Перейти к содержимому
Главная страница » Тести з туризмознавства

Тести з туризмознавства

Тести з туризмознавства: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

До наукової мети досліджень в галузі туризму (Закон України Про туризм) віднесено:

A. наукове забезпечення державної політики в галузі туризму;

Б. визначення пріоритетних напрямків;

B. координація наукових досліджень;

Г. керівництво науковими дослідженнями.

2. Які категорії працівників організації підлягають атестації?

A. спеціалісти;

Б. керівники підрозділів;

B. менеджери;

Г. технічні виконавці.

3. Критерії вибору – це:

A. питання про можливості людини;

Б. питання про ставлення до співробітників;

B. питання про бажання людини;
Г. усі відповіді правильні.

4. Коефіцієнт задоволеності визначається як:

A. число взаємних виборів до числа виборів, зроблених людиною;

Б. число виборів, зроблених даною людиною до числа взаємних виборів;

B. число позитивних виборів групи до числа негативних виборів групи;

Г. правильна відповідь відсутня.

5. На менеджерів якого рівня покладається відповідальність за реалізацію соціального розвитку турфірми?

A. вищого;

Б. середнього;

B. оперативного;
Г. нижчого.

6. Яка із середніх належить до степеневої середньої?

A. геометрична;
Б. хронологічна;

B. арифметична;
Г. квадратична.

7. Назвати складові елементи статистичних рядів розподілу:

А. варіанта;
Б. частота;

В. кумулята;

Г. варіанта і частота.

8. До елементів екскурсії не відноситься:

A. показ;
Б. оцінка;

B. рух;

Г. розповідь.

9. Який ланцюг записаний в неправильній послідовності щодо аналізу екскурсійної діяльності:

A. підведення підсумків – визначення сутності деталей – зазначення особливостей об’єкта;

Б. визначення об’єкта – порівняльна його характеристика – визначення сутності деталей, їх частин;

B. визначення об’єкта – визначення частин деталей – загальна оцінка;

Г. визначення об’єкта – визначення сутності деталей – підведення підсумків.

10. Який з видів аналізу в екскурсійній діяльності не використовується:

A. економічний;
Б. природничий;

B. архітектурний;
Г. послідовний.

Чи передбачає Закон України Про туризм професійну перепідготовку у галузі туризму:

A. так;
Б. ні;

B. про йдеться в іншому документі;

Г. перепідготовка не передбачена українським законодавством.

2. Тимчасове наймання працівників оформлюється:
А. колективним договором;

Б. трудовим договором;

В. контрактом;

Г. договором підряду.

3. Що не відносять до 3-ох джерел протидії змінам:

A. соціальне, між особове, політичне;

Б. психологічне. Політичне, організаційне;

B. психологічне, інформаційне;
Г. правильна відповідь відсутня.

4. Здатність до кваліфікованої певної професії – це:

A. загальна працездатність;

Б. професійна працездатність;

B. кваліфікаційна працездатність;
Г. психологічна працездатність;

5. Стабільність складу колективу, підтримка дружніх контактів як на роботі, так і у вільний час, високий рівень трудової дисципліни, високі
виробничі показники характерні для колективів:

A. роз’єднаних;
Б. згуртованих;

B. жіночих;

Г. розчленованих.

6. Який зв’язок називається кореляційним?

A. повний зв’язок між ознаками;

Б. повний зв’язок між двома і більше ознаками;

B. неповний зв’язок між ознаками, який проявляється при спостереженні за масовими даними;

Г. неповний зв’язок між ознаками, встановлений на підставі одиничного спостереження.

7. Яка з відповідей виходить за межі правильного визначення поняття „кореляція”?

А. зміна середньої величини однієї ознаки залежно від значення іншої;

Б. залежність між випадковими величинами, яка не має функціонального характеру;

В. неповна залежність між ознаками;
Г. визначення форми зв’язку.

8. До головних вимог до розповіді під час екскурсії не належить:

A. переконливість;
Б. стислість;

B. тематичність;
Г. самостійність.

9. До функцій екскурсії не відноситься:

A. надання інформації;

Б. наявність екскурсовода;

B. формування інтересів;
Г. розширення кругозору.

10. Чи є екскурсійна послуга обов’язковою прп наданні турпослуг:

A. так, є обов’язковою;
Б. якщо застрахована;

B. не є обов’язковою;

Г. є неефективною послугою.

