес визначення потреби в зовнішньому фінансуванні.

3.ТЕСТИ

3.1Сили впливу операційного важеля

а) визначає співвідношення постійних і змінних витрат;

б) показує, як зміниться валова маржа при зміні постійних витрат на 1%;

в) показує, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні виторгу від реалізації на 1%.

3.2 Дивіденд — це:

а) доход, що приходиться на одну акцію;

б) частина прибутку, виплачувана власникові акції;

в) сума коштів, що визначають ціль покупки акцій;

г) частина прибутку, обов’язково виплачувана власникові звичайної акції.

3.ТЕСТИ

3.1 При віддаленні від порога рентабельності сила впливу операційного важеля:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється.

3.2 До класичних теорій виплати дивідендів можна віднести:

а) Міллера-Модільяні, Гордона-Лінтнера;

б) Франко Переллі, Уілсона;

в) Гордона, Міллера-Орра;

г) МММ, Коласса;

д) Літценбергера-Рамасвама.

3.ТЕСТИ

3.1Запас фінансової міцності, це:

а) виторг від реалізації мінус поріг рентабельності;

б) змінні витрати плюс постійні;

в) виторг від реалізації мінус собівартість продукції.

3.ТЕСТИ

3.1 Граничні витрати це:

а) витрати, що складають різницю між альтернативними рішеннями;

б) витрати на виготовлення кожної наступної додаткової одиниці продукції;

в) упущена вигода, якщо вибір і прийняття одного рішення вимагає відмовитися від іншого рішення.

3.2 Норма розподілу показує, яка частина чистого прибутку виплачується як дивіденд:

а) так;

б) немає.

3.ТЕСТИ

3.1 Диференціальні (приростні) витрати:

а) витрати, що складають різницю між альтернативними рішеннями;

б) витрати на виготовлення кожної наступної додаткової одиниці продукції;

в) упущена вигода, якщо вибір і прийняття одного рішення вимагає відмовитися від іншого рішення.

3.2 Ключове питання дивідендної політики:

а) на скільки збільшаться внутрішні джерела фінансування;

б) чи робить вона вплив на розвиток акціонерного товариства;

в) який обсяг зовнішнього фінансування необхідно залучити;

г) чи робить вона вплив на вартість компанії.