Перейти к содержимому
Главная страница » Тестове завдання по Економічної теорії варіант 9-12

Тестове завдання по Економічної теорії варіант 9-12

Тестове завдання по Економічної теорії варіант 9-12: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

 

 

 

 

Тести 9. Витрати виробництва І прибуток

1. Бухгалтерські витрати пов’язані з:

А) веденням бухгалтерського обліку на підприємстві;

Б) сплатою податків;

В) купівлею факторів виробництва;

Г) правильної відповіді немає.

2. Що можна вважати явними (зовнішніми) витратами приватної пекарні?

А) плату місцевій владі за право на торгівлю;

Б) плату постачальникам цукру та борошна;

В) заробітну плату робітникам;

Г) усі відповіді правильні.

3. Що можна вважати неявними (внутрішніми) витратами швейної майстерні?

А) плату постачальникам тканини;

Б) орендну плату, яку б можна було отримати, здаючи в оренду обладнання, що простоює;

В) сплату податків;

Г) правильної відповіді немає.

4. Яке з наступних тверджень є правильним ?

А) явні витрати + неявні витрати = бухгалтерські витрати;]

Б) явні витрати + неявні витрати = економічні витрати;

В) економічні витрати — бухгалтерські витрати = явні витрати;

5. Постійні витрати — це:

А) витрати на ресурси за цінами, які діяли на момент їх придбання;

Б) мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції;

В) витрати, що фірма зазнає, якщо навіть продукція не виробляється;

Г) правильної відповіді немає.

6. Змінні Витрати — це:

А) витрати на одиницю продукції;

Б) витрати, що залежать від обсягу виробництва;

В) додаткові витрати, пов’язані з виробництвом наступної одиниці продукції;

Г) правильної відповіді немає.

7. Валові витрати — це:

А) сума постійних та змінних витрат;

Б) різниця між постійними та змінними витратами;

В) різниця між постійними та середніми витратами;

Г) правильної відповіді немає.

8. До змінних витрат будівельної фірми належить:

А) заробітна плата будівельників;

Б) заробітна плата управлінського персоналу; 9. До постійних витрат крамниці належить:

А) оплата постачальникам товару;

Б) оплата комунальних послуг;

В) заробітна плата продавців;

Г) нормальний прибуток.

10. Повна (комерційна) собівартість Це:

А) витрати, пов’язані з реалізацією продукції;

Б) витрати, пов’язані з виробництвом продукції;

В) витрати, пов’язані1 з виробництвом та реалізацією продукції;

Г) правильної відповіді немає.

11. Дохід фірми Це:

А) різниця між виручкою та витратами;

Б) кошти, отримані в результаті господарської діяльності;

В) сума виручки та витрат;

Г) правильної відповіді немає.

12. Прибуток – це:

А) залишок виручки після сплати податків;

Б) виручка за мінусом витрат;

В) частка витрат у виручці;

Г) витрати плюс виручка.

13. На обсяг прибутку підприємства не впливає:

А) обсяг виробленої продукції;

Б) ціна одиниці реалізованої продукції;

В) витрати виробництва;

Г) правильної відповіді немає.

14. Бухгалтерський прибуток Це:

А) різниця між виручкою та явними (зовнішніми) витратами;

Б) різниця між виручкою та неявними (внутрішнє. І витратами;.

В) різниця між виручкою та економічними витратами;

Г) правильної відповіді немає.

15. Економічний прибуток — це:

А) різниця між виручкою та явними (зовнішніми) витратами;

Б) різниця між виручкою та неявними (внутрішніми) витратами;

В) різниця між виручкою та економічними витратами;

Г) правильної відповіді немає.

16. Норма прибутку розраховується як:

А) сума прибутку та повної собівартості;

Б) різниця між повною собівартістю та прибутком;

В) відношення прибутку до повної собівартості;

Г) відношення повної собівартості до прибутку.

Дайте відповідь, чи правильні наведені нижче положення («так» чи «ні»).

1. Тільки капітал і труд є тими факторами, які слід враховувати при прийнятті рішень.

2. Спеціалізація (розподіл праці) може привести до позитивного ефекту масштабу.

3. Невеликі фірми завжди менш ефективні, ніж великі.

4. Фірми, які несуть збитки, завжди повинні припиняти виробництво продукції.

5. Зростання обсягу застосованого капіталу при фіксованому рівні використовуваної праці приводить до спадної віддачі капіталу.

6. Довгострокові середні витрати АСІ, знижуються, коли довгострокові граничні витрати МСЬ менші, ніж довгострокові середні витрати. Довгострокові середні витрати є мінімальними за того рівня випуску продукції, за якого АСЬ = МСЬ.

7. Економічні витрати фірми — це платежі власникам ресурсів, достатні для того, щоб відвернути ці ресурси від альтернативних можливостей використовування.

8. Економічний прибуток дорівнює нормальному прибутку.