Що є документом для розрахунку за проведений мисливський тур іноземцями на території України:

A. розрахунки кошторису;
Б. протокол полювання;

B. оплата;

Г. підсумки мисливського туру.

2. Що регламентує вимоги щодо кваліфікації працівників?

A. посадова інструкція;

Б. тарифно-кваліфікаційний довідник;

B. положення про підрозділ;
Г. статут підприємства.

3. Оформлення дострокового виходу на пенсію за умови обов’язкового рівня виробничого стажу відноситься до:

A. активної політики зайнятості;

Б. внутрішньої політики зайнятості;

B. пасивної політики зайнятості;
Г. працездатності.

4. Механізм державного регулювання ринку туризму повинен містити в собі такі елементи:

A. законодавчий;
Б. економічний;

B. соціальний;

Г. усі відповіді вірні.

5. На психологічну сумісність серед робітникі готелю впливає:

A. рівень співвідношення між різними категоріями робітників;

Б. характеристики формальної структури колективу;

B. індивідуальні якості робітників апарату управління;

Г. індивідуальні особливості кожного члена колективу.

Дискретний варіаційний ряд розподілу графічно відображається у вигляді:

A. кругової діаграми;
Б. гістограми;

B. полігону;
Г. діаграми.

7. Інтервальний варіаційний ряд розподілу графічно відображається у вигляді:

А. кругової діаграми;
Б. секторної діаграми;

В. картограми;
Г. гістограми.

8. Виберіть зайве (те, що відноситься до завдань екскурсії):

A. засвоєння знань навчального процесу;
Б. пошук експонатів для музею;

B. розширення кругозору про власне життєоточення;

Г. експедиція на човні.

9. Що не відноситься до форм проведення екскурсій:

A. позакласний урок;
Б. експедиція;

B. пошук грибів з метою їх вивчення;
Г. тематична екскурсія.

10. До головних вимог до розповіді під час екскурсії не належить:

A. заангажованість;
Б. конкретність;

B. логічність;

Г. переконливість.

Туристичний ваучер не містить такі данні:

A. номер ліцензії на відповідний вид діяльності;
Б. ПІП туриста;

B. дата видачі ваучера;

Г. відшкодування збитків.

2. Атестаційна комісія після проведення атестацій працівників готелю приймає рішення:

A. атестувати або не атестувати працівника;
Б. звільнити працівника з посади;

B. атестувати умовно працівника;
Г. перевести на іншу роботу.

3. Методи управління персоналом, за допомогою яких здійснюється матеріальне стимулювання працівників, називається:

A. адміністративними;

Б. соціально-психологічними;

B. економічними;

Г. правильна відповідь відсутня.

4. Основою формування цільової спрямованості системи управління персоналом є:

A. соціальна мета турфірми;
Б. економічна мета турфірми;

B. виробничо-комерційна мета турфірми:
Г. правильна відповідь відсутня.

5. Психологічна сумісність може бути зумовлена:

A. як подібністю, так і відмінністю характеристик членів групи.

Б. подібністю характеристик членів колективу.

B. відмінністю характеристик членів групи.
Г. специфікою діяльності підприємства.

6. За якою формулою середньої буде визначена середня сума виплати страхового відшкодування, якщо за місяць страхова компанія виплатила за п’ять ушкоджених об’єктів 18, 27, 22, 30, та 23 тис. грн. страхового відшкодування.

A. за середньою арифметичною зваженою;
Б. за середньою арифметичною простою;

B. за середньою хронологічною;
Г. за середньою гармонічною.

7. За 2005-2006 pp. грошова маса зросла в 1,21 рази. Середньорічний темп приросту грошової маси дорівнює:

А. 0,9;
Б. 1,2;

В. 1,1;
Г. 1,3.

8. Екскурсійний метод побудований за принципами… Оберіть зайвий принцип побудови.

A. наочності;

Б. особливої методики надання знань;

B. обов’язкового поєднання показу та розповіді;
Г. вибору об’єкту показу.

9. Що не відноситься до ознак екскурсії як форми
туристської послуги:

A. пересування учасників екскурсії за маршрутом
Б. показ екскурсійних об’єктів;

B. визначення предмету огляду;
Г. тривалість проведення.

10. Що не є пріоритетним аспектом екскурсії як виду діяльності:

A. автономна форма культурної роботи;

Б. ознайомлення екскурсантів з господарством підприємства?

