Перейти к содержимому
Главная страница » Тестування по Економічної теорії варіант 5-8

Тестування по Економічної теорії варіант 5-8

Тестування по Економічної теорії варіант 5-8: бесплатные материалы для тестирования от преподавателя.

 

Тести 5. Ринкова економіка як система

1. Назвіть визначальну ознаку ринку:

А) рівновага між попитом та пропозицією;

Б) низькі ціни на товари та послуги;

В) конкуренція товаровиробників;

Г) диференціація доходів.

2.Чому виявляється суспільний Інтерес ринку?

А) підприємці розуміють соціальну відповідальність;

Б) ринок примушує людей активно працювати;

В) функціонує поліфонічна система власності;

Г) ринок задовольняє потреби людей.

3. Підприємці Зацікавлені у високих цінах, Споживачі – у низьких. За Допомогою Якого механізму вирішується це протиріччя?

А) державне регулювання;

Б) зниження попиту;

В) ринкова конкуренція;

Г) зниження пропозиції.

4. Які ознаки характеризують ринок Як систему?

А) різноманітність форм власності і господарювання;

Б) конкуренція товаровиробників;

В) свобода підприємництва;

Г) свобода ринкових суб’єктів визначати ціни на товари та послуги згідно до законодавства;

Ґ) вільний доступ ринкових суб’єктів до ринкової інформації;

Д) обмежена роль держави в регулюванні економічних процесів;

Е) усі ознаки разом.

5. Основні функції ринку це:

А) стимулююча та інформаційна;

Б) інформаційна та регулятивна;

В) інформаційна, регулятивна, стимулююча, інтегруюча;

Г) антимонопольна, інформаційна, стимулююча.

6. Назвіть принципи, які не притаманні ринковій системі:

А) свобода підприємства;

Б) контроль держави рівня споживчих цін;

В) конкуренція;

Г) особистий інтерес.

7. Що можна віднести до Недоліків ринку?

А) високий рівень ринкової конкуренції;

Б) матеріальна зацікавленість ринкових суб’єктів;

В) різка диференціація доходів; соціальне розшарування населення;

Г) свобода підприємництва;

8. Як можна охарактеризувати поняття -«система ринків»-?

А) розподіл ринків на покупців та продавців;

Б) розподіл ринків за суб’єктами (товарів та послуг, робочої сили, капіталів тощо);

В) сукупність ринків, диференційованих на окремі види на ставі різних критеріїв;

Г) система легального і «тіньового» ринку.

9. У чому виявляється соціальний аспект прибутку В умовах ринку?

А) бізнес повинен сплачувати податки;

Б) підтримка бідних прошарків населення;

В) необхідність державного регулювання економіки;

Г) прибуток спонукає товаровиробників виробляти необхiднi споживачам товари та послуги.

10. Що з перерахованого не належить до Ринкової іщ Структури?

А) оптова І роздрібна торгівля;

Б)консалтингові фірми;

в) комерційні банки;

г) державні корпорації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 6. Товарне виробництво. Теорії вартості і грошей

1. Характерними рисами натурального господарства є

а) відсутність кооперативних зв’язків з іншими господарськими структурами;

Б) відокремленість товаровиробників;

В) участь у суспільному поділі праці;

Г) правильної відповіді немає.

2. До недоліків Натурального виробництва не Належите

А) обмеженість масштабів виробництва;

Б) неможливість використання переваг суспільного поділу праці;

В) великі витрати, пов’язані з пошуком покупців;

Г) незабезпеченість задоволення зростаючої різноманітності потреб.

3. Товарне виробництво — це;

А) сучасна форма діяльності господарських одиниць;

Б) значною мірою застаріла форма ведення господарства;

В) форма господарства, що існує завжди;

Г) форма господарства, що має відмерти.

4. Яке визначення точніше відображає суть товарного виробництва?

А) виробництво продуктів для споживання іншими;

Б) виробництво товарів для обміну через купівлю-продаж; в) створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва;

Г) переробка природної сировини для надання їй властивостей, здатних задовольнити потреби людини.

5. Характерними рисами товарного виробництва є:

А) суспільний поділ праці;

Б) прямі зв’язки між виробництвом і споживанням;

В) замкненість господарства;

Г) особиста залежність.

6. Що з переліченого є необхідною передумовою існування товарного виробництва?

А) суспільний поділ праці;

Б) наявність розвинутої системи машин;

В) концентрація виробництва на великих підприємствах;

Г) розвинена грошова система.

7. Виділіть рису, характерну для товарного виробництва і не властиву натуральному господарству:

А) обмін діяльністю між людьми;

Б) виробництво товарів для обміну;

В) використання засобів виробництва;

Г) задоволення суспільних потреб приватною працею.

8. Натуральний обмін — це:

А) обмін результатами праці між господарствами;

Б) прямий обмін продуктами праці;

В) обмін лише матеріальними благами;

Г) правильної відповіді немас.