9. Закон спадної продуктивності полягає в тому, що відповідно до збільшення обсягу змінного (приєднуваного до фіксованого) ресурсу, починаючи з певного рівня, загальний обсяг виробленої продукції скорочується.

10. Коли граничний продукт стає величиною негативною, загальний обсяг виробництва скорочується.

11. Чим більший обсяг виробництва у фірмі, тим менші загальні постійні витрати.

12. Граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам при тому обсязі виробництва, за якого середні перемінні витрати досягають мінімуму.

13. Коли загальний обсяг продукту зменшується, граничні витрати зростають позитивною величиною.

14. Якщо ціна змінного ресурсу зросла, то криві АТС, АУС і МС повинні зсунутися вгору, а положення кривої АРС залишається незмінним.

15. Якщо фірма збільшує обсяг використаних ресурсів на ЗО %, а обсяг виробництва при цьому зростає на 20 %, то виникає позитивний ефект масштабу виробництва.

В) орендна плата за орендне обладнання;

Г) правильної відповіді немає. 16. Середні постійні витрати зменшуються зі зростанням обсягу виробництва.

17. Економічний прибуток звичайно перевищує бухгалтерський прибуток. *

18. Коли граничний продукт змінного ресурсу зменшується, то загальний обсяг продукту також зменшується.

19. Граничний продукт досягає максимуму, коли граничні витрати виявляються мінімальними.

20. Середні постійні витрати зростають, коли збільшується загальний обсяг виробленого продукту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 10, Ринок факторів виробництва

1. Попит на фактори виробництва визначається:

А) граничною продуктивністю фактора;

Б) попитом на товари й послуги, вироблені за допомогою даного фактора;

В) граничним факторним доходом;

Г) граничними факторними витратами; г) усі відповіді правильні.

2. Зміна величини попиту на фактори викликана:

А) недійовими складниками;

Б) детермінантами;

В) ціною фактора;

Г) зміною в технології.

3. Гранична продуктивність фактора – це?

А) зміна в кількості одиниць фактора, що залучається;

Б) спадна віддача від застосування фактора;

В) зміни в кількості продукції від використання кожної додаткової одиниці певного фактора за незмінності усіх інших факторів;

Г) правильної відповіді немає.

4. Динаміка граничної продуктивності фактора характеризується:

А) зростанням виробництва продукції;

Б) падінням виробництва продукції;

В) виробництво продукції не змінюється;

Г) правильної відповіді немає.

5. Граничний дохід фактора Завжди:

А) зростає;

Б) не змінюється;

В) спочатку знижується, з певного моменту зростає;

Г) правильної відповіді немає.

6. Граничні Факторні витрати — це:

А) приріст валових витрати на кожну додаткову одиницю фактора;

Б) витрати на додаткову одиницю фактора;

В) загальні витрати фірми на фактори;

Г) правильної відповіді немає.

7. Виділіть найкращий варіант для фірми:

А) МРС < МРК;

Б) МРС – МРК;

В) МРС > МРИ;

Г) усі варіанти погані.

8. Iзокванта — це:

А) крива попиту на фактори;

Б) крива граничних факторних витрат;

В) лінія бюджетного обмеження фірми;

Г) правильної відповіді немає.

9. Ізокоста — це:

А) крива пропозиції факторів;

Б) крива, яка з’єднує точки, що є координатами різних комбінацій факторів, шо забезпечують однаковий обсяг продукції;

В) крива граничного факторного доходу;

Г) правильної відповіді немає.

10. Пропозиція на Ринку Праці визначається:

А) величиною погодинної ставки;

Б) попитом на робочу силу;

В) контрактом, який заключає роботодавець з робітником;

Г) усі відповіді правильні.

11. Капітал — це;

А) вартість, яка створює дохід;

Б) сукупність засобів виробництва;

В) вартість, що створює додаткову вартість;

Г) усі відповіді правильні.

12. Рента — це:

А) дохід від продажу землі;

Б) дохід, який одержує власник землі;

В) дохід, який одержує орендар землі;

Г) дохід від виплат за користування землею та іншими ресурсами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестове завдання 11. Ринкова економіка в умовах досконалої і недосконалої конкуренції

/. Хто вважається засновником теорії недосконалої конкуренції?

А) А. Сміт;

Б) А. Маршалл;

В) Е. Бем-Баверк;

Г) Д. Робінсон;

Ґ) П. Самуельсон.

2. Монополістична конкуренція характеризується тим, що:

А) невелика кількість фірм виробляє подібну продукцію при дуже слабкому контролю над цінами;

Б) певний продукт виробляється однією компанією з високим ступенем контролю над цінами;

В) велика кількість компаній виробляє різноманітну продукцію при досить слабкому контролю над цінами.

3. Чиста монополія характеризується тим, що:

А) пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважаючу частку на ринку;

Б) пропозиція виходить від кількох великих фірм;

В) єдиний виробник продукції, яка не має близьких замінників.