B. повнота викладення;

Г. самостійна форма навчання.

За якими ознаками не сегментусться туристичний ринок?

A. формами;

Б. масштабами;

B. попитом;

Г. пропозицією.

2. Відповідальність за розвиток персоналу готельного комплексу несуть:

A. управлінські працівники;
Б. працівники відділу кадрів;

B. самі працівники;
Г. тільки керівники.

3. Згуртованість – єдність поведінки членів колективу, побудована на:

A. поєднанні колективних та індивідуальних цінностей, норм поведінки, інтересів у загальному процесі діяльності;

Б. спільності мети робітників;

B. спільності методів діяльності;

Г. спільності інтересів, цінностей, норм поведінки у вільний від роботи час.

4. Відділ персоналу підприємства не має права:

A. заохочувати працівників за високопродуктивну працю;

Б. контролювати використання працівників у відповідності до їх професій, спеціальностей, та кваліфікації;

B. вимагати від менеджерів інформацію про роботу з персоналом;

Г. репрезентувати підприємство в інших організаціях.

5. Проекти наказів щодо персоналу в готелі зазвичай готує:

A. менеджер з персоналу.
Б. керівник організацій.

B. лінійний менеджер.

Г. заступник керівника організації.

6. Тенденція витрат компанії на рекламу (тис. грн.) за 2000-2006 pp. описується Тремьовим рівнянням. де Припускаючи, що тенденція збережеться, очікуваний обсяг витрат на рекламу в 2007 році становить, тис. грн.:

A. 44,2;
Б. 40,3;

B. 40,7;
Г. 42,4.

7. За 2005 рік кредитно-інвестиційний портфель банку зріс на 20%, за 2006 рік – в 1,5 рази. Темп зростання кредитно-інвестиційного портфеля за два роки становить:

А.1,43;
Б. 1,23;

В.1,34;
Г. 1,24.

8. Який з видів аналізу в екскурсійній діяльності не використовуєгься:

A. економічний;
Б. природничий;

B. архітектурний;
Г. послідовний.

9. Який ланцюг записаний в неправильній послідовності щодо аналізу екскурсійної діяльності:

A. підведення підсумків – визначення сутності деталей зазначення особливостей об’єкта;

Б. визначення об’єкта – порівняльна його характеристика – визначення сутності деталей, їх частин;

B. визначення об’єкта – визначення частин деталей – загальна оцінка;

Г. визначення об’єкта – визначення сутності деталей – підведення підсумків.

10. До головних вимог до розповіді під час екскурсії не належить:

A. актуальність;
Б. стислість;

B. завершеність;
Г. доступність.

Що є основою формування туристичного ринку?

A. попит;

Б. забезпечений попит;

B. платоспроможний попит;
Г. пропозиція.

2. Кваліфікаційні вимоги до працівника визначаються:

A. посадовою інструкцією;

Б. тарифно-кваліфікаційним довідником;

B. колективним договором;
Г. статутом підприємства.

3. Які документи регулюють діяльність турпідприємства в цілому?

А. устав, установчий договір, правила

внутрішнього трудового розпорядку;

Б. положення про підрозділи, моделі робочих місць, посадові, інструкції, контракти;

В. матриця функцій, графіки процесів, технологічні карти;

Г. діловодство, документи, класифікатори, типові бланки даних.

4. Кадрова політика поділяється на такі типи:

A. активна та реактивна;
Б. пасивна та превентивна;

B. закрита та відкрита;
Г. все назване вище.

5. При якій кадровій політиці не проводиться середньо-строкове прогнозування кадрової роботи?

A. відкритій;

Б. превентивній;

B. реактивній:
Г. пасивній.

За три роки фондоозброєність в туризмі зросла на 50%, в промисловості – на 25%. Коефіцієнт випередження темпу зростання фондоозброєності праці в першій галузі порівняно з другою становить:

A. 1,10;
Б. 1,15;

B. 1,25;
Г. 1,20.

7. На екзамені з основ турстатистики отримані такі оцінки: 4, 5, 3, 5, 4, 4, 4, 4. З, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 2, 3, 4, З, 3, 5, 3, 5. Модою в даному ряді є:
А. 2;

Б. 3;

В. 4;
Г. 5.