9. До недоліків натурального обміну полежать:

А) незручності, складності в досягненні збігу обмінних бажань;

Б) збільшення часу обміну;

В) необхідність пошуку покупців;

Г) усе вищеперераховане.

10. Чим товар відрізняється від натурального продукту?

А) він здатний задовольняти потреби людини;

Б) він здатний обмінюватися на інші товари;

В) він є продуктом людської праці;

Г) він створений за допомогою засобів виробництва.

11. Споживна вартість товарі/ — це:

А) здатність товару обмінюватися на інші товари;

Б) здатність товару задовольнити певну потребу людини;

В) суб’єктивна оцінка споживачем Вартості Товару;

Г) правильної відповіді немає.

12. Вартість товару визначається суспільна необхідними витратами його виробництва, тобто:

А) індивідуальними витратами кожного виробника;

Б) витратами, необхідними для виробництва основної маси даного виду;

В) витратами, у які Суспільству Обходиться виробництво товару;

Г) правильної відповіді немає.

13-Гроші ~ це:

А) будь-який Товар, Що Є Загальноприйнятим в розрахунках за всі інші товари;

Б) особливі Паперові Й металеві Товари, Що випускаються державою як гроші;

В) особливі паперові й металеві товари, які прийняті у певній країні в певний період часу як загальний Засіб Обміну;

Г) правильної відповіді Немає.

14. Виступаючи посередником в операціях купівлi-продажу товарів з негайною оплатою угоди, гроші виконують функцію:

А) міри вартості;

Б) засобу обігу;

в) Засобу Платежу;

Г) засобу нагромадження.

Тестове завдання 7. Попит і пропозиція в ринковій економіці

1. Ринок — це певний механізм:

А) координації дій економічних суб’єктів;

Б) взаємодії підприємств;

В) оптимізації взаємодії Підприємств Приватного сектора;

Г) забезпечення абсолютно вільного характеру взаємодії економічних суб’єктів.

2. Ринок — це:

А) певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін певних товарів;

Б) спосіб узгодження дій економічних суб’єктів на основі вільного Коливання Цін Та Конкуренції;

В) система коопераційних зв’язків, яка склалася в результаті суспільного поділу праці;

Г) діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми виробництва. 3. Що з переліченого не е умовою функціонування ринку?

А) економічна свобода суб’єктів;

Б) вільне ринкове ціноутворення;

В) замкненість економіки;

Г) мобільність ресурсів.

4. Що належить до функцій ринку?

А) захист прав споживачів;

Б) регулювання економічних зв’язків;

В) соціальний захист населення;

Г) правильної відповіді немає.

5. Що до елементів ринкового механізму не належить?

А) попит;

Б) пропозиція;

В) обмеженість ресурсів;

Г) рівноважна ціна;

6. Попит — це:

Зі) Потреба, яку економічний суб’єкт бажає задовольнити;

Б) гроші, які економічний суб’єкт готовий заплатити за певний товар;

В) плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості;

Г) кількість товару, яка може бути куплена за даною ціною.

7. Яким чином попит пов’язаний з потребами:

А) у попиті відображаються всі потреби економічного суб’єкта;

Б) у попиті відображаються найнагальніші потреби;

В) у попиті відображаються потреби, відповідні можливостям;

Г) попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі.

8. Закон попиту передбачає, що:

А) перевищення пропозиції над попитом викликає зниження цін;

Б) якщо доходи у споживачів збільшуються, вони зазвичай купують більше товарів;

В) коли піна товару знижується, обсяг товару, що купується, зростає;

Г) крива попиту звичайно має позитивний нахил.

9-Що з наступного не впливає на зміну ринкового попиту?

А) зміна кількості покупців;

Б) зміна технології виробництва товару;

В) зміна ставки податку з доходу;

Г) зміна доходів покупців.

10, Зміна цін на проїзд у приміських електричках Може ПозНачитися на Величині попиту:

А) поїздок міжміським автобусним транспортом;

Б) поїздок у міському транспорті;

В) авіаперевезень;

Г) правильної відповіді немає.

11. Зміни цін на природний газ здатні змінити попит на:

А) метал;

Б) залізну руду;

В) вугілля;

Г) тканини.

12. Еластичність попиту за ціною — це:

А) час реакції зміни обсягу покупок на зміну ціни;

Б) ступінь реакції зміни обсягу покупок на зміну ціни;

В) межі зміни обсягу покупок при зміні ціни;

Г) правильної відповіді немає.

13. Прикладом еластичного попиту може слугувати попит н

А) сіль;

Б) хліб;

В) послуга лікаря;

Г) відвідання кінотеатрів.

14. Пропозиція — це:

А) кількість виробленого товару;

Б) кількість товару, здатного задовольнити існуючі потреби з урахуванням ціни за його одиницю;

В) кількість товару, яка може бути вироблена І запропонована до продажу у даний час за певною ціною;

Г) правильної відповіді немає.

15. Правильно сформулюйте закон пропозиції:

А) кількість пропонованого товару збільшується з підвищенням його ціни і зменшується з її зниженням;

Б) кількість пропонованого товару зменшується з підвищенням його ціни і збільшується зі зниженням;

В) кількість пропонованого товару залежить від його цін;

Г) правильної відповіді немає.