4. Мiськводоканал, який постачає велике місто водою:

А) не є монополією;

Б) є природною монополією;

В) є монополією, основаною на диференціації продукту; е) правильної відповіді немає.

5. Яка з наведених ознак свідчить про відсутність конкуренції в галузі:

А) рівень прибутку у галузі нижчий за середній для даної економіки;

Б) неспроможність фірм даної галузі збільшити обсяги виробництва;

В) неможливість Іншим фірмам «увійти* в дану галузь;

Г) більш низький галузевий рівень оплати праці, ніж в середньому по країні.

6. Термін -^недосконалий конкурента у ринковій економіці відноситься до продавця, який:

А) не бере участі у системі суспільного поділу праці;

Б) пропонує достатньо великий обсяг товарів, щоб впливати на ціни;

В) намагається зруйнувати існуючий стандарт споживацьких переваг;

Г) використовує неефективні способи виробництва.

7. Для досконалої конкуренції не є характерними:

А) виробництво стандартизованих товарів;

Б) багато виробників, що діють незалежно;

В) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника;

Г) труднощі входу нових виробників на ринок зі своїми товарами.

8. Який З Ринків найбільш відповідає умовам досконалої конкуренції?

А) сталі;

Б) автомобілів;

В) пшениці;

Г) взуття.

9. Монополістичну конкуренцію характеризує така риса:

А) багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей;

Б) домінування на ринку певного виробника;

В) наявність на ринку єдиного виробника;

‘ г) домінування на ринку обмеженої кількості виробників; ґ) правильної відповіді немає.

10. Прикладом ринку монополістичної конкуренції є ринок:

А) прального порошку;

Б) нафти;

В) послуг водопостачання;

Г) тракторів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 12: Національна економіка. Цілі Та Результати

1. Що з переліченого нижче є предметом макроекономiчного аналізу?

А) підвищення цін на цукор у результаті зростання попиту Споживача;

Б) умови Максимізації Прибутку фірми, яка виробляє комп’ютери;

В) зростання кількості безробітних у країні в період економічної кризи;

Г) Зростання Цін на бензин в Україні.

2. Макроекономіка досліджує такі проблеми;

А) торгового та платіжного балансу;

Б) зовнішнього боргу держави;

В) темпів економічного зростання; г)зайнятості та Безробіття;

Ґ) інфляції та дефляції;

Д) усі відповіді правильні.

3. Суб’єктами макроекономіки є:

А) домогосподарства;

Б) фірми міжнародного ринку товарів і послуг;

В) інвестори;

Г) держава;

Ґ) усі відповіді правильні.

4. Основними показниками макроекономіки е:

А) національний доход держави;

Б) курс національної валюти;

В) показник продуктивності праці у металургійній галузі;

Г) кінцевий продукт, що вироблений у державі за рік; Ґ) Усі відповіді правильні.

5. Повторювальний рахунок, який треба виключити при визначенні ВВП — це:

А) дохід від угоди з цінними Паперами;

Б) приватні і державні трансферти;

6. В рахунок ВВП по доходам включають:

А) заробітну плату;

Б) доходи від власності;

В) податки з прибутку підприємств;

Г) інвестиційні витрати;

Д) усі відповіді правильні.

7. Номінальний ВВП — це:

А) дохід, одержавний у даному році;

Б) дохід, одержаний фірмами, які використовували тільки національні ресурси;

В) дохід, одержавний у даному році і підрахований за цінами базового року;

Г) правильної відповіді немає.

8. Як співвідносяться ВВП, розрахований за сумою видатків, і ВВП, розрахований за сумою доходів?

А) ВВП за доходами дорівнює ВВП за видатками;

Б) в умовах економічної кризи ВВП за видатками перевищує ВВП за доходами;

В) співвідношення між цими показниками залежить від темпів зростання цін;

Г) ВВП за доходами завжди перевищує ВВП за видатками.

9. ВВП у поточних цінах зріс на 10 % порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 6%. Яким було реальне зростання ВВП?

А) 10 %;

Б) менше, ніж на 4 %;

В) більше, ніж на 4 %; г)4%.

10. Що включається до складу ВВП При розрахунку його За сумою доходів?

А) амортизація;

Б) зарплата;

В) непрямі податки;

Г) чистий експорт.

11. Величина ВВП складає 10000 грошових одиниць (г. о.), споживчі видатки — 2000 г. о., інвестиції — 1500 г. о., державні видатки — 500 г. о. Тоді чистий експорт дорівнює:

А) 6000 г. о.;

Б) 12000 г. о.;

В) 4000 г. о.;

Г) 1000г. о.

12. За рік в умовній країні ціни зросли удвічі, а обсяг випуску продукціїнє змінився. За цих умов:

А) реальний ВВП зріс;

Б) номінальний ВВП Зріс;

В) номінальний ВВП не змінився;

Г) номінальний ВВП зменшився.