8. Чи правильне твердження, що розповідь має форму монологу:

A. так, вірно;
Б. ні, невірно;

B. в залежності від умов розповіді;

Г. в залежності від часу надання екскурсійної послуги;

9. Що не є пріоритетним аспектом екскурсії як виду діяльності:

A. форма роботи з масовою аудиторією:

Б. автономна форма просвітницької діяльності;

B. точність побудови екскурсії;

Г. ознайомлення екскурсантів з заповідником.

10. Що не можна віднести до вимог до екскурсії:

A. повнота викладення;
Б. засвоєння знань;

B. задоволення потреб екскурсантів;
Г. достовірність інформації.

Програма перебування – це:

A. програми подорожі;

Б. програма перебування з певним набором послуг;

B. набір запланованих послуг, розподілений по днях та годинах їх надання;

Г. всі відповіді правильні.

2. При звільненні через поважні причини працівники повинні попередити адміністрацію турфірми письмово за:

A. два тижні;
Б. 10 днів;

B. 15 дні;.
Г. 2 місяці.

3. Об’єктом кадрової роботи на турпідприємстві є:

A. робітники.

Б. управлінський персонал.

B. всі працівники.

Г. організаційні підрозділи, відповідальні за роботу з кадрами.

4. Про яку категорію кадрової політики організації йдеться: “Постійний склад штатних кваліфікованих працівників, які пройшли попередню професійну підготовку, володіють спеціальними знаннями, трудовими навичками або досвідом роботи у сфері турдіяльності”?

A. кадри;

Б. персонал;

B. трудові ресурси;
Г. робоча сила.

5. Трудову книжку як головний документ про трудову діяльність працівника організації менеджер з персоналу повинен оформити протягом:

А. тижня;
Б. З днів;

В. 10 днів;
Г. місяця.

6. У 2006 році виручка від реалізації продукції готелю склала 200 тис. грн. Абсолютне значення одного процента приросту у 2007 році за таких
умов становить:

A. 2 тис. грн.;
Б. 5 тис. грн.;

B. 1 тис. грн.;
Г. 6 тис. грн.

7. Відносна величина динаміки становить 150%. Відносна величина планового завдання дорівнює 90%. За таких умов відносна величина виконання плану становить:

А. 115,2%;
Б. 172,5%;

В. 168,9%;
Г. 160,0%.

8. До елементів екскурсії не відноситься:

A. показ;
Б. оцінка;

B. рух;

Г. розповідь.

9. Що не є пріоритетним аспектом екскурсії як виду діяльності:

A. форма організації виховної роботи;

Б. форма розповсюдження різноманітних знань,

B. наявність активних екскурсійних ресурсів;
Г. термін проведення.

10. До функцій екскурсії не відноситься:

A. виховна; ,

Б. надання інформації;

B. формування інтересів;
Г. розширення кругозору.

Які послуги обов’язково включаються в туристичний пакет?

A. цільові;

Б. основні та додаткові;

B. проживання + харчування + транспортне обслуговування;

Г. проживання + харчування + транспортне обслуговування + страхування.

2. Що має узгоджувати і врівноважувати інтереси роботодавців та найманих працівників?

A. кадрове планування;
Б. адаптація працівників;

B. плинність кадрів;
Г. професіограма.

3. Продаж тур підприємства – певна ліквідація, продаж активів, звільнення персоналу і повне припинення властиве:

A. стадії розпаду;

Б. стадії стабілізації;

B. стадії зростання;

Г. стадії формування організації.

4. До факторів внутрішньоорганізаційної динаміки відносяться:

A. декретна відпустка;
Б. вихід на пенсію;

B. конкуренція;

Г. правильна відповідь відсутня.

5. Етапами розробки кадрової політики турпфдприємства є:

A. програмування, нормування та оцінка;

Б. нормування, програмування та моніторинг персоналу;

B. прогнозування, планування, нормування та відстеження;

Г. аналіз, прогноз, вибір критеріїв та оцінка.

6. Які помилки визначають розбіжність між спостережуваним показником і дійсним його розміром в статистиці?

A. репрезентативності;
Б. випадкові;

B. помилки статистичного спостереження;
Г. помилки системи;

7. До якого виду вимірників абсолютних величин належить показник обсягу виробництва валової продукції по готелю?

А. до трудових;
Б. до натуральних;

В. до умовно-натуральних;
Г. до вартісних.

8. Чи правильне твердження, що адресність є однією з особливостей розповіді під час екскурсії:

A. так, вірно;
Б. ні, невірно;

B. в залежності від умов розповіді;

Г. в залежності від часу надання екскурсійної послуги.

