Перейти к содержимому
Главная страница » Тестове завдання екології

Тестове завдання екології

Тестове завдання екології: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

Тест № 4

І рівень (по 2 бали)

1. Дослівно термін екологія перекладається:

А. Наука про місцеіснування

Б. Наука про місцеперебування

В. Наука про місцеспоживання

2. Рослин, які стійкі до пожеж називають:

А. Жаровитривалими

Б. Жаростійкими

В. Пірофітами

3. Явище коли живі істоти здатні виділяти світло називають:

А. Біолюмінісценція

Б. Біопротекція

В. Фосфоризація

4. Коло харчових матеріалів, які використовуються твариною називають:

А. Харчовий режим

Б. Харчова обмеженість

В. Харчова спеціалізація

5. Екологічну групу організмів, що здатні активно долати силу течій називають:

А. Планктон

Б. Нектон

В. Бентос

6. До екологічної групи петрофіти належать рослини, що ростуть на ґрунтах:

А. Піщаних

Б. Вапн’якових

В. Кам’янистих

7. Температурний режим зближує ґрунту з середовищем:

А. Наземним

Б. Повітряним

В. Водним

8. Як називається біологічне явище, коли організм паразита слугує середовищем існування для іншого паразита:

А. Гіперпаразитизм

Б. Екстрапаразитизм

В. Суперпаразитизм

9. Як називають ритм коли добова циклічність життєдіяльності переходить у вроджену:

А. Добовий

Б. Циркадний

В. Цирканний

10. При якій формі біотичних взаємовідносин види не пов’язані між собою безпосередньо, однак залежать від стану угрупування в цілому:

А. Аменсалізм

Б. Нейтралізм

В. Коменсалізм

11. Процентний розподіл видів за життєвими формами в рослинних угрупуваннях на території, що вивчається називають:

А. Рослинний склад

Б. Біологічний спектр

В. Біологічний комплекс

12. Водні рослини, що цілком або майже цілком занурені у воду відносять до екологічної групи:

А. Гідатофіти

Б. Гідрофіти

В. Гігрофіти

13. Гомеостазом популяції називають здатність:

А. Підтримувати певну щільність незалежно від змін середовища

Б. Змінювати щільність без зв’язку зі змінами середовища

В. Підтримувати динамічну рівновагу з середовищем

14. Залежними називають популяції які підтримують свою чисельність за рахунок:

А. Мігрантів

Б. Народжуваності

В. Дисперсії

15. Як називають групові поселення осілих тварин:

А. Зграї

Б. Колонії

В. Стада

16. Для якої властивості популяції справедливе наступне твердження – середнє число особин на одиницю площі чи об’єму:

А. Темп росту

Б. Щільність

В. Чисельність

17. Як називають поширення насіння та плодів рослин вітром:

А. Барохорія

Б. Анемохорія

В. Орнітохорія

18. Як називають популяцію в яких переважають молоді вікові стадії і відсутні кінцеві:

А. Прогресивні

Б. Інвазійні

В. Регресивні

19. Взаємовідносини у біоценозах відбуваються на рівні:

А. Окремих організмів

Б. Видів

В. Популяцій

20. Часовий екоклин називають:

А. Консорція

Б. Сукцесія

В. Синузія

ІІ рівень тесту  (по 6 балів)

1. До ектотермних організмів належать:

А. Ссавці

Б. Мікроорганізми

В. Рептилії

Г. Птахи

2. Вкажіть способи підтримання просторової структури популяції:

А. Пряма агресія

Б. Статеве домінування

В. Віковий крос

Г. Маркування території

Д. Розселення

3. Які з зазначених факторів відносяться до групи регулюючих:

А. Температура

Б. Паразити

В. Хижаки

Г. Вологість

Д. Вітер

Е. Їжа

4. Формуванню складної просторової структури популяції сприяє:

А. Однорідність умов існування

Б. Вегетативне розмноження у рослин

В. Висока чисельність популяції

Г. Групові способи життя у тварин

Д. Різноманітність умов ареалу

5. Відмітьте тварин, що відносяться до екологічної групи макрофауни ґрунту:

А. Мокриця

Б. Колемболи

В. Дощовий черв

Г. Інфузорії

Д. Кріт

Е. Вовчок

 

 

Відповіді  до тесту

ВАРІАНТ
1234

І РІВЕНЬ

      1А
      2В
      3А
      4В
      5Б
      6В
      7В
      8А
      9Б
      10Б
      11Б
      12А
      13В
      14А
      15Б
      16Б
      17Б
      18Б
      19В
      20Б
 
      1Б, В
      2А, Г,Д
      3Б, В,Е
      4Б, Г,Д
      5А, В,Е