16. Що Є Основним Фактором зміни величини пропозицii будь-якого товару?

А) ціна за одиницю товару;

Б) мода на товар;

В) якість товару;

Г) дохід покупця.

17. Які фактори не впливають на пропозицію певного товару?

А) витрати виробника;

Б) кількість продавців;

В) зміна цін на інші Товари;

Г) Зміна Податку на доходи громадян;

18. Які фактори не зможуть зумовити зміну пропозиції м’яса?

А) Зміна Цін На Пасажирський міський транспорт;

Б) зміна цін на корми для худоби;

В) зміна кількості продавців;

Г) цінові очікування виробників М’яса;

19. Зі зміною якого фактора не можна пов’язувати зміну пропозиції спеціалістів з менеджменту?

А) вартість витрат на підготовку Спеціалістів з менеджменту;

Б) кількість навчальних закладів, які здійснюють підготовку Менеджерів;

В) величина податку з доходів, який сплачують викладачі;

Г) Рівень Плати за навчання у навчальних закладах, які здійснюють підготовку Менеджерів;

20. Еластичність пропозиції ціною Це:

А) швидкість реагування виробника на зміну ціни;

Б) Можливість Виробника Змінити Обсяг виробництва при зміні ціни;

В) ступінь зміни обсягу пропонованого товару залежно від зміни ціни;

Г) Правильної Відповіді немає.

21. Удосконалення технології зсуває:

А) криву попиту вгору І праворуч;

Б) криву попиту вниз і праворуч

В) Криву Пропозиції Праворуч;

Г) криву пропозиції ліворуч.

22. Якщо ринкова ціна нижча від рівноважної, то:

А) з’являються Надлишки Товарів;

Б) виникає дефіцит товарів;

В) Зростає Безробіття;

Г) знижується піна ресурсів.

23. Як вплине подорожчання бензину на ціну рівноваги КарТоплі на базарі?

А) ціна Залишиться Незмінною;

Б) ціна зросте, оскільки обсяги постачання скоротяться і попит підвищиться;

В) ціна знизиться через активізацію попиту на інші товари;

Г) ціна підвищиться, оскільки пропозиція цього товару на ринку зменшиться за незмінного попиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 8. Підприємництво. Фірма

1. Підприємництво — це:

А) приватна господарська діяльність людей, пов’язана з виробництвом товару;

Б) ініціативна, самостійна діяльність людей, спрямована на отримання прибутку, яка передбачає ризик та повну відповідальність;

В) виробнича діяльність щодо створення нового продукту;

Г) правильної відповіді немає.

2. Підприємницька діяльність не можлива за відсутності:

А) права власності на капітал;

Б) права власності на підприємницький дохід;

В) економічної відповідальності суб’єктів господарювання;

Г) усі відповіді правильні.

3. Для підприємницької діяльності не характерні:

А) необмежена самостійність суб’єктів господарювання у господарській діяльності;

Б) правова рівність суб’єктів господарювання;

В) економічна відповідальність суб’єктів господарювання;

Г) правильної відповіді немає.

4. Капітал підприємця:

А) повинен бути його власністю;

Б) може бути, а може й не бути його власністю;

В) не повинен бути його власністю;

Г) правильної відповіді немає.

5. Кого з перелічених суб’єктів не можна вважати підприємцями:

А) власника кафе;

Б) фермера;

В) власника облігацій державної позики;

Г) правильної відповіді немає.

6. До функцій підприємства не належить:

А) виробництво товарів і послуг;

Б) створення робочих місць; в) розробка статусу підприємства та формування господарського законодавства;

Г) правильної відповіді немає.

7. Якими з наведених видів підприємницької діяльності в Україні можуть займатися тільки державні підприємства?

А) виробництво спиртних напоїв;

Б) банківська діяльність;

В) виготовлення грошових знаків;

Г) надання телефонних послуг.

8. Які ознаки характеризують одноосібні господарства?

А) одержання вигоди від спеціалізації;

Б) обмежена відповідальність за результати діяльності;

В) невизначене строків діяльності.

9, Корпорація характеризується:

А) легкістю в організації компанії;

Б) повною відповідальністю за результати діяльності;

В) обмеженою відповідальністю за результати діяльності;

Г) неможливістю використання ефект}’ масштабу.

10, Партнерство характеризується такими ознаками;

А) широкий масштаб діяльності;

Б) обмежена відповідальність за результати діяльності;

В) ризик ведення справи розподіляється між партнерами;

Г) адаптація до регіональних умов, місцевих ринків.

11. Менеджмент можна трактувати як:

А) уміння досягати поставленої мети;

Б) спосіб поводження з людьми;

В) влада і мистецтво управління;

Г) всі ствердження правильні;

12. Маркетинг характеризується такими ознаками:

А) система управління персоналом;

Б) політика ціноутворення;

В) рекламна політика фірми;

Г) правильної відповіді немає.