9. Яка з екскурсій не відноситься до класифікації «за тематикою»:

A. історична;
Б. літературна;

B. комбінована;
Г. виробнича.

10. Що не можна віднести до вимог до екскурсії:

A. завершеність;

Б. культурно *- пізнавальне значення;

B. точність побудови екскурсії;
Г. пошук шляхів удосконалення.

Першочерговим документом, який оформлюється при ліцензуванні діяльності в галузі туризму є:

A. ліцензія;

Б. Сертифікат;

B. дозвіл Міністерства внутрішніх справ;
Г. бізнес-план.

2. Створення та застосування системи винагород серед персоналу готелю належить до:

A. структурних методів подолання конфлікту;

Б. міжособистісних стилів вирішення конфліктів;

B. критеріїв оцінки праці персоналу;
Г. функцій менеджменту.

3. Про здатність турфірми до змін свідчать такі особливості персоналу:

A. творчий підхід до справи;

Б. безупинне навчання персоналу;

B. діалог свідомості;

Г. правильна відповідь відсутня.

4. Переведення спільних цілей і принципів змін у специфічні особисті цілі – це:

A. ідентифікація;

Б. філософія контракту;

B. засвоєння:
Г. апробація.

5. Лідерство – це:

A. здатність впливати на індивідуумів і групи людей, щоб спонукати їх працювати для досягнення цілей;

Б. здатність індивідуума до виконання цілей організації;

B. засіб, за допомогою якого можна досягти цілей турфірми;

Г. правильна відповідь відсутня.

У яких одиницях виражаються відносніпоказники, коли базова величина приймається за 1000?

A. у відсотках;

Б. у коефіцієнтах;

B. у проміле;

Г. у продецеміле.

7. Знайти правильну відповідь до визначенняабсолютних показників в турстатистиці:

А. показники, які відображають розмір кількіснихознак досліджуваних явищ;

Б. показники, які відображають розміри кількіснихознак окремих одиниць сукупності;

В. показники, які відображають кількісні ознакипевної сукупності;

Г. показники, які відображають кількісні і якісніознаки досліджуваних явищ.

8. Найбільш ефективним показ буває, колиекскурсант:

A. сам вступає у дію пізнання;Б. є простим слухачем;

B. сприймає матеріал через посередника (неекскурсовода);

Г. знаходить у вкрай нервовому стані.

9. Яка з екскурсій не відноситься до класифікації«за місцем перебування»:

A. на виробництві;Б. в музеї;

B. поза міста;

Оберіть найбільш правильну відповідь. «Туристичне підприємство – це»:

A. підприємство, що обслуговує туристів;

Б. підприємство, що обслуговує потенційних споживачів туристичного ринку;

B. підприємство, що має ліцензію на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг;

Г. правильна відповідь відсутня.

2. Первинним документом з обліку кадрів на підприємстві, є:

A. наказ;

Б. реєстраційна картка;

B. особова картка;

Г. посадова інструкція.

3. При проектуванні структури управління персоналом у першу чергу необхідно враховувати:

A. рівень реалізації функцій управління персоналом;

Б. основні завдання, розв’язувані службою по управлінню персоналом;

B. штат служби управління персоналом;
Г. правильна відповідь відсутня.

4. На стадії спаду турпідприємство має такі сценарії додаткового розвитку:

A. введення зовнішнього управління;
Б. продаж підприємства;

B. пошук інвестицій;

Г. усі відповіді правильні.

5. Документ, що регламентує діяльність у межах кожної управлінської посади і містить вимоги до працівника, який займає цю посаду, – це.

А. посадова інструкція;

Б. опис роботи;

В. особова специфікація;

Г. документаційне забезпечення. Г. учбова.

10. Найдавнішою екскурсією Миколаєва є:

A. виробнича?”
Б. літературна;

B. екологічна;
Г. історична.

. До якого виду статистичного спостереження за часом належить реєстрація народжень:

A. періодичного;
Б. поточного;

B. постійного;
Г. одноразового.

7. 137 Рівень виконання плану товарообороту по одному з санаторіїв за звітний період становив 120%, відносна величина планового завдання на наступний рік складає 130%. Темп зростання в даному випадку дорівнює:

А. 156%;
Б. 160%;

В. 150%;
Г. 146%.

8. До головних вимог до розповіді під час екскурсії не належить:

A. актуальність;
Б. стислість;

B. завершеність;
Г. доступність.

9. Миколаївське товариство аматорів природи вело активну екскурсійну діяльність?

A. так;
Б. ні;

B. так, але на самому початку створення організації;

Г. під час літніх відпусток громадян.

10. Найдавнішою екскурсією Одеси є:
Л. по місту;

Б. літературна$
В. археологічна;
Г. містобудівна.

1. Туризм це:

A Рух людей у просторі й часі з місць свого проживання із цілями відпочинку й бізнесу

B Будь-яке переміщення людей з їхніх будинків на строк більше 24 годин

2. У прибережних країнах туризм створює більше високий ВНП, чим у внутрішніх країнах:

A Невірно

B Вірно

3. Прибережний туризм впливає й впливає:

A В основному, на вузьку берегову смугу, де розміщена туристична інфраструктура

B На водопостачання, енергопостачання й транспортну інфраструктуру прибережної смуги й (частково) внутрішніх районів країни

4. Нинішні бажання й очікування туристів у все в більшій мері базуються на сполученні таких факторів, як:

A Природа й культура

B Сонце, море й пісок

C Природа, рекреаційні заняття, культура

5. Стійкий туризм НЕ має своєю головною метою:

A Соціальну відповідальність

B Дохід для більших тур-операторів

C Сильна участь у збереженні природи

D Інтеграцію місцевого населення в обслуговування й розвиток туризму

6. Підхід «розвиток стійкого туризму» має життєву важливість для:

A Всіх країн, що розвивають туризм

B В основному, для Средиземноморского регіону, оскільки це лідируючий у світі туристичний район і один з найбільше угрожаемых у світі экорегионов

C В основному, для східної Азії й Океанії, як регіонів, економічно менш розвинених, але швидко розвиваючий туризм

7. Стратегія Комплексного Керування Прибережної Зони Європейського Співтовариства намічає:

A Які кроки необхідно почати країнами-учасниками для розвитку національних стратегій КУПЗ

B Визначення ЄС, що таке прибережна зона і які правові інструменти для керування цією зоною (включаючи норми для стійкого туризму)

8. Європейська рамкова водна директива це документ:

A Що показує, як потрібно управляти всіма водними справами в контексті стійкого туризму

B Що з’явився в результаті росту потреб у громадян і природоохоронних організацій і имеющий метою зробити ріки, озера, ґрунтові води, берегові пляжі більше чистими при чіткому впорядкуванні користування

C Имеющий метою більше рівномірний розподіл водних ресурсів між країнами

9. Стимулювання й участь у стійких витратах у туристичному секторі – завдання:

A В основному, для організацій, що займаються охороною середовища

B В основному, для місцевих і національних урядових організацій

C В основному, для транспортних компаній

D В основному, для постачальників туристичного сервісу

E Для всіх згаданих організацій

10. Визначення пропускної здатності туризму має на меті:

A Уникнути руйнування фізичного, біологічного, економічного й социо-культурного базису для розвитку туризму

B Оцінити, яке максимальне число туристичних місць потрібно дозволити для даного району

11.Социо-Культурні переваги стійкого берегового туризму НЕ включають:

A Краще розуміння між людьми й культурами

B Зміцнення співтовариств

C Зміцнення місцевої культури й традицій

D Високу мобільність місцевого ринку робочої сили

12. Правовий інструмент, нині застосовуваний у практиці оцінки негативних впливів конкретних проектів (туризму) на навколишнє середовище, це:

A Оцінка Впливу на Навколишнє Середовище (ОВОС)

B Стратегічна Оцінка Стану Навколишнього Середовища (СОСОС)

C Аудит навколишнього середовища

13. Який з наступних відповідей НЕ вірний: Аудит навколишнього середовища дозволяє туристичній компанії:

A Оцінити її професійну компетентність

B Перевірити її відповідність законодавству по навколишньому середовищу

C Визначити проблеми

D Оцінити виконання по навколишньому середовищу

E Стати екологічно більше ефективної

F Установити перелік майбутніх (коригувальних) акцій

G Підвищити конкурентоспроможність

14.Эко-Маркірування – обов’язкова система присвоєння фірмового знака продуктам, оціненим як найменш шкідливі для навколишнього середовища, чим аналогічні продукти. Эко-Ярлики інформують споживачів про специфічні продукти й послуги:

A Вірно

B Невірно